Thema naar overzicht

CAO en arbeidsvoorwaarden

Sociale partners in het hbo, werkgevers en werknemers, onderhandelen periodiek over een cao voor de ruim 40.000 werknemers in de sector. Met de cao hbo 2012-2013 is een groot aantal gedetailleerde regelingen over scholing en ontwikkeling vervangen door één kaderregeling. Medewerkers en leidinggevenden worden hierdoor uitgedaagd om met elkaar in dialoog te gaan en afspraken te maken die rekening houden met zowel de belangen van de werkgever als die van de medewerker. De paragraaf over professionalisering vormde een eerste stap op weg naar eigentijdse arbeidsrelaties.

Met de cao 2014–2016 is een volgende stap gezet in het realiseren van een moderne cao: voormalige ouderenregelingen zijn omgevormd naar een duurzame-inzetbaarheidsregeling die van toepassing is op alle werknemers, ongeacht leeftijd.

De bovenwettelijke WW vormt het laatste element in het drieluik van de moderniseringsagenda. Sociale partners realiseren zich dat de bestaande boven- en nawettelijke uitkeringen in geval van werkloosheid aan herziening toe zijn. Werkgevers en werknemers gaan daarover in het cao-overleg afspraken maken.

Sociale zekerheid
Het hbo kent naast de wettelijke regelingen op het gebied van de sociale zekerheid die gelden voor alle werknemers in Nederland, zoals de Werkloosheidswet, (WW), de Ziektewet (ZW) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) aanvullende regelingen. De bovenwettelijke werkloosheidsregeling hbo (BWRHBO) is een aanvulling op de WW, zowel in hoogte als in duur, en de Ziekte en arbeidsongeschiktheidsregeling hbo (ZAHBO) op de ZW. Met betrekking tot arbeidsongeschiktheid is er een aanvullende regeling die voor de gehele sector overheid en onderwijs geldt en die als uitgangspunt heeft dat meer werken vanuit een arbeidsongeschiktheidsituatie meer moet lonen.

Toekomst
Voor de langere termijn blijft de aandacht gericht op het realiseren van een kaderstellende cao die hogescholen faciliteert bij het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek. Het is onze ambitie hogescholen de beschikking te geven over een instrument dat hen maximaal ondersteunt in en maatwerk biedt bij de uitvoering van het primaire proces.
Met betrekking tot de sociale zekerheidsregelingen leggen cao-partijen het accent op het versterken van de professionaliteit van medewerkers, op het door medewerkers gevoeld eigenaarschap van de eigen loopbaan, de duurzame inzetbaarheid en het bieden van adequate bescherming en begeleiding in het geval werkloosheid dreigt. De investeringen van de werkgever zijn vooral gericht op het voorkomen dat de medewerker werkloos wordt. Bij dreigende werkloosheid (collectief of individueel) zijn er effectieve voorzieningen die bemiddelen van werk naar werk en voorzieningen die een adequate inkomensbescherming bieden.

Contactpersoon

Hans Bakker Domein Arbeidsvoorwaarden

Gerelateerd nieuws

Onderhandelingen cao-hbo 2020 

Article

Deze week hebben cao-partijen hun inzetten voor de nieuwe cao uitgewisseld en toegelicht. Daarmee zijn de onderhandelingen officieel gestart. De verschillen in de inzetten zijn op een aantal onderdelen zeer groot.

Lees meer

Principeakkoord nieuwe cao-hbo 2018-2020

Article

Op woensdag 21 maart hebben de Vereniging Hogescholen, AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, de UNIENFTO/FvOv een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao-hbo. In het akkoord, dat een looptijd van 24 maanden heeft, zijn onder meer afspraken gemaakt over meer verscheidenheid in arbeidsovereenkomsten, salarisontwikkeling, werkdruk, professionalisering van werknemers en duurzame inzetbaarheid. Ook zijn er afspraken gemaakt over de functiewaardering en het loongebouw. De cao loopt van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020.

Lees meer

Cao-onderhandelingen van start

Article

Op 14 december jl. hebben cao-partijen hun inzetten voor de nieuwe cao-hbo 2018 in het cao-overleg gepresenteerd en toegelicht. Hiermee zijn de onderhandelingen officieel van start gegaan. De huidige cao heeft een looptijd tot en met 31 maart 2018. Op 24 januari spreken de cao-partijen opnieuw met elkaar. In de tussenliggende tijd worden de onderwerpen uit de inzet in technisch verkennend overleg voorgesproken en uitgewerkt.

Lees meer

Meer informatie