Actualiteit

Principeakkoord nieuwe cao-hbo 2018-2020

Op woensdag 21 maart hebben de Vereniging Hogescholen, AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, de UNIENFTO/FvOv een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao-hbo. In het akkoord, dat een looptijd van 24 maanden heeft, zijn onder meer afspraken gemaakt over meer verscheidenheid in arbeidsovereenkomsten, salarisontwikkeling, werkdruk, professionalisering van werknemers en duurzame inzetbaarheid. Ook zijn er afspraken gemaakt over de functiewaardering en het loongebouw. De cao loopt van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020. 

De hoofdpunten van het akkoord zijn:

Loonsverhoging
Medewerkers in het hbo zien in de komende 2 jaar de volgende loonsverhoging tegemoet: in september 2018 stijgen de salarissen met 2,5%, en in april 2019 met nog eens 2,4%. De eenmalige uitkeringen van € 400 bruto (voor een fulltime dienstverband) worden in juni 2018 en juni 2019 uitgekeerd.

Aandacht voor werkdruk, meer verscheidenheid in arbeidsovereenkomsten 
Cao-partijen hebben afgesproken dat op iedere hogeschool samen met de medezeggenschap een plan wordt gemaakt voor het terugdringen van de werkdruk van de medewerkers. Ook is er ruimte voor langer durende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in geval van specifieke projecten, bij de inzet van extern onderzoeksgeld en bij startende docenten.

Professionalisering en duurzame inzetbaarheid
De regeling wordt eenvoudiger en administratief minder bewerkelijk gemaakt doordat meer kostenposten onder het professionaliseringsbudget kunnen worden gebracht, zoals vervangingskosten, kosten van interne verzorgde training en ook verplichte professionalisering. 

Medezeggenschap
Er zal onderzoek worden gedaan naar mogelijkheden om de facilitering van de medezeggenschap op hogescholen te verruimen gericht op het verbeteren en professionaliseren van medezeggenschapsraden.

Cao-partijen hebben afgesproken het principeakkoord met een positief advies aan hun leden voor te leggen. In de loop van april hopen zij hierover duidelijkheid te hebben. Het concept-principeakkoord wordt op 6 april aanstaande ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen.

U treft bijgaand het principeakkoord aan:

Gerelateerd

Akkoord verlenging cao-hbo 2017-2018

Article

Op donderdag 23 maart jl. hebben AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, de UNIENFTO/FvOv en de Vereniging Hogescholen een principeakkoord bereikt over een verlenging van de cao-hbo, met 12 maanden. De werkgevers, verenigd in de Vereniging Hogescholen, gingen op 31 maart jl. unaniem akkoord met de nieuwe cao. Op dezelfde datum werd ook duidelijk dat de achterbannen van de vakbonden AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs en de UNIENFTO/FvOv eveneens hebben ingestemd met de nieuwe cao.

Lees meer

Concept principe akkoord CAO hbo 2017-2018

Article

De onderwijsbonden en de Vereniging Hogescholen hebben een principeakkoord bereikt over aanpassing van de cao hoger beroepsonderwijs (hbo). In het akkoord is een eenmalige uitkering in november 2017 van € 500,- en enkele belangrijke aanpassingen in de sociale zekerheid afgesproken. De cao wordt verlengd tot 1 april 2018.

Lees meer

HBO eerste onderwijssector met cao in 2016

Article

Op vrijdag 19 februari jl. hebben AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, de UNIENFTO en de Vereniging Hogescholen een principeakkoord bereikt over een nieuwe, vooruitstrevende cao in het hbo. De duurzame inzetbaarheid van medewerkers in het hbo wordt verder versterkt door de aandacht voor mobiliteit ‘van werk naar werk’ en werknemers krijgen een structurele loonsverhoging van 3,65% per 1 april. In de nieuwe cao zijn ook procesafspraken gemaakt over modernisering van de bovenwettelijke regeling bij werkloosheid.

Lees meer