Persberichten

Vereniging Hogescholen: verzelfstandiging Associate degree goede keuze

De Vereniging Hogescholen is enthousiast over het besluit van minister Bussemaker van Onderwijs om de Associate degree-opleiding (Ad) binnen het hbo een zelfstandige positie te geven. Zij maakte dit vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De hogescholen dringen al geruime tijd bij de minister aan om de Ad als apart onderwijstype binnen het hbo te mogen aanbieden. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het is goed dat de minister onze wens nu honoreert. Ik verwacht dat het aantal Ad-studenten hierdoor in de komende jaren behoorlijk zal stijgen. De ervaring uit de afgelopen periode leert namelijk dat de aantrekkingskracht van een Ad voor zowel studenten als werkgevers vooral toeneemt als het een zelfstandige opleiding is.”  

Lees het artikel

Hogescholen positief over minder administratieve lastendruk bij accreditatie

'Het terugbrengen van de administratieve lastendruk bij accreditaties in het hoger onderwijs is positief. De tijd die daardoor vrijkomt, vooral van docenten, kan effectief worden besteed aan het onderwijs. Ook de keuze om de opleidingsaccreditatie voorlopig als kern van het accreditatiestelsel te handhaven, heeft onze steun.' Dat zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, in reactie op het voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs om de wijze van accreditatie in het hoger onderwijs te vernieuwen. Hierover stuurde zij vandaag een brief naar de Tweede Kamer.

Lees het artikel

#Hbo2025: meer onderwijs op maat en meer onderzoek

Meer honours- en excellentietrajecten binnen de bacheloropleiding, meer Associate Degree-opleidingen, meer professionele masters en meer deeltijdaanbod als belangrijke gezamenlijke onderwijsambitie richting 2025. Daarnaast meer lectoren, meer docent-onderzoekers, meer samenwerkende lectoraten en bovenal meer onderzoeksbudget als forse versteviging van het praktijkgericht onderzoek binnen het hoger beroepsonderwijs. Deze twee belangrijke ambities van de gezamenlijke hogescholen staan in de nieuwe strategische visie ‘#hbo2025: Wendbaar & Weerbaar’, die voorzitter Thom de Graaf vanmiddag heeft aangeboden aan minister Bussemaker van Onderwijs.

Lees het artikel

111.760 aanmeldingen voor het hbo

Tot en met 1 mei 2015 hebben zich 111.760 studenten voor een opleiding bij een hogeschool aangemeld. Het betreft hier het totaal van nieuwe studenten die zich hebben ingeschreven voor een voltijd, deeltijd en duale opleiding. Studenten die zich bij meerdere studies tegelijk inschrijven, worden maar één keer meegeteld. Het is voor de tweede keer dat studenten zich uiterlijk op 1 mei moesten aanmelden, wilden ze hun toelatingsrecht voor een opleiding behouden.

Lees het artikel

Eerste substantiële daling werkloosheid hbo’er sinds crisis

De werkloosheid onder afgestudeerden met een hbo-diploma is gedaald van 7,3% naar 6,5%. Dit is de eerste substantiële daling van de werkloosheid onder hbo-gediplomeerden sinds het uitbreken van de economische crisis. Na jarenlange stijging van 2,6% in 2007 naar 7,3% in 2013, daalt de werkloosheid nu dus bijna 1 %. Dit blijkt uit de nieuwe HBO-Monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten. De nieuwe cijfers worden vandaag gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de Vereniging dat in het teken staat van 'hbo@work, De arbeidsmarkt van de toekomst.

Lees het artikel

“Opleiden innovatieve professionals kernopdracht voor hbo”

Hogescholen moeten innovatieve professionals opleiden met een onderzoekende houding en tevens kennis ontwikkelen en ontsluiten voor bedrijven en maatschappelijke instellingen. Dat zijn de belangrijkste uitdagingen voor het hoger beroepsonderwijs, aldus het vandaag verschenen advies ‘Meer innovatieve professionals' van de Onderwijsraad. De raad vindt daarom dat hogescholen stevig moeten investeren in de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk waardoor praktijkgericht onderzoek meer dan tot nu toe integraal onderdeel wordt van het hbo-curriculum. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Wij onderschrijven deze visie geheel.” De Onderwijsraad adviseert de minister om extra te investeren in hoger opgeleide docenten en meer lectoren waardoor onderzoek nog beter kan worden geïntegreerd in het onderwijs.

Lees het artikel

Zzp’er onmisbaar voor kwaliteit hoger beroepsonderwijs

“Zzp’ers in de rol van vakspecialisten zijn, in aanvulling op het reguliere docentencorps, cruciaal voor de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs. Zonder hun specifieke vakkennis gaat de kwaliteit van het hbo drastisch achteruit.” Dat zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, die de Tweede Kamer in een brief oproept om er voor te zorgen dat deze vakspecialisten niet verloren gaan voor het hbo. Aanstaande donderdag praat de Kamer met minister Bussemaker van Onderwijs over de begroting en beleidsagenda 2015.

Lees het artikel

Hogescholen willen doorpakken met flexibel deeltijdonderwijs

De Vereniging Hogescholen is op hoofdlijnen positief over de vandaag aangekondigde initiatieven van het Kabinet om een impuls te geven aan 'Leven lang Leren', om mensen voortdurend bij en om te scholen. Het sluit aan bij de wens van hogescholen om meer werk te maken van flexibel deeltijdonderwijs. Desalniettemin vindt de Vereniging dat hogescholen pas echt kunnen doorpakken als een aantal belangrijke wettelijke belemmeringen wordt opgeheven. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: 'Wil het Kabinet serieus werk maken van flexibel deeltijdonderwijs, dan geeft het toestemming aan hogescholen om onderwijs in modules aan te bieden en op verschillende locaties.'

Lees het artikel

Innovatief Nederland gebaat bij meer ruimte voor het onderwijs

“Het hoger beroepsonderwijs heeft meer ruimte nodig om te werken aan de kwaliteit van onderwijs zonder een overdaad aan regelgeving. Daarnaast moet er meer ruimte komen voor de verdere ontwikkeling van praktijkgericht onderzoek waarbij het nieuwe Toekomstfonds een belangrijke rol moet spelen”. Dat zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen in reactie op de vandaag gepresenteerde onderwijsbegroting voor 2015. ‘Meer ruimte is noodzakelijk voor de verdere innovatie van Nederland als kenniseconomie, waarbij het onderwijs een belangrijke rol moet spelen”.

Lees het artikel

Leenstelsel moet toegankelijkheid hbo blijven borgen

De Vereniging Hogescholen heeft kennis genomen van de nieuwe plannen voor een aangepast leenstelsel voor studenten. De aanpassingen komen deels tegemoet aan de eerdere kritiek van de hogescholen. Niettemin moeten studenten in dit nieuwe stelsel veel gaan lenen. De beurs voor studenten uit gezinnen met lage inkomens wordt weliswaar in vergelijking met eerdere plannen verruimd, maar voor veel studenten blijft er sprake van een achteruitgang. Daarom vreest de Vereniging Hogescholen dat de toegankelijkheid van het hbo toch onder druk kan komen te staan.  Voorzitter Thom de Graaf:  "Toegankelijkheid van het hbo is een groot goed dat we moeten beschermen. De nieuwe plannen nemen een deel van onze bezwaren weg, maar we denken dat ze op dit punt nog niet voldoende zijn. Wij blijven zorgen houden of talentvolle studenten vanwege hoge studielasten niet afhaken. Dat zou vooral de doorstroom van mbo naar hbo raken".

Lees het artikel