Actualiteit

Nationaal Groeifonds: leraren kunnen blijven doorleren

De ontwikkelmogelijkheden voor leraren worden in de komende tien jaar aanmerkelijk verbeterd en uitgebreid. Dat is het gevolg van het kabinetsbesluit van vandaag om 160 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds hiervoor te besteden. Van dat geld kan in de komende vier jaar 73 miljoen euro worden besteed; de rest van het bedrag is voorwaardelijk toegekend.

De toekenning betreft de Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren, een plan dat door het ministerie van OCW werd ingediend en wordt gedragen door vele partners: behalve de VH zijn dat Universiteiten van Nederland, de PO-Raad, VO-Raad, MBO Raad, Aob, FvOv, Platform VVVO, BVMBO en het Lerarencollectief. 

De Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren (NAPL) is een tienjarig traject en heeft als doel de doorlopende professionalisering van leraren in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te structureren en te stimuleren. Negentig procent van alle leraren in ons land wordt opgeleid in het hoger beroepsonderwijs.

Succes
“Wij verwelkomen de honorering van deze aanvraag uit het Nationaal Groeifonds”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. “Een startende leraar moet immers de kans krijgen zich na het behalen van zijn bevoegdheid te blijven ontwikkelen. Dat is in belang van de onderwijskwaliteit en maakt het leraarschap aantrekkelijker. Dat is nodig in de strijd tegen het nijpende lerarentekort.”

De NAPL realiseert een samenhangend geheel van voorzieningen (infrastructuur) om de professionele ontwikkeling van leraren gedurende hun gehele loopbaan continu te stimuleren. Het is de bedoeling dat binnen tien jaar minimaal 25% van de leraren po, vo en mbo meedoet aan deze professionaliseringsactiviteiten. 

Aantrekkelijker
Het voorstel gaat ervan uit dat meer professionalisering leidt tot een aantrekkelijker beroepsperspectief voor leraren, hogere productiviteit van leraren, een beter onderwijssysteem en leerlingen die beter leren. De verwachting is dat dit positieve gevolgen heeft voor het latere inkomen van leerlingen dat deze ontwikkeling dus bijdraagt aan de welvaart en het welzijn van de toekomstige Nederlands beroepsbevolking.

Bijlage:
De aanvraag van de NAPL is met alle betrokken partijen opgesteld, ondersteund door een schrijfgroep met experts van universiteiten en hogescholen. In dit interview met deze experts lees je meer over het belang van de NAPL.

Gerelateerd

Geef nu meer ruimte aan pabo’s om zij-instromers maatwerk te bieden voor een snellere omscholing tot leraar

Article

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen riep vandaag bij de opening van het nieuwe hogeschooljaar bij Hogeschool iPABO de politiek op om nu meer ruimte te geven aan pabo’s om zij-instromers maatwerk te bieden voor een snellere omscholing tot leraar. Limmen: “Ik heb de studenten vandaag gefeliciteerd met hun keuze voor het leraarschap. Veel mensen willen overstappen naar het onderwijs, maar zetten nog te vaak de stap niet, terwijl de scholen staan te springen om nieuwe medewerkers.” Ook voor de andere grote maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat, energietransitie, gezondheidszorg en digitalisering zijn nu en in de toekomst veel meer hoger opgeleide professionals nodig.

Lees meer

Kabinet reserveert miljoenen voor het Deltaplan Valorisatie

Article

Vandaag is bekend geworden dat het kabinet vanuit het Nationaal Groeifonds 417 miljoen euro reserveert voor het door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingediende voorstel ‘Deltaplan Valorisatie’. Daarmee wil het kabinet de maatschappelijke en economische potentie van het Nederlandse onderzoek beter benutten.

Lees meer

Hogescholen versterken hun rol in de regio

Article

De 36 hogescholen en negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland zetten hun wederzijdse kennis en netwerken in om de innovatieve kracht van het bedrijfsleven in hun regio’s te vergroten. Dat hebben ze vandaag afgesproken met de ondertekening van een convenant tot samenwerking, door voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen en voorzitter Wendy de Jong van ROM-Nederland.

Lees meer