Actualiteit

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het hoger beroepsonderwijs heeft een essentiële rol in alle regio’s van Nederland, niet alleen voor jongeren en werkenden die zich willen blijven ontwikkelen, maar ook voor bedrijven, zorginstellingen en scholen die behoefte hebben aan professionals. Om dit te blijven doen is extra inzet nodig van het nieuwe kabinet.”

Nederland staat voor grote maatschappelijke vraagstukken, zoals regionale ontwikkeling en arbeidsmarkttekorten in de zorg, techniek en het onderwijs. Hogescholen spelen een sleutelrol bij het opleiden van studenten voor beroepen in tekortsectoren. Naast onderwijs leveren ze ook waardevolle bijdragen via praktijkgericht onderzoek, samen met het bedrijfsleven. Dit leidt tot innovatieve oplossingen, zoals toegankelijke zorg en energiebesparing, en draagt bij aan de leefbaarheid in wijken. Bovendien zorgt het praktijkgericht onderzoek ervoor dat het onderwijs dat op de hogescholen gegeven wordt up-to-date blijft en dat studenten over de juiste vaardigheden beschikken voor de (regionale) arbeidsmarkt nu én in de toekomst. Op deze manier draagt het praktijkgericht onderzoek ook bij aan een betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Vitale regio’s, hbo-masters, stabiele financiering praktijkgericht onderzoek en gelijke kansen
De VH heeft de belangrijkste punten toegelicht in hun brief aan de informateur en de formerende partijen. Zoals terug te zien was in de partijprogramma’s voor deze verkiezingen, is er steeds meer aandacht voor de regio. Ook voor de hogescholen is regio een belangrijk thema. Want naast landelijke ontwikkelingen, zijn er regionale uitdagingen waar een oplossing voor moet komen. Hierbij worden de verschillen tussen regio’s erkend, bijvoorbeeld de krimpproblematiek waar sommige regio’s mee geconfronteerd worden of de behoefte aan professionals voor specifieke sectoren (bv. high tech systemen, biotechnologie en chemie, logistiek) die zich in bepaalde regio’s centreren. Hogescholen dragen op meerdere manieren bij aan deze regionale vraagstukken, zoals ook te lezen is in een onlangs gepubliceerd opinieartikel in Trouw van Maurice Limmen.

Hogescholen zien het als hun opdracht om een dekkend aanbod van hbo-opleidingen aan te bieden van tweejarige Associate degrees tot hbo-masters en professional doctorates. Op die manier krijgt een brede groep studenten de kans zich door te blijven ontwikkelen binnen de beroepskolom (zie ook ons HBO Manifest 2030 - Gelijke kansen voor hogeschoolstudenten). De mogelijkheid om na de bachelor door te kunnen stromen naar een praktijkgerichte master, maakt het hbo bovendien aantrekkelijker voor vwo’ers en universitaire bachelorstudenten die hun kennis direct willen kunnen toepassen in de praktijk.

Maatschappelijke uitdagingen als gevolg van de vergrijzing, digitalisering, het woningtekort en de energiecrisis vragen om innovatieve oplossingen. Hogescholen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan deze oplossingen door middel van praktijkgericht onderzoek. Om dit onderzoek uit te kunnen voeren, investeren hogescholen in het opzetten van onderzoeksgroepen van lectoren en onderzoekers en in voorzieningen om de onderzoeksresultaten ter beschikking te stellen aan de samenleving. Hiertoe is een ruimhartiger en stabiele financiering van praktijkgericht onderzoek nodig.

Naast bovenstaande thema’s zijn ook Leven Lang Ontwikkelen (LLO), het lerarentekort en studentenwelzijn van groot belang. Op deze thema’s kunnen én willen de hogescholen een belangrijke bijdrage leveren. Want goed opgeleide professionals in alle regio’s betekent: meer kennis en gelijke kansen. De VH roept daarom de onderhandelende partijen op te investeren in een stabiele, duurzame basis voor het onderwijs en onderzoek aan hogescholen. Zo bouwen we samen aan een sterk Nederland.

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen bezorgd over voorgenomen bezuinigingen hoger onderwijs

Article

Hogescholen willen een sleutelrol vervullen in de regio met hun onderwijs, praktijkgericht onderzoek en innovatie. Ze voelen zich daarin erkend in het hoofdlijnenakkoord dat gerichte aandacht heeft voor het belang van hbo-opleidingen in de regio. Deze aandacht is positief. Maar de aangekondigde bezuinigingen op onderzoek, internationalisering en studenten die lang over hun studie doen geven reden tot zorg. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het hoger beroepsonderwijs heeft een essentiële rol in àlle regio’s van Nederland, niet alleen voor jongeren en werkenden die zich willen blijven ontwikkelen maar ook voor bedrijven, zorginstellingen en scholen die behoefte hebben aan professionals. Hiervoor zijn extra middelen nodig.”

Lees meer

Maurice Limmen in Tweede Kamer over demografische ontwikkelingen

Article

Op 18 april hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van de bevolking. Op uitnodiging van de vaste Kamercommissie SZW sprak Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, deze middag over hoe het hbo en demografische ontwikkelingen op elkaar ingrijpen, en wat er gedaan kan worden om die elkaar te laten versterken. Ook, en juist, als het geboortecijfer terugloopt. Want hogescholen leveren goed opgeleide mensen af, die binnen (zeer) korte tijd werk op hbo-niveau of hoger vinden.

Lees meer

Toekomstverkenning vervolgonderwijs - boodschap van het hbo

Article

Op maandag 15 april 2024 vergadert de Tweede Kamer over de toekomst van het stelsel van vervolgonderwijs. Wat is van essentieel belang voor hogescholen en daarmee voor de maatschappij? Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen vat het samen voor de deelnemende Kamerleden.

Lees meer