Actualiteit

Ruggensteun ontwikkeling lectoraten

Hogescholen liggen goed op koers met de ontwikkeling van hun lectoraten. Minister Ingrid van Engelshoven van OCW schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze de ontwikkeling van lectoraten zal blijven faciliteren en stimuleren. “Dat betekent dat lectoraten in de komende jaren verder kunnen uitgroeien als  volwaardig onderdeel van het kennissysteem in ons land”, reageert voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. “Het is een goed teken dat de minister ziet dat praktijkgericht onderzoek zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld tot een onmisbare vorm van kennis binnen de Nederlandse kennisinfrastructuur”.

Lectoraten in het hoger beroepsonderwijs zijn essentieel voor het praktijkgericht onderzoek dat een van de kenmerken is van het hbo. Dat praktijkgericht onderzoek is erop gericht om samen met de beroepspraktijk doelgericht kennis te ontwikkelen, onderwijs te verbeteren en bij te dragen aan innovaties in de beroepenvelden. De lectoraten spelen daarin zelfs een sleutelrol: ze zijn de centrale schakel tussen het bedrijfsleven, lokale overheden, publieke organisaties en andere kennis- en onderwijsinstellingen. Ze bestaan uit een lector met daaromheen een ‘kenniskring’ van docent-onderzoekers, hbo-postdocs, promovendi en onderzoeksmedewerkers.

Lectoraten voeren vanuit de hogescholen praktijkgericht onderzoek uit. Daarmee zoeken ze naar concrete antwoorden op de grote maatschappelijke vragen van nu en de nabije toekomst. Denk daarbij aan de noodzakelijke transities op het gebied van energie, zorg en digitalisering. Op deze manier draagt het praktijkgericht onderzoek bovendien bij aan vernieuwing van beroepenvelden. Praktijkgericht onderzoek is een onmisbare schakel in de aansluiting van het hoger beroepsonderwijs  op de arbeidsmarkt. “Ons streven is dat de hbo-studenten van vroeger, nu en in de toekomst hun plek vinden op de arbeidsmarkt en hun brood kunnen verdienen”, zegt Maurice Limmen.

Lectoraten ontwikkelen zich tot duurzame samenwerkingverbanden in regionaal en/of landelijk verband, waarbij wordt samengewerkt in onderzoeksconsortia, de topsectoren, Centers of Expertise en kennisinstellingen. De positieve houding van de minister biedt de kans om de ontwikkeling van lectoraten bij hogescholen verder vorm te geven. Het hbo wil het aantal lectoraten verder uitbreiden om iedere hbo-student tijdens de studie met onderzoek in aanraking te laten komen. Daarvoor is een verhouding van 1 lector per 500 studenten wenselijk (momenteel is de verhouding 1 lector per circa 1.100 studenten). 

Gerelateerd

Commissie positionering hbo geïnstalleerd 

Article

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. De komende decennia zijn honderdduizenden nieuwe hoogopgeleide professionals nodig. Dat vereist een sterker gepositioneerd hoger beroepsonderwijs. Want juist hogescholen zijn vanuit hun regionale spilfunctie essentieel voor de economische structuurversterking en de leefbaarheid van Nederland. Een nieuwe commissie gaat zich buigen over de vraag hoe die positie van het hbo kan worden versterkt. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “De huidige samenleving heeft een stevig hoger beroepsonderwijs nodig. De verminderde instroom van vwo’ers is daarmee een van de aanleidingen om de positionering van het hbo breder onder de loep te nemen”.

Lees meer

Doe mee aan het onderzoek: Drijfveren van onderzoekers en docenten

Article

Het Rathenau Instituut Rathenau houdt een enquête over drijfveren van onderzoekers en docenten. Hiermee willen het instituut inzicht krijgen in uw ervaringen als docent en/of onderzoeker aan een universiteit, umc, #hogeschool of kennisinstituut. 

Lees meer

Lectoren voordragen voor Deltapremie 2021

Article

De voordracht voor de Deltapremie 2021 is geopend. Voorzitters van het College van Bestuur van een door de overheid bekostigde hogeschool kunnen een lector van hun hogeschool voordragen. De Deltapremie heeft als doel om de zichtbaarheid en de doorwerking van praktijkgericht onderzoek te vergroten. Daarnaast stimuleert de premie dat lectoren zich ontwikkelen tot ambassadeurs van het praktijkgericht onderzoek. De Deltapremie wordt elke twee jaar uitgereikt aan twee lectoren. De Deltapremie is een gezamenlijke initiatief van de Vereniging Hogescholen en Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA). 

Lees meer