Actualiteit

Minister kondigt wijziging bsa aan

De Vereniging Hogescholen neemt kennis van het plan voor een wetsvoorstel tot aanpassing van het bindend studieadvies, zoals de minister dat vandaag heeft gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

De minister wil dat het bindend studie advies (bsa) norm in het eerste jaar op maximaal 30 en in het tweede jaar op maximaal 60 punten komt te liggen. Het aanpassen van het bsa is een van de afspraken uit het coalitieakkoord van dit kabinet. De nieuwe norm moet ingaan per studiejaar ’25-’26.

Grote variëteit
Maurice Limmen: “Het hbo kent een grote variëteit aan instellingen en opleidingen, allemaal met hun eigen identiteit en visie op hun beroepsopleidingen. De minister verbindt het bsa nu weliswaar aan een maximum, maar binnen de speelruimte die de minister biedt, kunnen instellingen zelf hun keuzes blijven maken.”

Hogescholen hebben in de afgelopen jaren al gewerkt aan intensivering van studentenbegeleiding, betere studiekeuzevoorlichting en meer begeleiding tijdens de studie. Die begeleiding wordt verder verbeterd en is er vooral op gericht om de ‘juiste student op de juiste plek’ te krijgen zodat de studie succesvol afgerond kan worden.

Gerelateerd

Hogescholen en universiteiten publiceren gezamenlijke richtlijn voor protesten

Article

Kennis en kritische geluiden zijn het kloppend hart van hogescholen en universiteiten. Daarbij horen inhoudelijke debatten en ook de mogelijkheid om te protesteren. In Nederland geldt dat mensen het recht hebben op vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering en betoging. Universiteiten en hogescholen ondersteunen dat van harte. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Protesteren blijft gewoon mogelijk op hogescholen. Tegelijkertijd staan hogescholen voor onderwijs in een klimaat waarin àlle meningen gewisseld kunnen worden en iedereen zich veilig moet kunnen voelen. Met het oog hierop is deze gezamenlijke richtlijn opgesteld om duidelijk maken wat wel en niet mag in en rond onze gebouwen.”

Lees meer

Hogescholen maken bindende afspraken om instroom internationale studenten beperkt en in balans te houden

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een voorstel tot zelfregie op de instroom van internationale studenten aangeboden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Minister Dijkgraaf (OCW) had de sector om dit voorstel gevraagd. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het aantal internationale studenten in het hbo is beperkt en in balans, om ook in de toekomst dit evenwicht te behouden nemen we nu maatregelen. Zo versterken we de voordelen van internationalisering en beperken we de nadelen. Met dit voorstel willen hogescholen sturen op het aantal internationale studenten en op een gerichte instroom. Hogescholen nemen zo hun verantwoordelijkheid.”

Lees meer

Instroom nieuwe hbo-studenten ongeveer gelijk aan vorig jaar

Article

De instroom van nieuwe studenten in het hoger beroepsonderwijs is in dit studiejaar ’23-’24 met een verschil van -0,3% ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met vorig studiejaar. Dit blijkt uit de voorlopige instroomcijfers van de Vereniging Hogescholen. De inschrijvingen voor masteropleidingen tonen een duidelijke stijging met 7%.

Lees meer