Actualiteit

Kabinet reserveert miljoenen voor het Deltaplan Valorisatie

Vandaag is bekend geworden dat het kabinet vanuit het Nationaal Groeifonds 417 miljoen euro reserveert voor het door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingediende voorstel ‘Deltaplan Valorisatie’. Daarmee wil het kabinet de maatschappelijke en economische potentie van het Nederlandse onderzoek beter benutten.

Met het Deltaplan Valorisatie beogen de deelnemende partijen – Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, TO2-instellingen en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen – de benutting van kennis uit onderzoek in Nederland naar een hoger plan te tillen.

Werk aan de winkel
Er is voor deze partijen wel werk aan de winkel. De voorwaarde voor definitieve toekenning van het geld is dat het voorstel, conform het advies van de Commissie Nationaal Groeifonds, op een drietal punten wordt herschreven, te weten: (1) een meer uitgebreide probleemanalyse, (2) een centrale visie met meer focus, en (3) meer brede vertegenwoordiging van alle eindgebruikers en stakeholders en betere uitwerking van oplossingen in het voorstel.

Praktijkgericht onderzoek

Maurice Limmen, Voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Hogescholen zijn in hun regio al een drijvende kracht voor vernieuwing van de beroepspraktijk in het bedrijfsleven en in maatschappelijke organisaties. Als de overheid ons daarin steunt kunnen we nog meer impact maken. Niet voor niets claimt onze vereniging in zijn toekomstvisie een belangrijkere rol voor praktijkgericht onderzoek in de regio’s. Met vertrouwen pakken we de handschoen op om met onze partners te werken aan een nieuw en effectiever systeem van valorisatie.”

Voor meer informatie over de rol van hogescholen in het valorisatiesysteem en wat ervoor nodig is om deze te versterken, zie het position paper ‘Doorwerken aan kennis en impact in de regio’.

 

 

 

 

 

 

Gerelateerd

Versterking praktijkgericht onderzoek op hogescholen

Article

Met de ondertekening van de Overeenkomst Versterking praktijkgericht onderzoek krijgen hogescholen en het Regieorgaan SIA nieuw houvast om in de komende vijf jaar het praktijkgericht onderzoek verder uit te bouwen. Vorige week werden de handtekeningen geplaatst van minister Dijkgraaf van OCW (mede namens zijn collega Adriaansens van Economische Zaken), voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen en de bestuurders van de NWO, ROM-NL, TNO, VNO-NCW en MKB-Nederland.

Lees meer

Nationaal Groeifonds: leraren kunnen blijven doorleren

Article

De ontwikkelmogelijkheden voor leraren worden in de komende tien jaar aanmerkelijk verbeterd en uitgebreid. Dat is het gevolg van het kabinetsbesluit van vandaag om 160 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds hiervoor te besteden. Van dat geld kan in de komende vier jaar 73 miljoen euro worden besteed; de rest van het bedrag is voorwaardelijk toegekend.

Lees meer

Hogescholen maken sprong in publiek-private samenwerking

Article

In totaal vijftien hogescholen en/of Centers of Expertise kunnen in de komende jaren een grote ontwikkelsprong doormaken in hun samenwerking met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen in hun regio. Dat komt omdat het kabinet 123 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds heeft toegewezen aan vijftien publiek-private samenwerkingsverbanden, waar beroepsonderwijs en bedrijven samenwerken ter versterking van de arbeidsmarkt in hun regio. “Deze ontwikkeling sluit goed aan bij het toekomstbeeld dat wij als Vereniging Hogescholen in de afgelopen jaren hebben geformuleerd voor het hbo en waarbij de aansluiting van ons onderwijs op de arbeidsmarkt centraal staat”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer