Profiel

Frank van der Zwan

Frank senior beleidsadviseur praktijkgericht onderzoek en coördinator onderzoeksbeleid en internationalisering.

Netwerken

Secretaris Bestuurscommissie Onderzoek (BCOZ)
De Vereniging Hogescholen kent diverse bestuurscommissies die het bestuur ondersteunen bij de beleidsvoorbereiding en een platform bieden voor kennisdeling. Frank ondersteunt de bestuurscommissie onderzoek. Onderwerpen die worden besproken variëren van de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek tot open science en van het ontwikkelen van onderzoekszwaartepunten tot deelname van hogescholen aan de Nationale Wetenschapsagenda.

Secretaris Hogescholen Onderzoeksnetwerk (HON)
In het Hogescholen Onderzoeksnetwerk zijn de beleidsadviseurs van de leden van de Vereniging Hogescholen verenigd. In dit netwerk wordt kennis gedeeld, input opgehaald en vindt afstemming plaats op uiteenlopende dossiers op het gebied van praktijkgericht onderzoeksbeleid. Frank ondersteunt het HON in de rol van secretaris.

Dossiers

Centres of Expertise
Centres of Expertise zijn actiegerichte samenwerkingsverbanden waarin hogescholen samen met bedrijven, overheden en andere publieke organisaties samen innoveren, experimenteren en investeren ten behoeve van toekomstbestendig hoger beroepsonderwijs en beroepspraktijk. (Zie ook de dossierpagina op deze website.)

Topsectoren
De Vereniging Hogescholen doet haar best om de inspanningen van hogescholen op het gebied van praktijkgericht onderzoek en de ontwikkeling van human capital te laten aansluiten bij het nationale en regionale innovatiebeleid. Hiertoe is overleg met ministeries van Economische Zaken en OCW, kennisinstellingen (universiteiten, TO2-instituten, KNAW, NWO – in het bijzonder NRPO SIA) en VNO-NCW. Lees meer:  www.topsectoren.nl en www.hcatopsectoren.nl

Doorwerking bij hogescholen / valorisatie
Bij praktijkgericht onderzoek in het hbo is er een interactie tussen kennisontwikkeling, verbetering van de praktijk en innovatie in het onderwijs. Goed praktijkgericht onderzoek werkt door naar de praktijk en de samenleving; het onderwijs en professionalisering van docenten en onderzoekers; en kennisontwikkeling binnen het onderzoeksdomein. 

Ondernemerschap
Ondernemerschap gaat over kansen zien en pakken, ideeën omzetten in actie, creativiteit en innovatie, risicobereidheid, zelfredzaamheid en het creëren van competente rebellen. Eigenlijk gaan ondernemerschap en ondernemendheid dus over 21st Century skills. Veel hogescholen hebben ondernemerschap dan ook vormgegeven als integraal onderdeel van het onderwijs. Het ontwikkelen van een ondernemende houding is verweven in curricula; de mate waarin ondernemerschap expliciet aandacht krijgt, verschilt per hogeschool. 

Gerelateerde websites