Publicaties / Bijeenkomsten

Workshops jaarcongres 2020 - Track: Inspelen op de arbeidsmarkt

Dit is het overzicht van de workshops behorend bij de track 'Inspelen op de arbeidsmarkt'.


Organisatie Hogeschool Inholland, Lectoraat Diversiteitvraagstukken
Presentatoren Machteld de Jong (Lector Diversiteit), Tjitske Lovert (Relatiebeheerder/ Accountmanager mbo)

“Iemand moet natuurlijk wel in ons team passen!”: de rol van bias op weg naar een inclusieve werkomgeving

In Nederland wordt het belang van een inclusieve arbeidsmarkt door alle betrokkenen benadrukt. In de praktijk blijkt echter dat de kansen op werk nog niet voor iedereen gelijk zijn, ook niet voor onze eigen studenten met een migratieachtergrond. In deze workshop presenteren wij de eerste resultaten van ons onderzoek naar de rol van bias bij werkgevers in het bieden van kansen op de arbeidsmarkt voor mensen die niet aan ‘de norm’ voldoen. Laat je aan het denken zetten over de ideale werknemer en mogelijke interventies om die (onbewuste) bias te doorbreken en te zorgen voor een meer inclusieve werkomgeving!

 

Organisatie Saxion, Saxion Parttime School/Levenlang Ontwikkelen
Presentatoren Margreet Engelhart (Educational Designer - Teamleider Kwaliteitsmanagement & Research), Arno Blootens (Projectleider associate degrees)

De verbinding: cruciaal, betrokkenheid van het werkveld bij de ontwikkeling van deeltijdonderwijs.

Je leven lang ontwikkelen moet waardevol, aantrekkelijk en relevant zijn voor jouw en je directe werkomgeving. Dit kan je alleen bereiken door de opbrengsten van het onderwijs relevant én van voldoende niveau te laten zijn. Dat doen wij in samenwerking met het werkveld, waarbij een stevig deeltijdonderwijs concept leidt tot waardevolle, toegesneden beroepsproducten. Tijdens deze workshop willen wij dat samen verkennen.

 

Organisatie Saxion
Presentatoren Caroline van de Molen (directeur Academie Mens en Arbeid)

Versnellingsplan: Aansluiting op de arbeidsmarkt
“Zijn afgestudeerden klaar voor de steeds meer digitale arbeidsmarkt?”

Hoe zorgen we voor het up-to-date zijn van beroepsinhoudelijke digitale vaardigheden bij afgestudeerden? Wat is daarvoor nodig in de relatie onderwijs - onderzoek - werkveld? In de deelsessie laten we zien hoe we hieraan werken in de zone ‘Aansluiting arbeidsmarkt verbeteren'. We delen enkele best practices en tonen de eerste resultaten van de zone. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld toekomstbestendige competenties, het vertalen van ontwikkelingen op de  arbeidsmarkt naar onderwijsaanbod, de samenwerking met het werkveld en het bereiken van kennisinnovatie. We willen uw ervaringen en opvattingen graag horen en gaan met u in gesprek om tot verdere uitwerking te komen. Na deze presentatie ben je op de hoogte van de activiteiten van de zone Aansluiting arbeidsmarkt verbeteren van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT; ken je enkele praktijkvoorbeelden om de aansluiting met de arbeidsmarkt te verbeteren; en heb je kennis over aandachtspunten op het gebied van toekomstbestendige competenties, het vertalen van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt naar onderwijsaanbod, de samenwerking met het werkveld en het bereiken van kennisinnovatie.

 

Organisatie Hogeschool Inholland, Lectoraat Teaching, Learning & Technology
Presentatoren Bob Götte (onderzoeker)

Beroepsauthentiek onderwijs met impact vraagt om principle based scripting

Hoger beroepsonderwijs wordt meer en meer georganiseerd rondom actuele, beroepsauthentieke vraagstukken. Om met dergelijke vraagstukken te kunnen meebewegen zijn andere vormen van onderwijs en onderwijsontwerpen nodig. De docent moet immers in staat zijn zijn leerpraktijk voortdurend aan te passen aan de kenmerken van praktijkvraagstukken en aan het leerproces van individuele lerenden. Curricula worden daartoe meer open, flexibel en hybride ontworpen en leerpraktijken worden vooraf minder gedetailleerd uitgewerkt. ‘Principle-based Scripting’ lijkt een passende aanpak te bieden om in snel veranderende leerpraktijken te komen tot beredeneerde ontwerpen en effectieve organisatie van leertaken.

 

Organisatie Hobéon
Presentator Bas Reijken (adviseur), Heleen Hanssens (senior adviseur)

Meer samenwerking, hoe organiseer je dat constructief en duurzaam?

