Thema naar overzicht

CAO en arbeidsvoorwaarden

Sociale partners in het hbo, werkgevers en werknemers, onderhandelen periodiek over een cao voor de ruim 40.000 werknemers in de sector. Met de cao hbo 2012-2013 is een groot aantal gedetailleerde regelingen over scholing en ontwikkeling vervangen door één kaderregeling. Medewerkers en leidinggevenden worden hierdoor uitgedaagd om met elkaar in dialoog te gaan en afspraken te maken die rekening houden met zowel de belangen van de werkgever als die van de medewerker. De paragraaf over professionalisering vormde een eerste stap op weg naar eigentijdse arbeidsrelaties.

Met de cao 2014–2016 is een volgende stap gezet in het realiseren van een moderne cao: voormalige ouderenregelingen zijn omgevormd naar een duurzame-inzetbaarheidsregeling die van toepassing is op alle werknemers, ongeacht leeftijd.

De bovenwettelijke WW vormt het laatste element in het drieluik van de moderniseringsagenda. Sociale partners realiseren zich dat de bestaande boven- en nawettelijke uitkeringen in geval van werkloosheid aan herziening toe zijn. Werkgevers en werknemers gaan daarover in het cao-overleg afspraken maken.

Sociale zekerheid
Het hbo kent naast de wettelijke regelingen op het gebied van de sociale zekerheid die gelden voor alle werknemers in Nederland, zoals de Werkloosheidswet, (WW), de Ziektewet (ZW) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) aanvullende regelingen. De bovenwettelijke werkloosheidsregeling hbo (BWRHBO) is een aanvulling op de WW, zowel in hoogte als in duur, en de Ziekte en arbeidsongeschiktheidsregeling hbo (ZAHBO) op de ZW. Met betrekking tot arbeidsongeschiktheid is er een aanvullende regeling die voor de gehele sector overheid en onderwijs geldt en die als uitgangspunt heeft dat meer werken vanuit een arbeidsongeschiktheidsituatie meer moet lonen.

Toekomst
Voor de langere termijn blijft de aandacht gericht op het realiseren van een kaderstellende cao die hogescholen faciliteert bij het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek. Het is onze ambitie hogescholen de beschikking te geven over een instrument dat hen maximaal ondersteunt in en maatwerk biedt bij de uitvoering van het primaire proces.
Met betrekking tot de sociale zekerheidsregelingen leggen cao-partijen het accent op het versterken van de professionaliteit van medewerkers, op het door medewerkers gevoeld eigenaarschap van de eigen loopbaan, de duurzame inzetbaarheid en het bieden van adequate bescherming en begeleiding in het geval werkloosheid dreigt. De investeringen van de werkgever zijn vooral gericht op het voorkomen dat de medewerker werkloos wordt. Bij dreigende werkloosheid (collectief of individueel) zijn er effectieve voorzieningen die bemiddelen van werk naar werk en voorzieningen die een adequate inkomensbescherming bieden.

Contactpersoon

Hans Bakker Domein Arbeidsvoorwaarden

Gerelateerd nieuws

Vereniging Hogescholen zegt unaniem ‘ja’ tegen nieuwe cao

Article

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, het hoogste orgaan binnen de vereniging, heeft vandaag unaniem ingestemd met het principe-akkoord voor een nieuwe cao. Op 14 september jongstleden bereikten de cao-partijen, de Vereniging Hogescholen en de vakbonden Aob, FNV, FvOv en CNV Onderwijs, een akkoord voor een nieuwe cao voor de periode 1 januari 2021 tot 1 april 2022. In november 2021 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 880 bruto.

Lees meer

Nieuwe cao-hbo een feit

Article

Nadat al eerder de algemene vergadering van de Vereniging Hogescholen had ingestemd met het principe-akkoord over een nieuwe cao voor het hbo, hebben nu ook de achterbannen van de vakbonden AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs en de UNIENFTO er 'ja' tegen gezegd. Hiermee is de nieuwe cao-hbo een feit.

Lees meer

Principeakkoord cao hbo 2020 in Coronatijd

Article

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs – Aob, FNV, UNIENFTO en CNV Onderwijs – zijn er in geslaagd om ondanks de crisis als gevolg van de Corona pandemie een nieuwe cao HBO 2020 overeen te komen. De lonen worden op 1 juli structureel met 2,75% verhoogd. Daarnaast zal aan de werknemers in het hbo in de maand juni ook een eenmalige uitkering van € 880 bruto worden toegekend. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ‘Het is een manier om onze waardering tot uitdrukking te laten komen voor al die docenten en medewerkers in het hbo die al maandenlang alles op alles zetten om het onderwijs aan onze ruim 450 duizend studenten door te laten gaan.’

Lees meer

Meer informatie