Actualiteit

Hbo, mbo en wo pleiten voor 1 week scholing per jaar voor iedere werkende Nederlander

De drie publieke onderwijssectoren die onderwijs aan volwassenen geven (mbo, hbo en wo) willen bijdragen aan een doorbraak in LLO en daarom hun krachten bundelen. Ze bepleiten alle drie een aanvullend arrangement van publieke bekostiging in de vorm van leerrechten.

De MBO-Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU bepleiten daarom gezamenlijk voor:

1. Het introduceren van een systeem van individuele leerrechten aanvullend op het
bestaande recht om als volwassene op een volgend onderwijsniveau tegen een
bekostigd tarief een diploma te behalen;

2. De toekenning van een basisrecht ter waarde van 1 week scholing per jaar gedurende 40 jaar aan iedere werkende Nederlander vanaf 27 jaar;

3. De toekenning van extra leerrechten aan werkenden zonder startkwalificatie, een
entree-opleiding of een MBO2 niveau ter waarde van een extra week per jaar en aan
werkenden met een mbo-3 of mbo-4 diploma ter waarde van een halve week extra
per jaar;

4. Het ontwikkelen en ontsluiten van een gezamenlijk onderscheidend publiek
onderwijsaanbod dat thematisch aansluit bij de transities in de samenleving en de
veranderende vraag op de arbeidsmarkt;

5. Het samen met relevante stakeholders inrichten van een infrastructuur die
werkenden stimuleert om te gaan leren en drempels verlaagt om onderwijs te gaan
volgen (bijv. het idee van werkwinkels).

Geïntegreerd publiek aanbod

Wij realiseren ons dat we op zo kort mogelijke termijn een impuls moeten geven aan LLO. Met de volgende initiatieven zijn we nu concreet bezig en deze willen we zo snel mogelijk naar resultaten brengen. Hierbij zoeken we ook de samenwerking met zoveel mogelijk andere partners uit overheid en bedrijfsleven.

1. ‘Tripadvisor’ voor LLO aanbod: een gezamenlijk platform om het LLO aanbod te ontsluiten wordt nu ontwikkeld. Een eerste versie is dit najaar klaar. Dit platform kan ook eenvoudig met andere platforms worden geïntegreerd.

2. De drie publieke onderwijssectoren zijn goed betrokken bij het initiatief van SZW en OCW om te komen tot een digitaal scholingsportaal: ikwilverderleren.nl

3. EDUmij: een digitale voorziening die het mogelijk maakt voor een lerende en zich ontwikkelende persoon om een leven lang regie te voeren over eigen leer- en ontwikkelgegevens en formele en informele leerresultaten gevalideerd te beheren en te gebruiken in de relatie tot werkgevers.

4. Microcredentials: binnen het Versnellingsplan Hoger Onderwijs zijn het HBO en WO al langer bezig met microcredentials, een methodiek om aparte leermodules op kwaliteit te kunnen certificeren, zodat we een eenduidig systeem van publieke certificering ontwikkelen. Een invulling van microcredentials wordt dit najaar gelanceerd en is onder andere bedoeld om mensen te helpen met het sneller bij- en omscholen. Sommige mbo-scholen sluiten zich hier nu ook bij aan.

5. De mbo-sector bereidt zich voor, samen met sociale partners (via SBB), UWV en private erkende aanbieders (NRTO) op een stevig aanbod van heel concrete certificaattrajecten vanaf dit najaar aan mensen die als gevolg van de Coronacrisis plotseling in de WW terecht komen en afgestudeerden die ineens geen perspectief meer hebben – in ieder geval tijdelijk – op een goede startbaan. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met bedrijfssectoren en beroepsgroepen.’

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie.

Lees meer

Geef nu meer ruimte aan pabo’s om zij-instromers maatwerk te bieden voor een snellere omscholing tot leraar

Article

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen riep vandaag bij de opening van het nieuwe hogeschooljaar bij Hogeschool iPABO de politiek op om nu meer ruimte te geven aan pabo’s om zij-instromers maatwerk te bieden voor een snellere omscholing tot leraar. Limmen: “Ik heb de studenten vandaag gefeliciteerd met hun keuze voor het leraarschap. Veel mensen willen overstappen naar het onderwijs, maar zetten nog te vaak de stap niet, terwijl de scholen staan te springen om nieuwe medewerkers.” Ook voor de andere grote maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat, energietransitie, gezondheidszorg en digitalisering zijn nu en in de toekomst veel meer hoger opgeleide professionals nodig.

Lees meer

Versterking praktijkgericht onderzoek op hogescholen

Article

Met de ondertekening van de Overeenkomst Versterking praktijkgericht onderzoek krijgen hogescholen en het Regieorgaan SIA nieuw houvast om in de komende vijf jaar het praktijkgericht onderzoek verder uit te bouwen. Vorige week werden de handtekeningen geplaatst van minister Dijkgraaf van OCW (mede namens zijn collega Adriaansens van Economische Zaken), voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen en de bestuurders van de NWO, ROM-NL, TNO, VNO-NCW en MKB-Nederland.

Lees meer