Publicaties / Sectoren

Thema's hgzo

De sector hgzo heeft, op voorspraak van het sectoraal adviescollege zorg en in samenwerking met alle landelijke opleiding overleggen die het hgzo rijk is, drie thema’s gekozen die voor alle hoger gezondheidszorg opleidingen relevant zijn. Deze drie thema’s zijn: ondernemerschap, technologie in de zorg en interprofessioneel samenwerken. Per thema heeft een groep experts (voornamelijk lectoren) de pen opgepakt. Dit heeft geresulteerd in drie inspiratiebrieven (gepubliceerd in juni 2015) waarmee een state of art referentiekader voor iedere zorgopleiding is gepresenteerd. Met deze acties is opvolging gegeven aan het belang van een robuust curriculum zoals gemunt in het advies van de Commissie Westerlaken ‘Voortrekkers in Verandering’. In navolging op deze gezamenlijke inspiratiebrieven zetten de hogescholen nu in op verdere uitdieping van deze thema’s  langs drie verschillende niveaus:

  1. Binnen de sector zelf: om binnen de sector eenduidige opleidingsprofielen aan te bieden heeft het sectoraal adviescollege zorg een landelijk kader geschreven waar de landelijke opleidingsoverleggen bij het opstellen, dan wel vernieuwen, van een opleidingsprofiel zich dienen toe te verhouden. Het sectoraal adviescollege heeft alle hgzo voorzitters van de landelijke opleidingsoverleggen een brief gestuurd (november 2015)  met als bijlage het kader, waarin het belang van een gemeenschappelijke taal (en handelen) wordt benadrukt.  Een belangrijk speerpunt in dit landelijke kader is het gebruik van CanMEDS. Deze systematiek gaat uit van indeling op  zeven taakgebieden. Daarnaast wordt in het landelijk kader verwezen naar de drie inspiratiebrieven. Het komend studiejaar wil het sac verder toezien op gebruik van het kader waarbij de inzet is al in een vroeg stadium betrokken te worden bij het (her)ijken van het opleidingsprofiel. Idealiter vindt het vernieuwen van opleidingsprofielen om de zes jaar plaats, ritmisch gekoppeld aan de  accreditatie van de opleidingen.
     
  2. Tussen de zorg en welzijn sector: de sectorale adviescolleges van beide sectoren, als ook de voorzitters en directeuren, ontmoeten elkaar tijdens landelijke bijeenkomsten georganiseerd door de Vereniging Hogescholen. Afgelopen studiejaar stonden deze landelijke bijeenkomsten in het teken van het Zorgpact, interprofessionaliteit en praktijkgericht onderzoek om tussen de sectoren de samenhang en synergie op deze thema’s verder te bevorderen. In het voorjaar van 2017 zijn de twee sectoren met elkaar op studiereis geweest om het thema verder uit te diepen.
     
  3. Tussen de onderwijskolommen: het hgzo heeft samen met de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) een themamiddag georganiseerd over interprofessionaliteit hbo-wo. De NVMO organiseert jaarlijks een congres, waar naar verwachting ook een hbo track in zal worden geruimd met als thema interprofessionaliteit.

Gerelateerde artikelen