Thema naar overzicht

Professional doctorate trajecten

Deze ontwikkeling vraagt ook dat we investeren in de professionalisering van onze docenten. We hebben meer gepromoveerde docenten nodig en een derde cyclus voor domeinen met een bewezen onderzoekskwaliteit. Het doel van deze eigen derde cyclus in het hbo is een niveauverhoging te bereiken binnen de eigen kaders van het hoger beroepsonderwijs, in het bijzonder gericht op het teweeg brengen van vernieuwing in de (beroeps)praktijk. Door dit in te vullen met een professional doctorate wordt recht gedaan aan de eigenheid van de sector en het praktijkgericht onderzoek in het bijzonder.

Inzet hogescholen 
Uit 'Professionals voor morgen - Strategische agenda, Vereniging Hogescholen 2019-2023':

 • We werken aan het bestendigen en uitbouwen van praktijkgericht onderzoek. Verruiming van de onderzoeksfinanciering in het hbo is hierbij onontbeerlijk. In 2019 verkent de Vereniging Hogescholen samen met Regieorgaan SIA en OCW de toekomst van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Hiervoor voeren we gesprekken met stakeholders. De verkenning vormt onder meer input voor de nieuwe strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek
  van de minister van OCW
  .
 • We vragen ruimte voor het ontwikkelen en aanbieden van professional doctorate-trajecten in sectoren waarin hogescholen excelleren en een
  aantoonbaar track record hebben. Hierbij denken we niet alleen aan een pilot in de kunsten en creatieve sector, maar ook in andere sectoren,
  waar nadrukkelijk behoefte is aan een professional doctorate. Een mogelijk model hiervoor is te werken met landelijke platforms waarin expertise
  van hogescholen gebundeld wordt om zo kwaliteit en massa te creëren.