Profiel

Pieter Wybenga

Pieter Wybenga is projectleider ‘Valorisatie & Impact’ binnen het team Onderzoek van de Vereniging Hogescholen. Pieter is tevens eerste aanspreekpunt voor de samenwerking van hogescholen met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen vertegenwoordigd in ROM-Nederland.

Dossiers

Valorisatie: van kennis naar impact
Hogescholen besteden in toenemende mate aandacht aan hun opdracht om de kennis die ze ontwikkelen breed toe te passen in de maatschappij. De aard van praktijkgericht onderzoek – vraaggestuurd en in samenwerking met de praktijk – maakt dat er van nature sprake is van maatschappelijke impact. Denk hierbij bijvoorbeeld aan innovaties in het bedrijfsleven en specifiek het mkb, maar ook de zorg of het onderwijs. Hogescholen hebben het een eigen term gegeven: ‘doorwerking’. Hogescholen hebben de ambitie om onderzoeksresultaten meer en breder binnen de beroepspraktijk toe te passen en zichtbaar te maken, en willen voor deze valorisatieopgave expertise ontwikkelen en capaciteit opbouwen. De projectleider ‘Valorisatie & Impact’ ondersteunt hogescholen hierin.

Nationaal Groeifonds
De projectleider ‘Valorisatie & Impact’ volgt de ontwikkelingen op het terrein van het Nationaal Groeifonds (specifiek het domein onderzoek, ontwikkeling en innovatie), een belangrijk overheidsfonds voor investeringen in onderzoek en innovatie dat kansen biedt voor hogescholen op het terrein van valorisatie. Tevens vertegenwoordigt de projectleider de hogescholen in het Deltaplan Valorisatie. Dit betreft een aanvraag die opnieuw wordt ingediend bij het Nationaal Groeifonds, gericht op de ontwikkeling van het Nederlandse valorisatiebestel.

Netwerken

Secretaris bestuurlijke werkgroep Valorisatie
Sinds 2022 is door de VH de bestuurlijke werkgroep Valorisatie opgericht, om scherp formuleren wat de hogescholen nodig hebben om valorisatie verder te kunnen stimuleren. De opdracht is tweeledig: het gaat over de bouwstenen en positie van het hbo in de Nationaal Groeifonds aanvraag Deltaplan Valorisatie, alsook het ontwikkelen van een eenduidige visie op maatschappelijke impact (zie ook het position paper ‘doorwerken aan kennis en impact voor de regio’).

Aanspreekpunt samenwerking ROM-Nederland
In 2023 heeft de VH een convenant afgesloten met ROM-Nederland. Het doel daarbij is om de 36 hogescholen en negen Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) hun wederzijdse kennis en netwerken in te laten zetten om de innovatieve kracht van het bedrijfsleven in hun regio’s te vergroten. Dat maakt de ROM’s tot een belangrijke partner in de regionale valorisatieopgave van hogescholen. De VH gaat nu samen met ROM-Nederland hogescholen ondersteunen bij het komen tot concrete samenwerkingsafspraken met de ROM’s in de verschillende regio’s (voor meer informatie zie ook de pagina hogescholen en regionale kennisontwikkeling).