Thema naar overzicht

Lectoren

In een krappe 15 jaar is de lector uitgegroeid tot de spil van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Momenteel werken ruim 600 lectoren, samen met studenten, docenten, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan innovaties van de beroepspraktijk. Dit gebeurt binnen lectoraten, die bestaan uit één of meer lectoren ondersteund door een kenniskring (docent-onderzoekers en externe deskundigen). Lectoren zijn onderzoekers die opereren op het snijvlak van onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. Door middel van praktijkgericht onderzoek leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en de innovatie van de beroepspraktijk.

Netwerk
Sinds 2007 is een landelijk netwerk actief van lectoren werkzaam aan hogescholen. Binnen dit netwerk is gewerkt aan de kwaliteitsontwikkeling en maatschappelijke positionering van lectoren en praktijkgericht onderzoek. In samenwerking met de Vereniging Hogescholen heeft dit Forum voor Praktijkgericht onderzoek een aantal publicaties en documenten ontwikkeld. Tussen 2011 en 2014 heeft dit Forum zich ontwikkeld tot een Vereniging van Lectoren, opgericht in december 2014. De Vereniging van Lectoren heeft als missie het bevorderen van praktijkgericht onderzoek door samenwerking ven lectoren. De Vereniging Hogescholen werkt nauw samen met de Vereniging van Lectoren.

Toekomst
De Vereniging Hogescholen heeft de ambitie om het praktijkgericht onderzoek verder uit te bouwen. Hiervoor is een groei van het aantal lectoren en lectoraten noodzakelijk.

Atlas onderzoek met impact
De atlas bestaat uit algemene informatie en specifieke informatie per thema. In het algemene deel vindt u informatie over het praktijkgericht onderzoek aan de Nederlandse hogescholen. Hoeveel lectoren zijn er? Wat is de omvang van de onderzoeksmiddelen? Welke hogescholen werken aan welke onderzoeksthema’s? In de andere delen wordt per thema in beeld gebracht welke hogescholen actief zijn en op welke manieren wordt samengewerkt met andere hogescholen en/ of de beroepspraktijk. In deze atlas richten we ons daarbij op de volgende samenwerkingsvormen: lectorenplatforms en Centres of Expertise.


Gerelateerd nieuws

Lectoren voordragen voor Deltapremie 2021

Article

De voordracht voor de Deltapremie 2021 is geopend. Voorzitters van het College van Bestuur van een door de overheid bekostigde hogeschool kunnen een lector van hun hogeschool voordragen. De Deltapremie heeft als doel om de zichtbaarheid en de doorwerking van praktijkgericht onderzoek te vergroten. Daarnaast stimuleert de premie dat lectoren zich ontwikkelen tot ambassadeurs van het praktijkgericht onderzoek. De Deltapremie wordt elke twee jaar uitgereikt aan twee lectoren. De Deltapremie is een gezamenlijke initiatief van de Vereniging Hogescholen en Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA). 

Lees meer

Nieuwe editie Atlas Onderzoek met impact

Article

De Vereniging Hogescholen heeft de Atlas Onderzoek met impact geactualiseerd. De atlas brengt in kaart hoe en waar invulling wordt gegeven aan de tien thema’s uit de Strategische onderzoeksagenda hbo 2016 – 2020 'Onderzoek met Impact'. De atlas bestaat uit algemene informatie en specifieke informatie per thema.

Lees meer

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit

Article

Vandaag is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is duidelijk: ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen.

Lees meer