Publicaties / Bijeenkomsten

Workshops jaarcongres 2020 - Track: Studentsucces

Dit is het overzicht van de workshops behorend bij de track 'Studentsucces'.


 

Organisatie Hogeschool Rotterdam
Presentatoren Annemiek Grootendorst (Onderwijskundige/Coach/Trainer), Ron Weerheijm (Manager honors program)

Over de krachtige leeromgeving (KLO) en professionele identiteit (PI)

Bij Hogeschool Rotterdam merken we dat traditionele studieloopbaancoaching tekort schiet bij het ontwikkelen van professionele identiteit van de individuele student: wie ben IK als professional?
Bij het combineren van twee programma’s, het honoursonderwijs in de krachtige leeromgeving (KLO) en het ontwikkelen van professionele identiteit (PI), ontstond een ‘model Professionele Ontwikkeling’ waarmee docenten aan de slag kunnen. Het geeft ze handvat voor het ontwerpen van uitdagend onderwijs en tegelijk gesprekstof voor een constructieve dialoog over de (beoogde) professionele ontwikkeling van de student. In de workshop zullen we het model kort introduceren en er daarna mee aan de slag gaan.
 

 

Organisatie Fontys Hogescholen, Programma studiesucces en Fontys Hogeschool MER
Presentatoren Evelyne Meens (senior onderzoeker & coördinator Onderzoekslijn Studentsucces), Renée van den Berk (docent (organisatie) psychologie en vaardigheden)

Studentenwelzijn bij Fontys: van beleid tot in de klas

Fontys heeft een aantal ambities en beloften geformuleerd zodat iedere student zich optimaal kan ontwikkelen. Om deze ambities waar te maken, vertaalt iedere opleiding deze beloftes naar een beleid op studentcoaching en studentenwelzijn. In deze bijeenkomst kom je te weten hoe wij onze beloftes willen gaan waarmaken en wordt er een praktijkvoorbeeld uitgelicht om jou handvaten te geven. Daarbij zul je meer horen over onderwerpen als vroegsignalering, sociale integratie, professionalisering van de docent en de zelfsturing van de student.

 

Organisatie Codarts
Presentatoren Stephanie Keizer-Hulsebosch (Head of Student Life at Codarts & Board member PEARL research lab), Annemiek Tiemens (PhD Student & lecturer)

Online health monitoring in het hoger onderwijs: lessons learned

Online monitoringstool. De Student Life Monitor (SLM) is de online monitoringstool van Codarts.  De SLM is ontwikkeld door onderzoekers van het lectoraat Performing Arts Medicine (PAM) en de afdeling Student Life en wordt door 300 studenten van Codarts actief gebruikt om hun eigen fysieke en mentale fitheid te monitoren en te verbeteren.
 
De SLM bestaat, naast een intake, uitgebreide fysieke screening en fysieke testen ook uit maandelijkse vragenlijsten met onder meer vragen over de fysieke en mentale gezondheid, stressniveau, slaapkwaliteit, prestatietevredenheid, motivatie en of ze hulp hebben gezocht of niet. 
Studenten krijgen direct terugkoppeling en persoonlijke feedback op hun eigen resultaten na elk meetmoment. 
De monitor maakt onderdeel uit van het onderwijs. Met de resultaten (anoniem, op groepsniveau) kan Codarts het onderwijs- en de studentenbegeleiding optimaliseren. 
De SLM is dan ook zowel een educatieve als onderzoeks- en managementtool.
 
Een docent/onderzoeker alsmede afdelingshoofd/onderzoeker van Codarts, die beide nauw betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling en implementatie van de SLM, laten de deelnemers kennis maken met dit systeem, hoe de verbinding gemaakt wordt met het onderwijs en welke aanpassingen doorgevoerd zijn in de kwaliteit van het onderwijs. 

 

Organisatie Avans Hogeschool, Surfnet, Hogeschool van Amsterdam
Presentatoren Frank Vriens (Onderwijskundig Adviseur Avans Hogeschool), Sam Stuijver (Onderwijspedagoog, beleidsmedewerker SURF), Paul den Hertog (Aanvoerder landelijk versnellingsteam flexibilisering hoger onderwijs), Theo Bakker (Teamleider VU Analytics, promovendus VU Amsterdam, aanvoerder Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata SURF)

Hoe werkt het Versnellingsplan aan studentsucces?

De zone Flexibilisering presenteert vier flexibele studentroutes en gaat met u in gesprek over de kansen die deze routes bieden om een impuls te geven aan studentsucces. Zij doen dit aan de hand van citaten over studentsucces uit diverse media. Doel: Het Versnellingsteam Flexibilisering presenteert een visie op flexibel onderwijs dat een positieve bijdrage levert aan studentsucces. De deelnemers aan deze sessie verkennen samen de kansen die flexibel onderwijs biedt voor het vergroten van studentsucces, mede in het licht van een Leven Lang Ontwikkelen. De zone Studiedata zien hoe je studiedata veilig en betrouwbaar inzet voor het verbeteren van studentsucces. Hoe hebben instellingen dat tot nu toe gedaan? De tweede helft van deze sessie is vormgegeven als workshop rond de vraag: Wat heb je nu nodig om dit in jouw instelling te organiseren? En waar moet je aan denken als je hiermee aan de slag wilt? Krijg inzicht in de potentie van gebruik van studiedata in het hoger onderwijs.
 

