Actualiteit

Hogescholen maken bindende afspraken om instroom internationale studenten beperkt en in balans te houden

De Vereniging Hogescholen heeft een voorstel tot zelfregie op de instroom van internationale studenten aangeboden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Minister Dijkgraaf (OCW) had de sector om dit voorstel gevraagd. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het aantal internationale studenten in het hbo is beperkt en in balans, om ook in de toekomst dit evenwicht te behouden nemen we nu maatregelen. Zo versterken we de voordelen van internationalisering en beperken we de nadelen. Met dit voorstel willen hogescholen sturen op het aantal internationale studenten en op een gerichte instroom. Hogescholen nemen zo hun verantwoordelijkheid.” 

Hogescholen zien grote meerwaarde in een gebalanceerde instroom van internationale studenten. In een aantal sectoren en in veel regio’s is er een specifieke behoefte aan talent om bijvoorbeeld tekorten op arbeidsmarkt op te vangen. Op deze manier kunnen internationale studenten de Nederlandse economie en de maatschappij van nut zijn. Hogescholen willen de bijdrage van afgestudeerde buitenlandse studenten aan de arbeidsmarkt nog groter maken door te gaan werken aan taaltrainingen en aan het verhogen van de blijfkans.

De meeste beroepen waar het hbo voor opleidt zijn Nederlandstalig, zoals verpleegkundige en de leraar, de opleidingen voor deze sectoren zijn en blijven daarom ook Nederlandstalig. Het overgrote deel van de opleidingen in het hbo is daarom in het Nederlands te volgen (93%)  voor 80% van de opleidingen geldt dat deze zelfs alleen maar in het Nederlands te volgen zijn. Alleen opleidingen voor sectoren die per definitie in een internationale context werken, zoals de hotelscholen en de luchtvaartsector zijn meestal anderstalig. 

De hogescholen spreken in het voorstel zelfregie een heel aantal maatregelen af om de negatieve effecten van internationalisering te dempen, door middel van bindende afspraken. Hogescholen spreken bijvoorbeeld af te gaan sturen op een maximering van het aantal in te schrijven studenten op anderstalige opleidingen voor de economische opleidingen, ter hoogte van de gemiddelde instroom van de afgelopen drie jaren. Hogescholen vragen met het oog hierop  de overheid om het instrument van de numerus fixus voor deze trajecten mogelijk te maken, zodat zij bij een te hoge instroom van eerstejaars ook dit instrument kunnen inzetten.

Hogescholen gaan verder samen met gemeenten en studentenhuisvesters actief op zoek naar oplossingen voor huisvestingsproblemen die samenhangen met de instroom van internationale studenten. Daarnaast komt er een inzet om de beheersing van de Nederlandse taal te verbeteren, door Nederlandse taallessen aan zowel Nederlandse als internationale studenten en internationale medewerkers aan te bieden. Het volledige overzicht van voorgestelde maatregelen is te lezen in de brief aan minister Dijkgraaf (OCW). 

Het voorstel tot zelfregie van de hogescholen hangt nauw samen met het huidige wetsvoorstel internationalisering in balans (WIB) waar het kabinet aan werkt. Het doel van dit wetsvoorstel is het ontwikkelen van instrumenten waarmee 'de voordelen van internationalisering worden versterkt en de nadelen ervan worden beperkt’. Hogescholen begrijpen dat een te grote instroom van internationale studenten tot zorgen leidt in de maatschappij bijvoorbeeld over de druk op studentenhuisvesting. Ongebreidelde groei van het aantal internationale studenten is in het hbo echter niet aan de orde: het aandeel internationale studenten in de bachelorfase in het hbo is al jaren stabiel op ongeveer 8 à 9% van het totaal aantal studenten. Het aandeel Nederlandse studenten bachelor in het hbo is daarmee groter dan 90%.

Gerelateerd

Wetsvoorstel internationalisering in balans naar de Kamer

Article

Maandag 13 mei is het Wetsvoorstel internationalisering in balans aangeboden aan de Tweede Kamer. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het doet mij deugd dat de Raad van State in het advies over het wetsvoorstel de conclusie ondersteunt dat de internationalisering in het hbo in balans is, en daarom adviseert om het hbo een andere positie in de wet te geven. Het is dan ook spijtig dat dit advies niet is overgenomen in het voorliggende wetsvoorstel.”

Lees meer

Hogescholen en universiteiten publiceren gezamenlijke richtlijn voor protesten

Article

Kennis en kritische geluiden zijn het kloppend hart van hogescholen en universiteiten. Daarbij horen inhoudelijke debatten en ook de mogelijkheid om te protesteren. In Nederland geldt dat mensen het recht hebben op vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering en betoging. Universiteiten en hogescholen ondersteunen dat van harte. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Protesteren blijft gewoon mogelijk op hogescholen. Tegelijkertijd staan hogescholen voor onderwijs in een klimaat waarin àlle meningen gewisseld kunnen worden en iedereen zich veilig moet kunnen voelen. Met het oog hierop is deze gezamenlijke richtlijn opgesteld om duidelijk maken wat wel en niet mag in en rond onze gebouwen.”

Lees meer

Maurice Limmen in Tweede Kamer over demografische ontwikkelingen

Article

Op 18 april hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van de bevolking. Op uitnodiging van de vaste Kamercommissie SZW sprak Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, deze middag over hoe het hbo en demografische ontwikkelingen op elkaar ingrijpen, en wat er gedaan kan worden om die elkaar te laten versterken. Ook, en juist, als het geboortecijfer terugloopt. Want hogescholen leveren goed opgeleide mensen af, die binnen (zeer) korte tijd werk op hbo-niveau of hoger vinden.

Lees meer