Actualiteiten

Streven naar meer diversiteit voor de klas

Academische pabo 2015 2016 vierkant

Op 28 maart j.l. organiseerde de Vereniging Hogescholen samen met de NVAO een Meet Up over de tweedegraads lerarenopleidingen. Aanleiding was de systeembrede analyse die de NVAO afgelopen najaar publiceerde over alle opleidingen, en met name de positieve ontwikkelingen en de stevige kwaliteit die de NVAO bij de opleidingen aantrof. Tijdens de gezamenlijke Meet Up is, naast deze positieve constatering, stil gestaan bij de punten die de NVAO uit de diverse visitatierapporten had gehaald en die als verbeterpunt voor de opleidingen kunnen worden aangemerkt.

Lees het artikel

Opleidingsaanbod hoger onderwijs toekomstbestendiger

Bestaande opleidingen in het hoger onderwijs moeten ook in de toekomst regelmatig worden getoetst op hun arbeidsmarktaansluiting, maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie. De Vereniging Hogescholen, VSNU, ISO en LSVb hebben daarom afgesproken om de resultaten van de HBO-Monitor en de Nationale Alumni Enquête periodiek binnen de instellingen te bespreken. Dit om te kijken of en waar knelpunten zijn ontstaan. Tevens wordt in een tweejaarlijks bestuurlijk overleg tussen de vier organisaties en de minister besproken of er in specifieke onderwijssectoren aanvullende maatregelen nodig zijn om het arbeidsmarktperspectief te verbeteren. De minister heeft het voorstel van de beide koepels en de studentbonden omarmd, en verwerkt in een brief aan de Tweede Kamer die vandaag is verstuurd.

Lees het artikel

Eén accreditatiestelsel voor hbo en wo

“Uiteraard zijn wij er altijd voor om te kijken naar verbeteringen in het accreditatiestelsel van het hoger onderwijs, en willen we ook experimenteren met instellingsaccreditatie”, zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. “Maar het moet wel gaan om èchte experimenten met instellings-accreditatie in de vorm van pilots, en niet om een gefaseerde invoering. Er moet ruimte zijn om in de komende cyclus (2017 - 2023) definitief te besluiten om al of niet over te gaan op instellingsaccreditatie. Tevens willen wij er voor waken dat verschillende beoordelingsregimes voor wo en hbo ontstaan.”

Lees het artikel

Stuurgroep accreditatiestelsel 3.0: ‘huidig accreditatiestelsel functioneert goed’

Het huidige accreditatiestelsel in het hoger onderwijs is krachtig. Het waarborgt de kwaliteit van het Nederlands hoger onderwijs, zodat studenten, werkgevers en andere maatschappelijke actoren voldoende vertrouwen kunnen hebben in de kwaliteit van het onderwijs. Daarom moet er worden voortgebouwd op de systematiek van het huidige stelsel, bestaande uit een keuze tussen een instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) met beperkte opleidingsbeoordeling (BOB) enerzijds en een uitgebreide opleidingsbeoordeling anderzijds (UOB). Dat adviseert de stuurgroep accreditatiestelsel 3.0 in haar advies ‘Accreditatie op maat’ dat onlangs werd aangeboden aan minister Bussemaker van onderwijs.

Lees het artikel

NVAO: 'Kwaliteitsslag in het hbo zet door'

In 2014 hebben minder bekostigde hbo-opleidingen een herstelperiode door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) opgelegd gekregen dan in 2013. Vorig jaar ging het om 12 hbo-opeldingen (5%) tegenover 17 opleidingen in 2013 (10%). Daarmee zet de kwaliteitsslag in het hbo door, aldus de NVAO in haar vandaag verschenen Jaarbericht 2014. De NVAO behandelde in 2014 de accreditatieaanvragen voor in totaal 234 bekostigde hbo-opleidingen. Daarvan ontvingen zes het predikaat 'excellent', 22 werden als 'goed' beoordeeld en 192 opleidingen kregen het oordeel 'voldoende'.

Lees het artikel