Thema naar overzicht

Professionalisering

In 2011 kende de cao nog een groot aantal gedetailleerde regelingen over scholing en ontwikkeling. In 2012 vonden sociale partners de tijd rijp om alle afzonderlijke regelingen te vervangen door één kaderregeling voor professionalisering. Deze regeling komt in hoofdzaak neer op:

  1. een jaarlijks budget op hogeschoolniveau van minstens 6% voor professionalisering
  2. een vrijstelling in uren voor het bijhouden van de vakbekwaamheid
  3. een facilitering in tijd en geld voor het volgen van opleidingen
  4. ruimte voor lokaal beleid over professionalisering en
  5. het mogelijk maken van maatwerkafspraken waarbij de medewerker verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen professionele ontwikkeling.

Deze vijf onderdelen geven medewerker en leidinggevende de ruimte om individuele en daarmee goed afgestemde oplossingen met elkaar af te spreken. ledere onderwijsgevende en onderwijsondersteunende medewerker met een aanstelling vanaf 0,4 fte heeft jaarlijks een basisrecht van ten minste 40 uren om zijn bekwaamheid bij te houden. Om ervoor te zorgen dat binnen de instelling voor iedereen duidelijk is hoe met professionalisering wordt omgegaan heeft elke hogeschool voor zichzelf een professionaliseringsplan opgesteld.
De medewerker bepaalt in overwegende mate zelf hoe hij het basisrecht in tijd voor zijn professionalisering inzet. De medewerker legt achteraf verantwoording af over de aanwending van tijd, geld en de fasering; dit vormt een onderdeel van de gebruikelijke gesprekscyclus. Op deze wijze maakt de medewerker inzichtelijk hoe tijd en middelen hebben bijgedragen aan zijn professionalisering.

Toekomst
Net als nu omvat professionalisering in de toekomst allereerst het op peil houden van vakkennis en het leren omgaan met vernieuwende producten en diensten (denk aan ‘blended learning’). Daarnaast omvat professionalisering ook ontwikkeling in meer algemene zin. Zo zal het belang om als hogeschool in verbinding te staan met de omgeving de komende jaren toenemen. De rol van de docent is daarbij cruciaal; het is immers de professional die netwerken onderhoudt en naar binnen kan brengen. Voor de hogeschool is van belang dat professionalisering bijdraagt aan de onderwijs- en onderzoekstaken van de instelling. Maar bij de volwassen arbeidsrelatie die hogescholen nastreven hoort dat naast het organisatiebelang in gelijke mate recht wordt gedaan aan het belang van de werknemer. Vanuit dat perspectief zullen hogescholen hun medewerkers de faciliteiten (blijven) bieden om hun eigen kennis en vaardigheden te versterken.

Contactpersoon

Arnaud Stadermann Team Mens & Organisatie, Team Internationalisering

Gerelateerd nieuws

Vereniging Hogescholen en bonden stemmen in met nieuwe cao hbo

Article

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, het hoogste orgaan binnen de vereniging, heeft vandaag ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao. Op 28 juni 2023 bereikten de cao-partijen, de Vereniging Hogescholen en de vakbonden AOb, FNV, FvOv en CNV Onderwijs, een akkoord voor een nieuwe cao voor de periode 1 april 2023 tot 1 juli 2024. Ook de achterban van de bonden hebben deze week ingestemd met het akkoord.

Lees meer

Deelnemers Versnellingsplan in gesprek met minister over Strategische Agenda Hoger Onderwijs

Article

Op maandag 15 april ging Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven in gesprek met aanvoerders en deelnemers van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT met als doel om input op te halen voor de Strategische Agenda. De focus lag op de belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten voor de thema’s flexibilisering en aansluiting op de arbeidsmarkt, gebruik van ICT voor versterking van de kwaliteit van het onderwijs en digitale (open) leermaterialen.

Lees meer

Flexibilisering in hbo trekt meer studenten

Article

Na jaren van gestage terugloop van het aantal deeltijdstudenten is vanaf 2014 de weg omhoog ingeslagen. Vanaf 2016 zien we zelfs een extra sterk herstel. Begonnen in 2014 nog 8.993 studenten aan een hbo opleiding in deeltijd, in 2017 waren dat er al 10.445. De voorlopige cijfers voor 2018 geven zelfs een groei aan van 9,3% ten opzichte van 2017. Ter voorbereiding op het Algemeen Overleg Leven Lang Leren op 9 oktober a.s. in de Tweede Kamer, brengen we de ontwikkelingen van het deeltijdonderwijs van de hogescholen in dit position paper graag onder uw aandacht.

Lees meer