Actualiteit

Commissie positionering hbo geïnstalleerd 

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. De komende decennia zijn honderdduizenden nieuwe hoogopgeleide professionals nodig. Dat vereist een sterker gepositioneerd hoger beroepsonderwijs. Want juist hogescholen zijn vanuit hun regionale spilfunctie essentieel voor de economische structuurversterking en de leefbaarheid van Nederland. Een nieuwe commissie gaat zich buigen over de vraag hoe die positie van het hbo kan worden versterkt. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “De huidige samenleving heeft een stevig hoger beroepsonderwijs nodig. De verminderde instroom van vwo’ers is daarmee een van de aanleidingen om de positionering van het hbo breder onder de loep te nemen”.

De tijdelijke commissie ‘Positionering hoger beroepsonderwijs’ is ingesteld door het bestuur van de Vereniging Hogescholen. Jan Bogerd, lid van het VH-bestuur: “De commissie krijgt de opdracht de VH te adviseren over de positie van het hbo in het hoger onderwijsstelsel, op een manier die het stelsel als geheel versterkt.” In het verlengde daarvan wordt de commissie gevraagd gerichte voorstellen te doen om daar invulling aan te geven. De commissie staat onder voorzitterschap van Ron Bormans, collegevoorzitter van de Hogeschool Rotterdam. De commissie wordt verder samengesteld uit lectoren die zich bezighouden met de systeemkenmerken van het hoger onderwijsstelsel, de arbeidsmarkt en de kwaliteit van het onderwijs. 

Samenstelling tijdelijke commissie ‘Positionering hoger beroepsonderwijs’

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   Ron Bormans   CvB-voorzitter Hogeschool Rotterdam
Leden   Saniye Çelik lector Diversiteit & Inclusie  Hogeschool Leiden
    Stephan Corporaal lector Human Capital Saxion
    Migchiel van Diggelen lector Design-Based Education NHL Stenden Hogeschool
    Marleen Goumans lector Samenhang in de Ouderenzorg en directeur Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam
    Evelyne Meens senior-onderzoeker Studie(keuze)succes Fontys Hogescholen
    Sebastian Olma lector Cultural & Creative Industries Avans Hogeschool
    Margie Topp lector Kunststoftechnologie en winnaar Deltapremie 2021 Hogeschool Windesheim
    Nico de Vos lector Participatie en Stedelijke Ontwikkeling en Directeur Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht
Secretaris   Erwin van Braam directeur Hoger Onderwijs Drechtsteden
Toehoorder   Ron Minnée directeur Vereniging Hogescholen

Gerelateerd

Kennismaking bestuur Vereniging Hogescholen met minister Bruins

Article

Op 16 juli maakte het bestuur van de Vereniging Hogescholen kennis met minister Bruins van OCW. Naast de officiële kennismaking stond ook het beleid voor de komende jaren op de agenda. Daarover overhandigde voorzitter Maurice Limmen een brief aan minister Bruins. Maurice Limmen over het gesprek: “Het was een prettige kennismaking, het is merkbaar dat minister Bruins het hbo goed kent. Wij staan open voor een constructieve samenwerking”.

Lees meer

Maurice Limmen in Tweede Kamer over demografische ontwikkelingen

Article

Op 18 april hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van de bevolking. Op uitnodiging van de vaste Kamercommissie SZW sprak Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, deze middag over hoe het hbo en demografische ontwikkelingen op elkaar ingrijpen, en wat er gedaan kan worden om die elkaar te laten versterken. Ook, en juist, als het geboortecijfer terugloopt. Want hogescholen leveren goed opgeleide mensen af, die binnen (zeer) korte tijd werk op hbo-niveau of hoger vinden.

Lees meer

Toekomstverkenning vervolgonderwijs - boodschap van het hbo

Article

Op maandag 15 april 2024 vergadert de Tweede Kamer over de toekomst van het stelsel van vervolgonderwijs. Wat is van essentieel belang voor hogescholen en daarmee voor de maatschappij? Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen vat het samen voor de deelnemende Kamerleden.

Lees meer