 

Organisatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht
Presentator Liesbeth Baartman (hoofddocent bij het Lectoraat Beroepsonderwijs van het Kenniscentrum Leren en Innoveren), Tamara van Schilt (Associate lector Toetsen en Beoordelen), Kitty Meijer (Promovendus), Jeroen van der Linden (Promovendus), Lisette Munneke (Hogeschoolhoofddocent), Marjoleine Dobbelaer (Onderzoeker Kenniscentrum Kwaliteit van Leren)

Herijking basis- en seniorkwalificatie examinering (Project je Ogen Uitkijken)

Het netwerk ‘Toetsbekwaamheid h(b)o’ voert momenteel het project ‘Je Ogen Uitkijken’ uit. Doelstelling van dit project is het ondersteunen en professionaliseren van hogescholen bij het duurzaam verankeren van bke/ske en het gebruik van het protocol afstuderen 2.0. Onderdeel van dit project is het herijken van de basis- en seniorkwalificatie examinering.

Tijdens de workshop wordt een kijkje gegeven in het ontwerpproces van de herijking. Vervolgens wordt de herijkte bke en ske gepresenteerd en wordt de gelegenheid gegeven hierover met elkaar in gesprek te gaan. Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor wat de herijking kan betekenen voor huidige professionaliserings- en certificeringstrajecten. 
 

 

Organisatie Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Rotterdam
Presentatoren Marca Wolfensberger (lector Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving), Ron Weerheijm (Manager honors program)

CoTalent houdt je wakker

Talentontwikkeling roept leiderschap en denkkracht op. Talentontwikkeling draait om krachtige inhoud en vaardigheden, gebonden vrijheid en betrokken gemeenschap. Uitdaging en talentontwikkeling helpen studenten aan succes. Docenten, studenten en onderzoekers van negen Europese instellingen ontwierpen in co-creatie ‘tools’ die kunnen helpen om studenten uit te dagen en hun talenten te ontwikkelen. Dit vergroot studiesucces. En doet hun welzijn en welbevinden ook vast goed.

Docenten die de talenten van hun studenten meer willen herkennen, erkennen en stimuleren krijgen bij deze workshop praktische handvaten. De ‘tools’ ondersteunen docenten in talentontwikkeling in de klas.

Deelnemers krijgen een kijkje in de keuken van een groot Europese project. We laten tools zien en deelnemers gaan met tools aan de slag. Deelnemers krijgen ook tools om thuis te gebruiken. De workshop is in het Nederlands, een deel van de tools is in het Engels.

Uitdaging houdt je fris en bij de les. Uitdaging stimuleert het denken. Uitdaging vraagt veel en maakt moe. Uitdaging zorgt voor denksprongen en innovatieve oplossingen. Samenwerking tussen 9 instellingen uit Europa is ook best een uitdaging. We merkten: uitdaging en talentontwikkeling gaan hand in hand. Talentontwikkeling wakkert creativiteit aan. Talentontwikkeling vraagt om zelfreflectie en zelfzorg.

 

Organisatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht
Presentatoren Liesbeth Baartman (hoofddocent bij het Lectoraat Beroepsonderwijs van het Kenniscentrum Leren en Innoveren), Tamara van Schilt (Associate lector Toetsen en Beoordelen), Kitty Meijer (Promovendus), Jeroen van der Linden (Promovendus), Lisette Munneke (Hogeschoolhoofddocent), Marjoleine Dobbelaer (Onderzoeker Kenniscentrum Kwaliteit van Leren)

Werken aan eindniveau: tools voor Protocol Afstuderen (project Je Ogen Uitkijken)

Het netwerk ‘Toetsbekwaamheid h(b)o’ voert momenteel het project ‘Je Ogen Uitkijken’ uit. Doelstelling van dit project is het ondersteunen en professionaliseren van hogescholen bij het duurzaam verankeren van bke/ske en het gebruik van het Protocol Afstuderen 2.0. Onderdeel van dit project is ontwikkelen van voorbeelden en handvatten waarmee het Protocol Afstuderen toegankelijk gemaakt wordt voor opleidingen die hiermee willen werken. Tijdens deze workshop worden de eerste projectresultaten gepresenteerd, en ga je aan de slag met de ontwikkelde tools. 
 

 

Organisatie De Haagse Hogeschool
Presentatoren Janneke Kelter (Hogeschooldocent De Haagse Hogeschool Coördinator Taalexpertisecentrum), Esterella de Roo, Domien Wijsbroek

Schrijfvaardigheid als factor van studentsucces

Uit recent onderzoek van De Haagse Hogeschool onder 9850 eerstejaarsstudenten blijkt dat er in het eerste jaar een relatie is tussen schrijfvaardigheid en studiesucces (behaalde studiepunten, gemiddeld tentamencijfer, P-diploma en uitval). Verschillen in vooropleiding en migratieachtergrond spelen hierbij een rol. Maar anders dan deze achtergrondkenmerken van studenten is schrijfvaardigheid een actionable variabele. En actie is nodig, aangezien de meerderheid van de studenten bij aanvang van de studie niet over het vereiste B2-niveau voor Nederlands beschikt. Hoe kunnen we deze resultaten vertalen naar beleid en onderwijspraktijk? Bij De Haagse wordt momenteel taalbewust onderwijs ontwikkeld binnen het curriculum van de opleidingen, met daarnaast een extra curriculair aanbod van ondersteuning van docenten en studenten.


Gerelateerde artikelen