Actualiteit

Thom de Graaf opent studiejaar 2016-2017 bij Hogeschool Zeeland met de volgende oproep:

Geef hogescholen rust en vertrouwen en blijf investeren in het hbo

“Hogescholen willen nog betere kwaliteit kunnen leveren in onderwijs en onderzoek, met meer docenten en lectoren, meer begeleiding van studenten, meer aandacht voor internationalisering en voor moderne technologie. Zij hebben daar extra in geïnvesteerd en moeten daar de komende jaren mee kunnen doorgaan. Het geld dat de overheid eerder aan de inmiddels afgeschafte basisbeurzen uitgaf, moet daarvoor worden gereserveerd en niet aan andere dingen worden besteed, onze studenten verdienen dat!” aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, tijdens de opening van het studiejaar bij Hogeschool Zeeland.

Hogescholen voor iedere student toegankelijk
Hoger beroepsonderwijs is nog steeds voor veel bevolkingsgroepen een poort naar een betere toekomst. Een emancipatiepoort met een belangrijke sociale functie. Die poort moet open blijven staan, ook al zijn de financiële drempels hoger geworden. Voor sommige groepen studenten is de overgang van bijvoorbeeld mbo naar hbo lastig. “Die studenten moeten we helpen, omdat onderwijs juist bij moet dragen aan gelijke kansen in plaats van ongelijkheid moet bevorderen”, aldus Thom de Graaf. “Dat doen we door het onderwijs veel meer rondom de individuele student te organiseren in plaats van de student om het onderwijs. Meer flexibiliteit, extra tijd en extra schakelprogramma's, voor elk talent een eigen plek.” De Graaf suggereert op te houden met voortdurend het economisch rendement van het hoger onderwijs te berekenen en enkel te focussen op de afspraken over sneller afstuderen, minder uitvallers en het aantal uren dat besteed is aan onderwijs. Daar wordt geen student beter van onderwezen. Geef het hoger onderwijs eindelijk eens rust en vertrouwen in plaats van regelzucht en wantrouwen.

Investeer in praktijkgericht onderzoek
De Graaf: “In Zeeland bewijst de HZ als University of Applied Sciences hoe belangrijk de hogeschool als kennisontwikkelingscentrum voor de regio is. Voor de economie en voor de publieke dienstverlening. Een volgend kabinet moet daarin durven te investeren, in het kader van de uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda waar de hogescholen een volwaardig aandeel in leveren.” De hogescholen hebben flinke stappen gezet in het praktijkgericht onderzoek dat belangrijk is gebleken voor innovatie in bedrijven en maatschappelijke instellingen, en voor de verbetering van de beroepspraktijk. Om de grote potentiële impact van het praktijkgericht onderzoek op de samenleving verder te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat vanaf nu een sterk stijgende lijn wordt ingezet. Hogescholen gaan extra investeren in onderzoek, de ambitie is om de komende jaren de inzet substantieel te verhogen. Een nieuw kabinet moet fors durven inzetten op wetenschap en innovatie via de NWA. Praktijkgericht onderzoek vormt daar een onlosmakelijk onderdeel van. 

Gerelateerd

Hogescholen en universiteiten publiceren gezamenlijke richtlijn voor protesten

Article

Kennis en kritische geluiden zijn het kloppend hart van hogescholen en universiteiten. Daarbij horen inhoudelijke debatten en ook de mogelijkheid om te protesteren. In Nederland geldt dat mensen het recht hebben op vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering en betoging. Universiteiten en hogescholen ondersteunen dat van harte. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Protesteren blijft gewoon mogelijk op hogescholen. Tegelijkertijd staan hogescholen voor onderwijs in een klimaat waarin àlle meningen gewisseld kunnen worden en iedereen zich veilig moet kunnen voelen. Met het oog hierop is deze gezamenlijke richtlijn opgesteld om duidelijk maken wat wel en niet mag in en rond onze gebouwen.”

Lees meer

Hogescholen maken bindende afspraken om instroom internationale studenten beperkt en in balans te houden

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een voorstel tot zelfregie op de instroom van internationale studenten aangeboden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Minister Dijkgraaf (OCW) had de sector om dit voorstel gevraagd. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het aantal internationale studenten in het hbo is beperkt en in balans, om ook in de toekomst dit evenwicht te behouden nemen we nu maatregelen. Zo versterken we de voordelen van internationalisering en beperken we de nadelen. Met dit voorstel willen hogescholen sturen op het aantal internationale studenten en op een gerichte instroom. Hogescholen nemen zo hun verantwoordelijkheid.”

Lees meer

Instroom nieuwe hbo-studenten ongeveer gelijk aan vorig jaar

Article

De instroom van nieuwe studenten in het hoger beroepsonderwijs is in dit studiejaar ’23-’24 met een verschil van -0,3% ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met vorig studiejaar. Dit blijkt uit de voorlopige instroomcijfers van de Vereniging Hogescholen. De inschrijvingen voor masteropleidingen tonen een duidelijke stijging met 7%.

Lees meer