Actualiteiten

Herverdelen niet de oplossing

Vandaag heeft de commissie Van Rijn het advies 'Wissels om - Naar een transparante en evenwichtige bekostiging, en meer samenwerking in hoger onderwijs en onderzoek' aangeboden aan de minister van OCW, Van Engelshoven. De Vereniging Hogescholen maakt zich ernstig zorgen over de gesuggereerde herverdeling van middelen in het hbo binnen de bestaande budgetten.

Lees het artikel

Vereniging Hogescholen en minister OCW sluiten sectorakkoord hbo 2018

Medezeggenschap vierkant

Vandaag is het sectorakkoord hbo 2018 door Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen en Ingrid van Engelshoven, minister van OCW getekend. In het akkoord zijn de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs, de wijze van profilering van de hogescholen en de gedeelde prioriteiten voor de periode 2019 tot 2022 vastgelegd. De Graaf: “Wij zijn positief over de toevoeging van de studievoorschotmiddelen en de wijze waarop de kwaliteitsafspraken worden ingevuld: niet topdown maar binnen de hogescholen zelf. Hier spreekt vertrouwen in de hogescholen uit: besturen, docenten, onderzoekers en studenten zetten zich gezamenlijk in. Iedereen moet zich wel realiseren dat tegenover de extra studievoorschotmiddelen nog ombuigingen staan van zowel het vorige als het huidige kabinet.” De landelijke studentenorganisaties ISO en LSVb zijn mede-ondertekenaars van de afspraken in het akkoord over de inzet van de studievoorschotmiddelen de komende jaren.

Lees het artikel

Toegankelijkheid hbo mag niet in het geding komen

De Vereniging Hogescholen maakt zich zorgen over de afname van het aandeel eerste generatiestudenten in het hoger beroepsonderwijs. Dit oordeelt de vereniging naar aanleiding van het door het ministerie van OCW vandaag gepubliceerde onderzoeksrapport van ResearchNed 'Monitor Beleidsmaatregelen 2016-2017' en de aanbiedingsbrief van de minister. “De toegankelijkheid van ons hoger beroepsonderwijs mag voor geen enkele groep in het geding komen,” aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Kritisch gesprek nodig over advies Commissie van de Donk

Thema4 kleur bureaucratie

De Vereniging Hogescholen reageert kritisch op het rapport van de evaluatiecommissie prestatiebekostiging hoger onderwijs (commissie Van de Donk). Deze commissie had de opdracht van de minister van OCW het experiment van prestatieafspraken tussen overheid en individuele hogescholen en universiteiten te evalueren. Het rapport doet ook voorstellen voor de toekomst. Voorzitter Thom de Graaf heeft met name grote aarzelingen bij de suggestie van de commissie Van de Donk om tot een nieuwe bekostigingssystematiek te komen en bij het voorstel om een permanente toetsing- en beoordelingscommissie in het leven te roepen. De Graaf is wel positief over de centrale rol die volgens de commissie is weggelegd voor waardengeoriënteerde instellingsplannen waarin missie en visie van de hogeschool en universiteit zijn vastgelegd na een dialoog met betrokkenen binnen en buiten de instelling. "Dit sluit prima aan bij de maatschappelijke opdracht van hogescholen en bij het advies van de commissie-Slob".

Lees het artikel

Universiteiten, hogescholen en studenten willen meer docent per student

Docentperstudent vierkant

Intensiever en kleinschaliger onderwijs met meer docenten, verdere professionalisering van docenten, meer begeleiding van studenten, aandacht voor talentontwikkeling en het realiseren van moderne onderwijsfaciliteiten. Dat moeten de vijf investeringsdoelen zijn van het geld dat vanaf 2018 beschikbaar komt door de invoering van het Studievoorschot. Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) presenteerden deze gezamenlijke agenda zojuist aan minister Bussemaker op de Haagse Hogeschool, in het bijzijn van docenten en studenten.

Lees het artikel

Bezuinigingen nog niet van tafel

Diverse partijen hebben gewezen op de forse bezuinigingen die in de onderwijsbegroting voor 2017 en verder is opgenomen. Weliswaar spreekt het kabinet over extra middelen, maar ons beeld is een andere. Ondanks de Kamerbrede steun voor de motie-Pechtold – die het kabinet oproept om de bijstellingen op de OCW-begroting niet ten koste te laten gaan van de bekostiging van scholen – zijn de lumpsum- en subsidietaakstelling van 250 miljoen euro en een nog in te vullen ramingsbijstelling van 150 miljoen euro daarmee niet van tafel. Net als de Stichting van het Onderwijs benadrukt de Vereniging Hogescholen dat er structurele dekking gevonden moet worden buiten de onderwijsbegroting.

Lees het artikel

Toegankelijkheid hbo mag niet in het geding komen

De Vereniging Hogescholen heeft kennis genomen van het door het ministerie van OCW gepubliceerde onderzoeksrapport van ResearchNed "Monitor Beleidsmaatregelen 2015" en de aanbiedingsbrief van de minister aan de Tweede Kamer. De Vereniging Hogescholen deelt de zorg over de afname van het aandeel studenten met laagopgeleide ouders en het mogelijke effect van leenangst op deze specifieke groep.

Lees het artikel

Versneld investeren in onderwijskwaliteit

Nu het economisch beter gaat in Nederland, wil de Vereniging Hogescholen dat het kabinet doorpakt met zijn ambities voor de kenniseconomie. In reactie op de vandaag gepresenteerde onderwijsbegroting voor 2016, roept Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, de regering op om waar mogelijk de geplande investeringen in het hoger onderwijs naar voren te halen en daarmee niet te wachten tot 2018. De hogescholen zullen zelf eveneens waar mogelijk uit hun huidige budgetten middelen vrijmaken om meer docenten en onderzoekers aan te stellen en meer begeleiding te geven aan studenten. Thom de Graaf: “Versneld investeren in hoger beroepsonderwijs, zal zich ook versneld terugbetalen in het aanjagen van de kenniseconomie.”

Lees het artikel

OCW start voorlichtingscampagne nieuw stelsel studiefinanciering

Minister Bussemaker bezoekt op zaterdag 24 januari een aantal open dagen om vragen van studenten te beantwoorden over het nieuwe stelsel studiefinanciering. Zo zal zij langsgaan bij de open dagen van Hogeschool Windesheim in Almere, Saxion Hogeschool in Deventer en Hogeschool Arnhem en Nijmegen in Nijmegen. Studenten kunnen dan over hun (aankomende) studiefinanciering vragen stellen bij de informatiestand van de voorlichters van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De bezoeken van de minister en de voorlichting door DUO tijdens deze dagen maken deel uit van een uitgebreide voorlichtingscampagne van het ministerie van OCW over het nieuwe leenstelsel.

Lees het artikel

Studievoorschot: Toegankelijkheid blijft zorg hogescholen

Bij het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer gisteren over het wetsvoorstel Studievoorschot gaven tal van maatschappelijke partijen zoals LAKS, ISO, LSVb, JOB, VSNU, NIBUD hun mening over de afschaffing van de basisbeurs en de invoering van een leenstelsel voor de studiefinanciering. Thom de Graaf - voorzitter van de Vereniging Hogescholen – uitte zijn zorgen over de toegankelijkheid van het hoger beroepsonderwijs.

Lees het artikel