Actualiteit

Commissie positionering hbo geïnstalleerd 

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. De komende decennia zijn honderdduizenden nieuwe hoogopgeleide professionals nodig. Dat vereist een sterker gepositioneerd hoger beroepsonderwijs. Want juist hogescholen zijn vanuit hun regionale spilfunctie essentieel voor de economische structuurversterking en de leefbaarheid van Nederland. Een nieuwe commissie gaat zich buigen over de vraag hoe die positie van het hbo kan worden versterkt. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “De huidige samenleving heeft een stevig hoger beroepsonderwijs nodig. De verminderde instroom van vwo’ers is daarmee een van de aanleidingen om de positionering van het hbo breder onder de loep te nemen”.

De tijdelijke commissie ‘Positionering hoger beroepsonderwijs’ is ingesteld door het bestuur van de Vereniging Hogescholen. Jan Bogerd, lid van het VH-bestuur: “De commissie krijgt de opdracht de VH te adviseren over de positie van het hbo in het hoger onderwijsstelsel, op een manier die het stelsel als geheel versterkt.” In het verlengde daarvan wordt de commissie gevraagd gerichte voorstellen te doen om daar invulling aan te geven. De commissie staat onder voorzitterschap van Ron Bormans, collegevoorzitter van de Hogeschool Rotterdam. De commissie wordt verder samengesteld uit lectoren die zich bezighouden met de systeemkenmerken van het hoger onderwijsstelsel, de arbeidsmarkt en de kwaliteit van het onderwijs. 

Samenstelling tijdelijke commissie ‘Positionering hoger beroepsonderwijs’

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   Ron Bormans   CvB-voorzitter Hogeschool Rotterdam
Leden   Saniye Çelik lector Diversiteit & Inclusie  Hogeschool Leiden
    Stephan Corporaal lector Human Capital Saxion
    Migchiel van Diggelen lector Design-Based Education NHL Stenden Hogeschool
    Marleen Goumans lector Samenhang in de Ouderenzorg en directeur Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam
    Evelyne Meens senior-onderzoeker Studie(keuze)succes Fontys Hogescholen
    Sebastian Olma lector Cultural & Creative Industries Avans Hogeschool
    Margie Topp lector Kunststoftechnologie en winnaar Deltapremie 2021 Hogeschool Windesheim
    Nico de Vos lector Participatie en Stedelijke Ontwikkeling en Directeur Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht
Secretaris   Erwin van Braam directeur Hoger Onderwijs Drechtsteden
Toehoorder   Ron Minnée directeur Vereniging Hogescholen

Gerelateerd

Versterking praktijkgericht onderzoek op hogescholen

Article

Met de ondertekening van de Overeenkomst Versterking praktijkgericht onderzoek krijgen hogescholen en het Regieorgaan SIA nieuw houvast om in de komende vijf jaar het praktijkgericht onderzoek verder uit te bouwen. Vorige week werden de handtekeningen geplaatst van minister Dijkgraaf van OCW (mede namens zijn collega Adriaansens van Economische Zaken), voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen en de bestuurders van de NWO, ROM-NL, TNO, VNO-NCW en MKB-Nederland.

Lees meer

Vereniging Hogescholen en bonden stemmen in met nieuwe cao hbo

Article

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, het hoogste orgaan binnen de vereniging, heeft vandaag ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao. Op 28 juni 2023 bereikten de cao-partijen, de Vereniging Hogescholen en de vakbonden AOb, FNV, FvOv en CNV Onderwijs, een akkoord voor een nieuwe cao voor de periode 1 april 2023 tot 1 juli 2024. Ook de achterban van de bonden hebben deze week ingestemd met het akkoord.

Lees meer

Hogescholen versterken hun rol in de regio

Article

De 36 hogescholen en negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland zetten hun wederzijdse kennis en netwerken in om de innovatieve kracht van het bedrijfsleven in hun regio’s te vergroten. Dat hebben ze vandaag afgesproken met de ondertekening van een convenant tot samenwerking, door voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen en voorzitter Wendy de Jong van ROM-Nederland.

Lees meer