Actualiteit

Factsheet studiesucces en uitval 2018

Vrouwen doen het beter in het hbo dan mannen

Vrouwen in het hbo hebben na 5 jaar vaker een diploma behaald dan mannen (58,2% versus 40,4%). Dit verschil tussen mannen en vrouwen is het grootst bij studenten die vanuit het voortgezet onderwijs instromen in het hbo. Mannen vallen ook vaker uit na 1 jaar dan vrouwen. 18,2% van de mannen staat na 1 jaar niet meer ingeschreven tegenover 13,4% van de vrouwen. Vooral mannen met een mbo-vooropleiding vallen vaak uit na het eerste jaar (23,2%). “Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Deze trend is al een aantal jaren zichtbaar en wordt steeds sterker. Er ligt een belangrijke opgave  om ervoor te zorgen dat meer mannen succesvol hun studie kunnen afronden", aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Meer studenten halen de eindstreep
Van de hbo-studenten die in 2013 aan een voltijd bacheloropleiding zijn begonnen, heeft 49,8% een diploma behaald na 5 jaar. Na 8 jaar is dit percentage (voor instroomcohort 2010) 67,5%. Studenten met een vwo-vooropleiding hebben het vaakst na 5 jaar hun diploma behaald (68,7% voor cohort 2013). Bij mbo’ers ligt dit percentage op 43,8%. Het percentage van havisten die na 5 jaar een diploma hebben behaald is de laatste jaren toegenomen tot 49,5% (was 44,9% voor cohort 2009).

Uitval na het eerste jaar
Van de studenten die in 2017 startte met een voltijd bacheloropleiding is 15,7% na 1 jaar uitgevallen. Dit is een lichte toename ten opzichte van voorgaande jaren toen het juist iets was verminderd. Deze toename komt vooral doordat mbo’ers vaker vallen na 1 jaar. Van cohort 2017 was na 1 jaar 21,5% van de mbo’ers uitgevallen tegenover 19,8% het jaar ervoor. Van de havisten en vwo’ers die instroomden in cohort 2017 was er na 1 jaar respectievelijk 12,7% en 6,8% uitgevallen.

Iets meer studenten wisselen van studie
17,8% van de studenten die in 2017 instroomden stonden het jaar daarop ingeschreven in een andere opleiding (studiewissel). Studiewissel komt het vaakst voor bij havisten (22,2%) gevolgd door mbo’ers (14,6%) en daarna vwo’ers (13,4%).

Kunststudenten doen het relatief goed
Uitgesplitst naar sectoren is te zien dat studenten het vaakst wisselen van opleiding in de sector economie (21,7% na 1 jaar voor cohort 2017). Het grootste deel hier van wisselt naar een andere opleiding binnen deze sector. Uitval na 1 jaar is het grootst in de sectoren agro en food en sociale studies (beide 19,0%). Studenten aan een kunstopleiding zijn na 1 jaar het minst vaak uitgevallen (12,8%) en het minst vaak gewisseld van opleiding (5,9%).

Gerelateerd

Gelijkwaardig maar verschillend: hogescholen en universiteiten werken samen aan de toekomst van het stelsel

Article

Vandaag hebben de universiteiten en de hogescholen een gezamenlijk position paper gepubliceerd. De universiteiten en hogescholen hebben in dit paper gezamenlijke ambities geformuleerd en prioriteiten benoemd voor de komende jaren. De focus ligt op meer differentiatie binnen het stelsel van hoger onderwijs, tussen instellingen, in onderwijsaanbod en in persoonlijke routes van de student. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ”We doen dit alles vanuit de basisgedachte dat hogescholen en universiteiten “gelijkwaardig, maar verschillend” zijn. We willen ervoor zorgen dat Nederlandse studenten sneller op de voor hen meest geschikte opleiding terecht komen.“ VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “We willen samen stappen zetten om het stelsel van hoger onderwijs voor te bereiden op de toekomst. Met meer samenwerking kunnen we meer betekenen voor studenten en maatschappij.”

Lees meer

Covenant doorstroom mbo hbo mooie volgende stap in verbetering aansluiting

Article

Vandaag hebben de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Maurice Limmen, en de voorzitter van de MBO-raad, Ton Heerts, in het bijzijn van minister van OCW Ingrid van Engelshoven hun handtekening gezet onder het convenant doorstroom mbo-hbo. In vele regionale samenwerkingsprojecten spannen hogescholen zich samen met het mbo en het vo in om de doorstroom verder te verbeteren. De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad zetten een nieuwe stap in de verbetering van de aansluiting en doorstroom tussen mbo en hbo het ondertekenen van het convenant ‘doorstroom mbo-hbo’. De doorstroom van het mbo naar het hbo is nog steeds dé emancipatieroute voor eerste generatiestudenten naar het hbo.

Lees meer

Verbazing over adviesrapport AWTI

Article

De Vereniging Hogescholen heeft met verbazing kennis genomen van het advies ‘Het stelsel op scherp gezet’ van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de toekomst van het Nederlands stelsel van Hoger onderwijs. Het rapport stelt terecht dat het hoger onderwijs van hoge kwaliteit is en grijpt terug op bekende voorstellen om de kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij wordt onvoldoende rekening gehouden met recente besluiten (sectorakkoorden), initiatieven die in de beginfase van uitvoering zijn (Wetenschapsagenda) en lopende gesprekken (zoals die tussen de VH en de VSNU). De aanbevelingen berusten vervolgens op centralistische planvorming, waarvan is aangetoond dat dit niet werkt.

Lees meer