Actualiteiten

‘Onwetendheid en onverschilligheid tegen gaan’

‘Hogescholen hebben de opdracht om onwetendheid en onverschilligheid tegen te gaan. Samen met angst zijn dat, naast religieus en politiek extremisme, de belangrijkste vijanden die deze waardevolle wereld bedreigen. Daarom ook moeten jonge Europeanen worden aangemoedigd om beroepsopleidingen te volgen die hen opleiden tot kritische burgers en trotse professionals. Dat is onze kernopdracht en ook in deze volgorde’,  zo benadrukte voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen in zijn vandaag gehouden nieuwjaarstoespraak. Gastspreker Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, presenteerde aansluitend haar schets van de wereld van morgen, en de daarmee samenhangende onzekerheden en uitdagingen, ook voor het hbo.

Lees het artikel

'hbo@work, De arbeidsmarkt van de toekomst’ - Jaarcongres Vereniging Hogescholen 23 april 2015

Op donderdag 23 april 2015 vond - voor de elfde keer - het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen plaats. De titel luidde: 'hbo@work, De arbeidsmarkt van de toekomst’. Dit congres stond geheel in het teken van kennisdeling, kennis en inzicht vergroten, banden aanhalen, bijpraten en netwerk uitbreiden. Het werd in Zwolle georganiseerd, in de Nieuwe Buitensociëteit.

Lees het artikel

Studiedag 'Werken aan deeltijd - Op weg naar aantrekkelijker deeltijdonderwijs' - 11 december 2014

De toekomst van het bekostigde deeltijd hoger onderwijs staat ter discussie. In de afgelopen jaren is het aantal studenten en het opleidingenaanbod afgenomen. Minister Bussemaker wil een nieuwe koers in het hoger deeltijdonderwijs voor volwassenen. Namelijk onderwijs dat aansluit bij de kenmerken en behoeften van deze doelgroep en bij de vraag van de arbeidsmarkt. De commissie Rinnooy Kan adviseerde de minister hierover. Meer flexibiliteit, meer maatwerk, en meer vraaggerichtheid worden genoemd om het deeltijdonderwijs aantrekkelijker te maken. Sommige hogescholen spelen hier al op in en revitaliseren hun deeltijd aanbod. Anderen beraden zich op de vraag op welke wijze zij hun deeltijdonderwijs verder willen vormgeven.

Lees het artikel

Seminar: ‘Van hogeschool naar University of Applied Sciences’ - 7 oktober 2014

Hogescholen maken momenteel een ontwikkeling door waarbij een steeds grotere nadruk komt te liggen op kwaliteit en op het onderzoekend vermogen van de student. Deze ontwikkeling wordt mede vormgegeven door de kaders die gesteld worden door Europese programma’s. Er worden kennisallianties gesmeed, Europese onderzoek subsidies aangevraagd en binnen Erasmusplus komt de nadruk te liggen op kwaliteit. Over deze ontwikkeling van de hogeschool en wat deze omslag betekent voor het internationaliseringsbeleid van de hogeschool organiseert het HIB (Hogescholen Internationale Betrekkingen) op dinsdag 7 oktober van 12.00 – 17.00 uur bij Cursus- en Vergadercentrum Domstad een seminar met als titel: ‘Van hogeschool naar University of Applied Sciences’.

Lees het artikel

Masterclass voor middenmanagers over studiesucces – 12 en 13 november 2014

Voor (nieuwe) middenmanagers op hogescholen heeft de Vereniging Hogescholen de laatste jaren een tweedaagse masterclass georganiseerd, getiteld ‘De invloed van actuele bestuurlijke thema’s op de rol van hogeschoolmanagers’. Deze bestuurlijke thema’s worden ingeleid door een bestuurder van een hogeschool, waarna de mogelijke consequenties voor het handelen van de middenmanagers onder de loep worden genomen. Ook dit najaar organiseert de Vereniging weer een dergelijke tweedaagse. Het centrale thema is deze keer: Aandacht voor studiesucces. De masterclass vindt plaats op woensdag 12 en donderdag 13 november 2014 in het Delta Hotel in Vlaardingen. Inleiders zijn Ron Bormans (Hogeschool Rotterdam), Nienke Meijer (Fontys Hogescholen) en Huug de Deugd (Hogeschool Inholland).

Lees het artikel

Bedrijfsleven en hbo stellen samen advies op over techniekopleidingen

Om met het bedrijfsleven tot een advies te komen over de kaders en inhoud van de hbo-opleidingen Werktuigbouwkunde, Technische Bedrijfskunde en Elektrotechniek, is er op 23-1 jl. een werkveldconferentie georganiseerd door HBO-Engineering (het landelijk platform voor alle hbo-techniekopleidingen met de graad Bachelor of Engineering), Koninklijke Metaalunie en FME-CWM. De 90 deelnemers, waarvan 40 afkomstig uit het bedrijfsleven, bespraken er de landelijke competentieprofielen en de Body of Knowledge (BoKS) van de drie techniekopleidingen. Ron Bormans, bestuurslid van de Vereniging Hogescholen, was een van de gastsprekers. Hij hield een presentatie onder de titel 'De moderne HTS’.

Lees het artikel

Hbo moet zich meer verbinden met de buitenwereld

“Het hbo moet veel meer dan nu een regionaal kenniscentrum worden voor zijn omgeving. Daarvoor moet men zich allereerst verbinden met de buitenwereld. Er moet van één- naar tweerichtingsverkeer worden gegaan om zo onderling kennis uit te wisselen en samen kennis te ontwikkelen”. Dat betoogde prof. dr. Peter van Lieshout, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) tijdens de Nieuwsjaarsbijeenkomst van de Vereniging Hogescholen, waarvoor hij als gastspreker was uitgenodigd.

Lees het artikel

"Hbo investeert stevig in kwaliteit"

“Het gaat goed met de hogescholen. Er wordt stevig geïnvesteerd in kwaliteit. Kwaliteit van begeleiding, kwaliteit van hoger opgeleide docenten, kwaliteit van onderwijs, kwaliteit van examinering”. Aldus voorzitter Thom de Graaf vandaag tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel