Publicaties / Sectoren

'Impact door Samenwerking' - Sectorplan voor het Groene HBO 2015 – 2019

Begin 2015 heeft het groene hbo zijn tweede sectorplan (2015 – 2019) uitgebracht onder de titel ‘Impact door Samenwerking’. Met dit nieuwe sectorplan gaat de sector door op de ingeslagen weg waarbij samenwerking tussen de vier hogescholen centraal staat.

Aan het sectorplan liggen twee doelstellingen ten grondslag. Ten eerste moet de onder het oude sectorplan ingezette samenwerking tussen hogescholen verder worden doorontwikkeld. De tweede doelstelling is om de instroom bij agro & food opleidingen te vergroten in lijn met de gesignaleerde behoefte van de arbeidsmarkt.

Voor het verwezenlijken van deze twee doelstellingen zijn tien ambities geformuleerd.

  1. Herijking van het gezamenlijk opleidingsportfolio en het optimaliseren van de regionale aanwezigheid op basis van de vraag van studenten, arbeidsmarkt en maatschappij.
  2. Een actief gezamenlijk lectoratenbeleid gericht op een beter gebalanceerd portfolio, vergroting van de zichtbaarheid en versterking van de eigen kennisontwikkeling en praktijkgerichtheid om de aansluiting op de arbeidsmarkt verder te optimaliseren.
  3. Versterking van de eigen waarde creatie en innovatie door het actief aanbrengen van crossovers per domein.
  4. Versterking van internationalisering van het onderwijsaanbod in aansluiting op de steeds verdere internationalisering van de groene sector als geheel.
  5. Vergroting van de algemene studententevredenheid naar een 3,9 en per opleiding naar minimaal 3,65 onder meer door verdere verbetering van de kwaliteit van de inhoud van het onderwijs en de kwaliteit van de docenten.
  6. Centraal stellen van het aspect ‘Bildung’ in opleiding en begeleiding van studenten.
  7. Extra accent op het fenomeen ondernemerschap in de opleidingen om beter in te kunnen spelen op de vele nieuwe oplossingen en vragen die ontstaan vanuit de nel veranderende groene sector.
  8. Uitvoeren van een gezamenlijke brede oriëntatie op digitalisering van het onderwijs nationaal en internationaal om gerichte keuzes en investeringen voor de toekomst te doen.
  9. Het versterken van het imago van het groene HBO vanuit de impact die het groene HBO kan hebben op gezondheid, duurzaamheid, voedsel, zekerheid en economische ontwikkeling op het gebied van agro, food, en leefomgeving.
  10. In het licht van bovenstaande ambities zal ook de lerarenopleiding, zoals ondergebracht bij Stoas Wageningen, zich ontwikkelen in de samenwerking. Dit betreft zowel de samenwerking binnen het groene domein (o.a. AOC’s, WUR) als daarbuiten (crossovers) en internationaal, zodat actuele kennis en inzichten ook worden ingevlochten in de lerarenopleidingen. Dit geldt zowel voor de inhoud van het groene onderwijs als de pedagogisch-didactische inzichten en wense

Gerelateerde artikelen