Persberichten

Eerste substantiële daling werkloosheid hbo’er sinds crisis

De werkloosheid onder afgestudeerden met een hbo-diploma is gedaald van 7,3% naar 6,5%. Dit is de eerste substantiële daling van de werkloosheid onder hbo-gediplomeerden sinds het uitbreken van de economische crisis. Na jarenlange stijging van 2,6% in 2007 naar 7,3% in 2013, daalt de werkloosheid nu dus bijna 1 %. Dit blijkt uit de nieuwe HBO-Monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten. De nieuwe cijfers worden vandaag gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de Vereniging dat in het teken staat van 'hbo@work, De arbeidsmarkt van de toekomst.

Lees het artikel

“Opleiden innovatieve professionals kernopdracht voor hbo”

Hogescholen moeten innovatieve professionals opleiden met een onderzoekende houding en tevens kennis ontwikkelen en ontsluiten voor bedrijven en maatschappelijke instellingen. Dat zijn de belangrijkste uitdagingen voor het hoger beroepsonderwijs, aldus het vandaag verschenen advies ‘Meer innovatieve professionals' van de Onderwijsraad. De raad vindt daarom dat hogescholen stevig moeten investeren in de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk waardoor praktijkgericht onderzoek meer dan tot nu toe integraal onderdeel wordt van het hbo-curriculum. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Wij onderschrijven deze visie geheel.” De Onderwijsraad adviseert de minister om extra te investeren in hoger opgeleide docenten en meer lectoren waardoor onderzoek nog beter kan worden geïntegreerd in het onderwijs.

Lees het artikel

Zzp’er onmisbaar voor kwaliteit hoger beroepsonderwijs

“Zzp’ers in de rol van vakspecialisten zijn, in aanvulling op het reguliere docentencorps, cruciaal voor de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs. Zonder hun specifieke vakkennis gaat de kwaliteit van het hbo drastisch achteruit.” Dat zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, die de Tweede Kamer in een brief oproept om er voor te zorgen dat deze vakspecialisten niet verloren gaan voor het hbo. Aanstaande donderdag praat de Kamer met minister Bussemaker van Onderwijs over de begroting en beleidsagenda 2015.

Lees het artikel

Hogescholen willen doorpakken met flexibel deeltijdonderwijs

De Vereniging Hogescholen is op hoofdlijnen positief over de vandaag aangekondigde initiatieven van het Kabinet om een impuls te geven aan 'Leven lang Leren', om mensen voortdurend bij en om te scholen. Het sluit aan bij de wens van hogescholen om meer werk te maken van flexibel deeltijdonderwijs. Desalniettemin vindt de Vereniging dat hogescholen pas echt kunnen doorpakken als een aantal belangrijke wettelijke belemmeringen wordt opgeheven. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: 'Wil het Kabinet serieus werk maken van flexibel deeltijdonderwijs, dan geeft het toestemming aan hogescholen om onderwijs in modules aan te bieden en op verschillende locaties.'

Lees het artikel

Oproep kabinet en Kamer: handhaaf fiscale stimulering WBSO

Het wegvallen van de fiscale stimulering van publiek-private onderzoeksamenwerking via de zogenoemde Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) schaadt kennisinstellingen en bedrijven. Daarom roepen de belangenorganisaties van hogescholen, universiteiten en universitair medisch centra het Kabinet en de Tweede Kamer op om deze fiscale stimulering in stand te houden. Want deze stimuleringsmaatregel versterkt de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven. Op Prinsjesdag kondigde het kabinet echter aan om kennisinstellingen voortaan uit te sluiten van de WBSO. Vandaag debatteert de Kamer met het Kabinet over deze voorgenomen maatregel tijdens de begrotingsbehandeling Economische Zaken.

Lees het artikel

Innovatief Nederland gebaat bij meer ruimte voor het onderwijs

“Het hoger beroepsonderwijs heeft meer ruimte nodig om te werken aan de kwaliteit van onderwijs zonder een overdaad aan regelgeving. Daarnaast moet er meer ruimte komen voor de verdere ontwikkeling van praktijkgericht onderzoek waarbij het nieuwe Toekomstfonds een belangrijke rol moet spelen”. Dat zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen in reactie op de vandaag gepresenteerde onderwijsbegroting voor 2015. ‘Meer ruimte is noodzakelijk voor de verdere innovatie van Nederland als kenniseconomie, waarbij het onderwijs een belangrijke rol moet spelen”.

Lees het artikel

“Minister Bussemaker, ontregel het onderwijs!”

“Minister Bussemaker, gebruik de tweede helft van uw ministerschap om het hoger onderwijs te ontregelen. Minder regels, minder cijferfetisjisme, minder controle op controle. Aan te veel regels, ook al komen ze soms uit goede bedoelingen voort, gaat het onderwijs ten onder.”

Lees het artikel

Bussemaker introduceert beurzenprogramma voor internationaal talent

Minister Bussemaker steunt het voorstel van hogescholen en universiteiten voor een nieuw beurzenprogramma om internationaal talent naar Nederlandse collegezalen te trekken. Met de vandaag gepresenteerde internationaliseringsvisie onderschrijft het kabinet de gezamenlijke ‘Visie Internationaal’ van de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) die recent aan de onderwijsminister is overhandigd. Naast het bieden van studiebeurzen aan buitenlandse studenten richten de ambities van dit kabinet zich op het actief uitdragen van de sterke reputatie van het Nederlands hoger onderwijs en het stimuleren van uitgaande mobiliteit van Nederlandse studenten.

Lees het artikel

Ondanks crisis vindt hbo’er snel werk

Ruim 80% van de studenten heeft binnen drie maanden na het behalen van een hbo-diploma een baan gevonden. 67% van de hbo-afgestudeerden van de voltijdopleidingen kent zelfs helemaal geen moment van werkloosheid. Zij gingen direct na het afstuderen aan de slag. Dit blijkt uit de nieuwe HBO-monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten.

Lees het artikel

Leenstelsel moet toegankelijkheid hbo blijven borgen

De Vereniging Hogescholen heeft kennis genomen van de nieuwe plannen voor een aangepast leenstelsel voor studenten. De aanpassingen komen deels tegemoet aan de eerdere kritiek van de hogescholen. Niettemin moeten studenten in dit nieuwe stelsel veel gaan lenen. De beurs voor studenten uit gezinnen met lage inkomens wordt weliswaar in vergelijking met eerdere plannen verruimd, maar voor veel studenten blijft er sprake van een achteruitgang. Daarom vreest de Vereniging Hogescholen dat de toegankelijkheid van het hbo toch onder druk kan komen te staan.  Voorzitter Thom de Graaf:  "Toegankelijkheid van het hbo is een groot goed dat we moeten beschermen. De nieuwe plannen nemen een deel van onze bezwaren weg, maar we denken dat ze op dit punt nog niet voldoende zijn. Wij blijven zorgen houden of talentvolle studenten vanwege hoge studielasten niet afhaken. Dat zou vooral de doorstroom van mbo naar hbo raken".

Lees het artikel