Actualiteit

Hbo, mbo en wo pleiten voor 1 week scholing per jaar voor iedere werkende Nederlander

De drie publieke onderwijssectoren die onderwijs aan volwassenen geven (mbo, hbo en wo) willen bijdragen aan een doorbraak in LLO en daarom hun krachten bundelen. Ze bepleiten alle drie een aanvullend arrangement van publieke bekostiging in de vorm van leerrechten.

De MBO-Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU bepleiten daarom gezamenlijk voor:

1. Het introduceren van een systeem van individuele leerrechten aanvullend op het
bestaande recht om als volwassene op een volgend onderwijsniveau tegen een
bekostigd tarief een diploma te behalen;

2. De toekenning van een basisrecht ter waarde van 1 week scholing per jaar gedurende 40 jaar aan iedere werkende Nederlander vanaf 27 jaar;

3. De toekenning van extra leerrechten aan werkenden zonder startkwalificatie, een
entree-opleiding of een MBO2 niveau ter waarde van een extra week per jaar en aan
werkenden met een mbo-3 of mbo-4 diploma ter waarde van een halve week extra
per jaar;

4. Het ontwikkelen en ontsluiten van een gezamenlijk onderscheidend publiek
onderwijsaanbod dat thematisch aansluit bij de transities in de samenleving en de
veranderende vraag op de arbeidsmarkt;

5. Het samen met relevante stakeholders inrichten van een infrastructuur die
werkenden stimuleert om te gaan leren en drempels verlaagt om onderwijs te gaan
volgen (bijv. het idee van werkwinkels).

Geïntegreerd publiek aanbod

Wij realiseren ons dat we op zo kort mogelijke termijn een impuls moeten geven aan LLO. Met de volgende initiatieven zijn we nu concreet bezig en deze willen we zo snel mogelijk naar resultaten brengen. Hierbij zoeken we ook de samenwerking met zoveel mogelijk andere partners uit overheid en bedrijfsleven.

1. ‘Tripadvisor’ voor LLO aanbod: een gezamenlijk platform om het LLO aanbod te ontsluiten wordt nu ontwikkeld. Een eerste versie is dit najaar klaar. Dit platform kan ook eenvoudig met andere platforms worden geïntegreerd.

2. De drie publieke onderwijssectoren zijn goed betrokken bij het initiatief van SZW en OCW om te komen tot een digitaal scholingsportaal: ikwilverderleren.nl

3. EDUmij: een digitale voorziening die het mogelijk maakt voor een lerende en zich ontwikkelende persoon om een leven lang regie te voeren over eigen leer- en ontwikkelgegevens en formele en informele leerresultaten gevalideerd te beheren en te gebruiken in de relatie tot werkgevers.

4. Microcredentials: binnen het Versnellingsplan Hoger Onderwijs zijn het HBO en WO al langer bezig met microcredentials, een methodiek om aparte leermodules op kwaliteit te kunnen certificeren, zodat we een eenduidig systeem van publieke certificering ontwikkelen. Een invulling van microcredentials wordt dit najaar gelanceerd en is onder andere bedoeld om mensen te helpen met het sneller bij- en omscholen. Sommige mbo-scholen sluiten zich hier nu ook bij aan.

5. De mbo-sector bereidt zich voor, samen met sociale partners (via SBB), UWV en private erkende aanbieders (NRTO) op een stevig aanbod van heel concrete certificaattrajecten vanaf dit najaar aan mensen die als gevolg van de Coronacrisis plotseling in de WW terecht komen en afgestudeerden die ineens geen perspectief meer hebben – in ieder geval tijdelijk – op een goede startbaan. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met bedrijfssectoren en beroepsgroepen.’

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen zet in op vergroten dynamiek beroepsbevolking

Article

De Vereniging Hogescholen (VH) – de belangenbehartiger van de 36 hogescholen in ons land – constateert dat het kabinet met de presentatie van de rijksbegroting 2021 kiest voor stabiliteit in het hoger beroepsonderwijs. Voorzitter Maurice Limmen van de VH: “Wij constateren dat het hbo verder moet doorgaan op de routes die we al hebben ingezet, namelijk ervoor zorgen dat studenten zich tijdens en na hun hbo-opleiding kunnen ontplooien in de beroepspraktijk. Nederland heeft hun kennis en creativiteit in de komende jaren hard nodig om uit de crisis te komen.”

Lees meer

Koning Willem-Alexander laat zich bijpraten over situatie in hbo

Article

Op woensdagochtend 13 mei heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander zich laten bijpraten door voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen over de impact van het coronavirus op het hoger beroepsonderwijs. Limmen: “De Koning heeft uitvoerig geïnformeerd naar de manier waarop het hbo razendsnel is overgestapt op onderwijs op afstand. Zo worden bijvoorbeeld bij conservatoria honderden audities online afgenomen. De Koning complimenteerde de studenten en medewerkers in het hbo met hun flexibiliteit en vindingrijkheid.” 

Lees meer

Publicatie HBO-Monitor 2019

Article

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University heeft de uitkomsten van de HBO-Monitor 2019 gepubliceerd. Hierin staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2017-2018, die eind 2019 (ongeveer anderhalf jaar na afstuderen) geënquêteerd zijn. Tussen het afnemen van de enquête en nu is Nederland, net als de rest van de wereld, zwaar getroffen door de coronapandemie. De precieze gevolgen hiervan voor de volksgezondheid en de economie zijn op dit moment lastig te voorspellen, maar enige vorm van recessie lijkt onvermijdelijk. Ook hbo-afgestudeerden krijgen hiermee te maken. De gepresenteerde cijfers in de HBO-Monitor 2019 zijn daarom het beste te lezen als een momentopname: de situatie voorafgaande aan deze crisis.

Lees meer