Persberichten

111.760 aanmeldingen voor het hbo

Tot en met 1 mei 2015 hebben zich 111.760 studenten voor een opleiding bij een hogeschool aangemeld. Het betreft hier het totaal van nieuwe studenten die zich hebben ingeschreven voor een voltijd, deeltijd en duale opleiding. Studenten die zich bij meerdere studies tegelijk inschrijven, worden maar één keer meegeteld. Het is voor de tweede keer dat studenten zich uiterlijk op 1 mei moesten aanmelden, wilden ze hun toelatingsrecht voor een opleiding behouden.

Lees het artikel

Eerste substantiële daling werkloosheid hbo’er sinds crisis

De werkloosheid onder afgestudeerden met een hbo-diploma is gedaald van 7,3% naar 6,5%. Dit is de eerste substantiële daling van de werkloosheid onder hbo-gediplomeerden sinds het uitbreken van de economische crisis. Na jarenlange stijging van 2,6% in 2007 naar 7,3% in 2013, daalt de werkloosheid nu dus bijna 1 %. Dit blijkt uit de nieuwe HBO-Monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten. De nieuwe cijfers worden vandaag gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de Vereniging dat in het teken staat van 'hbo@work, De arbeidsmarkt van de toekomst.

Lees het artikel

“Opleiden innovatieve professionals kernopdracht voor hbo”

Hogescholen moeten innovatieve professionals opleiden met een onderzoekende houding en tevens kennis ontwikkelen en ontsluiten voor bedrijven en maatschappelijke instellingen. Dat zijn de belangrijkste uitdagingen voor het hoger beroepsonderwijs, aldus het vandaag verschenen advies ‘Meer innovatieve professionals' van de Onderwijsraad. De raad vindt daarom dat hogescholen stevig moeten investeren in de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk waardoor praktijkgericht onderzoek meer dan tot nu toe integraal onderdeel wordt van het hbo-curriculum. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Wij onderschrijven deze visie geheel.” De Onderwijsraad adviseert de minister om extra te investeren in hoger opgeleide docenten en meer lectoren waardoor onderzoek nog beter kan worden geïntegreerd in het onderwijs.

Lees het artikel

Zzp’er onmisbaar voor kwaliteit hoger beroepsonderwijs

“Zzp’ers in de rol van vakspecialisten zijn, in aanvulling op het reguliere docentencorps, cruciaal voor de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs. Zonder hun specifieke vakkennis gaat de kwaliteit van het hbo drastisch achteruit.” Dat zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, die de Tweede Kamer in een brief oproept om er voor te zorgen dat deze vakspecialisten niet verloren gaan voor het hbo. Aanstaande donderdag praat de Kamer met minister Bussemaker van Onderwijs over de begroting en beleidsagenda 2015.

Lees het artikel

Hogescholen willen doorpakken met flexibel deeltijdonderwijs

De Vereniging Hogescholen is op hoofdlijnen positief over de vandaag aangekondigde initiatieven van het Kabinet om een impuls te geven aan 'Leven lang Leren', om mensen voortdurend bij en om te scholen. Het sluit aan bij de wens van hogescholen om meer werk te maken van flexibel deeltijdonderwijs. Desalniettemin vindt de Vereniging dat hogescholen pas echt kunnen doorpakken als een aantal belangrijke wettelijke belemmeringen wordt opgeheven. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: 'Wil het Kabinet serieus werk maken van flexibel deeltijdonderwijs, dan geeft het toestemming aan hogescholen om onderwijs in modules aan te bieden en op verschillende locaties.'

Lees het artikel

Innovatief Nederland gebaat bij meer ruimte voor het onderwijs

“Het hoger beroepsonderwijs heeft meer ruimte nodig om te werken aan de kwaliteit van onderwijs zonder een overdaad aan regelgeving. Daarnaast moet er meer ruimte komen voor de verdere ontwikkeling van praktijkgericht onderzoek waarbij het nieuwe Toekomstfonds een belangrijke rol moet spelen”. Dat zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen in reactie op de vandaag gepresenteerde onderwijsbegroting voor 2015. ‘Meer ruimte is noodzakelijk voor de verdere innovatie van Nederland als kenniseconomie, waarbij het onderwijs een belangrijke rol moet spelen”.

Lees het artikel

Leenstelsel moet toegankelijkheid hbo blijven borgen

De Vereniging Hogescholen heeft kennis genomen van de nieuwe plannen voor een aangepast leenstelsel voor studenten. De aanpassingen komen deels tegemoet aan de eerdere kritiek van de hogescholen. Niettemin moeten studenten in dit nieuwe stelsel veel gaan lenen. De beurs voor studenten uit gezinnen met lage inkomens wordt weliswaar in vergelijking met eerdere plannen verruimd, maar voor veel studenten blijft er sprake van een achteruitgang. Daarom vreest de Vereniging Hogescholen dat de toegankelijkheid van het hbo toch onder druk kan komen te staan.  Voorzitter Thom de Graaf:  "Toegankelijkheid van het hbo is een groot goed dat we moeten beschermen. De nieuwe plannen nemen een deel van onze bezwaren weg, maar we denken dat ze op dit punt nog niet voldoende zijn. Wij blijven zorgen houden of talentvolle studenten vanwege hoge studielasten niet afhaken. Dat zou vooral de doorstroom van mbo naar hbo raken".

Lees het artikel

Hogescholen en universiteiten presenteren gezamenlijke toekomstvisie internationalisering

Het moet voor buitenlandse talentvolle studenten aantrekkelijker worden om in Nederland te komen studeren. Een nationaal beurzenprogramma is daarvoor een belangrijke aanjager. Voor de kwaliteit van het hoger onderwijs, dat steeds internationaler wordt, is het van groot belang dat er meer buitenlandse studenten naar ons land komen. Omgekeerd is het belangrijk dat meer Nederlandse studenten (een deel van) hun studie in het buitenland volgen. Deze boodschap staat in de gezamenlijke ‘Visie Internationaal’ van de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) die vandaag aan minister Bussemaker van Onderwijs is overhandigd.

Lees het artikel

105.095 aanmeldingen voor het hbo

Tot en met 1 mei 2014 meldden zich 105.095 studenten aan voor een opleiding bij een hogeschool. Dit is nagenoeg gelijk met de stand op 1 september 2013, toen hadden zich 105.128 studenten aangemeld. Het is dit jaar voor het eerst dat studenten zich vier maanden voor de start van een opleiding in het hoger onderwijs moesten aanmelden, vorig jaar kon dat tot 1 september. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Ik ben heel tevreden dat zoveel studenten zich op tijd hebben aangemeld zodat ze nu samen met de opleidingen een studiekeuzecheck gaan doen. Voor de studenten en het onderwijs is het belangrijk om voldoende tijd te nemen voor het maken van de juiste studiekeuze.”

Lees het artikel

“Studenten, meld je uiterlijk op 1 mei aan voor een hbo-studie!” - Oproep Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen

“Het is van groot belang dat nieuwe hbo-studenten zich uiterlijk op 1 mei inschrijven voor een studie. Alleen dan hebben zij recht op een studiekeuzecheck die helpt bij het bepalen of de gekozen opleiding echt bij je hoort. Ik roep aankomend studenten dan ook dringend op om zich tijdig in te schrijven”. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, doet deze oproep ruim een week voordat de officiële inschrijftermijn in het hoger onderwijs sluit.

Lees het artikel