Samenwerking is een belangrijk thema in de strategische agenda van het hoger beroepsonderwijs. In korte tijd zijn veel netwerken coalities gevormd bestaande uit verschillende partijen met verschillende belangen. Er is nog veel winst te behalen in het effectief bundelen van krachten om daadwerkelijk tot slimme en kwalitatieve oplossingen te komen. Hoe werkt een samenwerkingsconstruct en wanneer levert dit voor alle partijen ook echt een meerwaarde op? Met behulp van een drie stappen methode verkennen wij met u achtereenvolgens de stakeholders, de identiteit en vorm van samenwerkingsverbanden. We identificeren belangen op basis van legitimiteit, kracht en urgentie van betrokken stakeholders. We zoeken passende vormen, waarin de samenwerking optimaal tot zijn recht komt. We zoomen in op sturing, facilitering en spelregels. Kortom, in deze workshop krijgt u inzicht in de drie stappen methode door deze gedeeltelijk toe te passen op casuïstiek.

 

Organisatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Academie Educatie
Presentatoren Joke Kiewiet (Projectleider Netwerk Onderwijsprofessionals Regio Arnhem-Nijmegen / Onderwijsspecialist Kwaliteit & Personeel)

Samen opleiden, professionaliseren en innoveren; fluïde grenzen tussen lerarenopleiding, onderwijswerkveld en onderzoek

Kwaliteit en kwantiteit van leraren is ‘hot topic’. Hoe zorgen we voor genoeg blijvende, blijvend goede leraren? Deze vraag is zo complex dat we daar als individuele organisaties (lerarenopleidingen, scholen, onderwijsonderzoekscentra) geen antwoord voor hebben. Gelukkig is er ‘Samen Opleiden’: partnerschappen van scholen en lerarenopleidingen zorgen voor een goede, werkplekgerichte opleiding. Deze regionale partnerschappen gaan/moeten zich steeds meer verbreden naar het hele spectrum van opleiden, professionaliseren en onderzoeken. De doorgaande ontwikkellijn van de (aspirant-)leraar staat centraal. Maar hoe doe je dat als je verschillende verantwoordelijkheden en belangen hebt? In deze workshop geen kant-en-klare oplossingen. Wel bespiegelingen, voorbeelden en interessante gesprekken.

 

Organisatie ROA Universiteit Maastricht
Presentatoren Bas Aarts, Jim Allen (Researcher/Project manager)

HBO-monitor: 10 onmisbare vaardigheden voor de toekomst

Computers en robots zullen in de toekomst veel taken overnemen of omvormen, waardoor beroepen zullen veranderen. Opleidingen zullen hun studenten moeten voorbereiden op andere vaardigheden dan voorheen. Weet u al welke vaardigheden vooral belangrijk worden de komende jaren? Bent u ook benieuwd of hbo-afgestudeerden deze vaardigheden ook belangrijker zijn gaan vinden, en of ze deze tijdens hun opleiding hebben geleerd? Kom dan naar onze interactieve workshop, waarin we resultaten uit de HBO-Monitor vergelijken met uw perceptie en die van de andere deelnemers. 

 

Organisatie Hogeschool Inholland, domein Onderwijs en Innovatie, Lectoraat De Pedagogische Opdracht
Presentatoren Mascha Enthoven (lector De Pedagogische Opdracht), Debbie Buchner (docent-onderzoeker), Peter Elshout (docent onderzoeker), Gerjon Elings (Opleider Master Leren en Innoveren

Professioneel kunnen ontwikkelen door een krachtig collectief

In deze workshop spreken we het ervarings- en collectief leren van drie doelgroepen aan: de HBO- professional in opleiding; de HBO-professional in de praktijk en de beroepsgroep van de HBO- professional. We richten ons in het bijzonder op de beroepsgroep van leraren. We doen dit door: 1. bedachtzaamheid te leren ontwikkelen op dat wat je in de praktijk doet?; 2. expliciet te leren maken wat er in jouw dagelijks handelen toe doet; en 3. als collectief van professionals in een team en als beroepsgroep dat wat ertoe doet continu te leren evalueren, verantwoorden en verbeteren. We gebruiken werkvormen die we vanuit het lectoraat De Pedagogische Opdracht met het onderwijswerkveld inzetten om opleiding en werkveld te laten werken als krachtig collectief.

 

Organisatie Regieorgaan SIA, Vereniging Hogescholen
Presentatoren Jelle Kok (Programma manager ondernemerschap bij Regieorgaan SIA), Melissa Keizer (coördinator sectoraal beleid en beleidsadviseur voor de hbo-sectoren sociale studies en economie)

Ondernemen met impact vanuit praktijk gericht onderzoek

Praktijkgericht onderzoek en ondernemerschap zijn beiden een vaste waarde in het hbo: in enige vorm wordt hier op iedere hogeschool iets mee gedaan. Maar waarom is het zo belangrijk om te stimuleren dat er meer doorwerking van praktijkgericht onderzoek op het gebied van ondernemen plaatsvindt? Hoe zorg je voor goede verwevenheid tussen ondernemerschapsonderwijs en onderzoek? Hoe sluit je hierbij aan op maatschappelijke uitdagingen? En hoe kan dit leiden tot nog impactvollere (nieuwe) bedrijven?
Tijdens deze interactie ronde tafel sessie zullen o.a. Huib de Jong (vz CvB HvA) en Monique Lamine (directielid bij Regieorgaan SIA) hun visie geven op deze thematiek. Een succesvol Take-off project geeft een pitch over hun startup.
 

