Actualiteit

Publicatie ‘Verkenning toekomst praktijkgericht onderzoek’

Het ministerie van OCW, de Vereniging Hogescholen en het Regieorgaan SIA presenteren een gezamenlijke verkenning naar de toekomst van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. De verkenning is tot stand gekomen als gevolg van een afspraak uit het sectorakkoord dat de Vereniging Hogescholen in 2018 sloot met minister Van Engelshoven.

Huidige stand van zaken
De verkenning bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel is een rapport van Birch Consultants waarin zij de stand van het praktijkgericht onderzoek in het hbo objectief en grondig in kaart hebben gebracht. Het rapport beschrijft de omvang en inhoud van het praktijkgericht onderzoek, welke maatschappelijke impact het heeft en hoe hogescholen onderling samenwerken en met andere partners in de kennisketen.

Toekomstbeeld praktijkgericht onderzoek

Het tweede deel betreft een toekomstbeeld voor het praktijkgericht onderzoek, dat door gesprekken met o.a. departementen, onderzoeksfinanciers en kennisinstellingen tot stand is gekomen. In dat beeld staan twee ambities centraal:

  • In de toekomst is praktijkgericht onderzoek aan hogescholen volwaardig geïntegreerd in ons (regionale, nationale en internationale) kennisecosysteem; en
  • Hogescholen zijn toegerust op hun rol, met duurzame en effectieve onderzoeksgroepen.

Versnellingsopties
In het laatste deel van de verkenning worden mogelijkheden geschetst die kunnen bijdragen aan de (snellere) overgang van de huidige situatie naar het toekomstbeeld, zogenaamde versnellingsopties.

Uitgangspunten voor die versnellingsopties zijn:

  • Om tot een volwaardige integratie binnen het kennisecosysteem te komen, moet praktijkgericht onderzoek zijn maatschappelijke impact verder vergroten, met meer focus en massa; en
  • Om tot duurzame en effectieve onderzoeksgroepen te komen, behoren processen en systemen binnen de hogescholen in het stelsel, hierop ingericht te zijn. De versnellingsopties hiervoor zijn daarom uitgewerkt binnen drie thema’s: de organisatie van het onderzoek op de hogeschool, kwaliteitsborging en financiering.

Input voor Strategische Agenda
Deze verkenning is input voor de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek van OCW die begin december zal verschijnen en wordt ook door Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen gebruikt voor hun beleidsontwikkeling.