Publicaties / Sectoren

Heo: herordening

In 2014 verscheen het rapport Wendbaar in een duurzame economie. In dit document doet de verkenningscommissie, onder leiding van professor Esther-Mirjam Sent, aanbevelingen voor het opleiden van toekomst bestendige economische professionals. Mede op basis heeft er een herordening binnen heo plaatsgevonden (herordening van het opleidingenaanbod). Het doel van herordening was het transparanter maken van het aanbod voor studenten en werkveld en het scheppen van voldoende ruimte om binnen opleidingen in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in het werkveld. 

Heo-herordening afgerond
Per september 2018 is de heo-herordening formeel afgerond. De 50 opleidingen zijn teruggebracht naar 30 opleidingen. Een aantal opleidingen is samengevoegd en vernieuwd. De eerste lichting studenten daaraan is inmiddels gestart.
Per september is eveneens het moratorium op het aanvragen van nieuwe opleiding vervallen. Per september 2019 vervalt het moratorium op het aanvragen van nieuwe afstudeerrichtingen/differentiaties. Het sectoraal advies college heo zal de ontwikkeling hierin monitoren, evenals het hanteren van de juiste naamgeving van gewijzigde opleidingen.

Titulatuur: impact herordening heo op graadtoevoeging 
Op 16 oktober 2017 heeft de Vereniging Hogescholen het gezamenlijk verzoek van de landelijke opleidingsoverleggen tot wijziging van de graadtoevoeging als gevolg van de heo-conversie gestuurd aan het ministerie van Onderwijs. Het ministerie heeft hierop advies gevraagd aan de Nuffic. De brief van het ministerie met in de bijlage de brief van de Vereniging Hogescholen en het onderliggende dossier treft u hiernaast aan. 

OCW heeft de voorstellen van de Vereniging Hogescholen voorgelegd aan Nuffic met de vraag na te gaan of deze wijzigingen passend zijn in het licht van de internationale herkenbaarheid. Hierbij is Nuffic, net als bij eerdere voorstellen tot wijziging, uitgegaan van het Verenigd Koninkrijk, dat een Angelsaksisch systeem heeft, en Duitsland, dat net als Nederland een binair hoger onderwijsstelsel kent. Beide zijn bovendien directe buurlanden en behoren tot de grootste landen uit de Europese hoger onderwijsruimte met de hoogste internationale studentenmobiliteit. OCW heeft het advies van Nuffic overgenomen en dit heeft geresulteerd in de wijziging van de regeling Titulatuur HO. Hiernaast is tevens een overzicht gegeven van alle graadtoevoegingen van de sector economie. De regeling is afgestemd met alle partijen (Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO) en daarna in de Staatscourant gepubliceerd op 20 juni 2018.

Titulatuur: overgangsregeling
Met OCW is afgesproken dat opleidingen in afbouw (de zg. zachte knip) zowel de oude als de nieuwe graadtoevoeging mogen hanteren. Hierover is eind augustus een brief verstuurd naar alle Cvb’s. Omdat ook bleek dat studenten van opleidingen die met de harde knip zijn overgegaan, verwachtten na afstuderen de graadtoevoeging te ontvangen zoals deze gold voor de inwerkingtreding van de gewijzige regeling Titulatuur, heeft OCW besloten voor alle zittende studenten een overgangsregeling te treffen. Met deze wijzigingsregeling (zie hiernaast) wordt de mogelijkheid geboden om tegen inlevering van het getuigschrift met daarop de nieuwe graadtoevoeging, een getuigschrift te ontvangen van het instellingsbestuur met de graadtoevoeging die gold voor 1 september 2018. Indien een student voor het ontvangen van zijn getuigschrift al aan heeft gegeven voorkeur te hebben voor de oude graadtoevoeging, kan de instelling meteen al een getuigschrift verstrekken met de oude graadtoevoeging.   

Deze wijziging van de regeling is afgestemd met de Vereniging Hogescholen en de NRTO. Graag hiervan maken: deze overgangsregeling is gepubliceerd in de Stc op 3 december 2018. Zie hiernaast.

Conversietabel
Op 22 april 2016 heeft de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen ingestemd met een voorstel tot herordening waarin het huidige aanbod van ruim 50  heo-bacheloropleidingen wordt teruggebracht tot 30. Het formele verzoek voor een sectorbrede planningsneutrale conversie is op 16 september 2016 ingediend bij de minister van OCW en het gehele conversiedossier is op 9 december 2016 ingediend bij de NVAO. Vanaf 1 september 2018 zullen deze 30 opleidingen het heo vormen.

Impact herordening heo op nadere vooropleidingseisen
Op 22 november 2017 is een wijziging van de Ratho gepubliceerd. Deze houdt o.a. verband met de invoering van de associate degree-opleiding en een wijziging in de vooropleidingseisen van de opleiding Mens en Techniek. De impact van de heo-ordening op de nadere vooropleidingseisen leest u in het betreffende document.

Meerjarige beleidsagenda
De sector blijft in beweging. Het sac/dagelijks bestuur heeft in 2018 een Meerjarige beleidsagenda 2018-2020 uitgebracht. In 2020/2021 komt er een evaluatie van de heo-herordening en een nieuwe verkenning. 


Gerelateerde artikelen