 

Organisatie Fontys Hogeschool HRM en Psychologie
Presentatoren Marian Thunnissen, Lector Dynamische talentinterventies

De hybride docent in het hbo: een lust of een last?

Het hybride docentschap – iemand die een baan in het onderwijs combineert met een baan elders - krijgt steeds meer aandacht. Het wordt genoemd als één van de oplossingen voor het docententekort. Ook zou het hybride docentschap kunnen bijdragen aan de innovatie van het onderwijs, omdat hybride docenten hun kennis uit andere sectoren meenemen en benutten in hun werk als docent. 

Fontys heeft in 2019 onderzoek verricht naar de ervaringen van hybride docenten met het combineren van banen. In lopend onderzoek belichten we juist de ervaringen van de onderwijsinstelling (als werkgever van een hybride docent) met dit type medewerkers. 

Ook in het hbo zijn hybride docenten werkzaam. We zijn benieuwd naar de ervaringen vanuit de hbo-instellingen met dit fenomeen. Tijdens de workshop zetten we 3 vragen centraal: (1) Wat zijn (mogelijke) beweegredenen om hybride docenten in te zetten? (2) Welke mogelijkheden worden aangeboden aan hybride docenten? (3) Wat gaat er goed en wat is lastig?
 

 

Organisatie Fontys Hogescholen
Presentator Sofie Moresi (projectleider, onderzoeker)

Maak kennis met de ‘professional van de toekomst’ in het lerend en onderzoekend samenwerken binnen authentieke leeromgevingen.

Docenten en professionals uit het werkveld werken binnen authentieke omgevingen als zogenaamde bruggenbouwers Deze bruggenbouwers hebben een sleutelpositie in het ontwikkelen van deze learning communities. Dit blijkt geen makkelijke opgave, en vraagt vaak aanvullende competenties vergeleken met meer traditionele onderwijssituaties. Nieuwsgierig naar deze leeromgevingen en hoe wij een leven lang ontwikkelen beogen? Meer weten hoe we via deze omgevingen de studenten beter voorbereiden op de beroepspraktijk en hoe professionals (in opleiding, van hogeschool en beroepspraktijk) lerend en onderzoekend samenwerken. Sluit dan aan en exploreer op een actieve wijze de betekenis voor de rol en professionalisering van de docent en betrokkenen.
 

 

Organisatie Fontys Hogescholen
Presentator Anne Kerkhoff (Lector), Saskia Heunks

Samen taalbewuste leraren opleiden

In de regio Eindhoven–Helmond werken vijf vo-scholen samen met Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) intensief samen aan het opleiden van (toekomstige) docenten. De opleidingschool, TRION, zet in op een brede professionele vorming waar het leren van studenten verbonden wordt met de professionalisering van leraren en lerarenopleiders, én met de school/opleidingsomgeving.  Binnen  TRION doen VO-docenten, FLOT-studenten en lerarenopleiders samen het lectoraat talendidactiek van FLOT onderzoek naar de vraag wat de meertaligheid van de Brainportregiobetekent voor de praktijk van vo-docenten en daarmee voor de lerarenopleiding. In deze workshop presenteren we de opleidingsdidactiek van TRION en bespreken we het onderzoek van onze ‘leergroepen’.
 

 

Organisatie Berenschot
Presentator  

Het hbo en maatschappelijke opgaven

Gezond ouder worden, een inclusieve samenleving, de energietransitie. Het hbo en maatschappelijke uitdagingen hebben veel met elkaar te maken.
Wil jij meepraten over hoe dit in het onderwijsaanbod van de toekomst zichtbaar moet worden? Doe dan mee aan deze werksessie!
Docenten, onderzoekers, mensen uit de beroepspraktijk, beleidsmakers, iedereen is welkom.

Doel van de sessie is om aan de hand van verschillende maatschappelijke uitdagingen met elkaar in gesprek te gaan over vragen als: 

  • Moeten bestaande opleidingen anders worden ingericht? Is er behoefte aan nieuwe (cross-sectorale) opleidingen? 
  • Hoe kan verdere samenwerking met de beroepspraktijk worden vormgegeven?
  • Welke rol speelt praktijkgericht onderzoek?

Deze sessie is een onderdeel van de meta-analyse die Berenschot in opdracht van de Vereniging Hogescholen uitvoert. De uitkomsten vormen belangrijke input voor de hbo-sectorplannen die de komende tijd worden ontwikkeld. Een mooie gelegenheid om jouw ideeën over het hbo van de toekomst te delen!


Gerelateerde artikelen