Actualiteiten

“Geef de regie op inburgering aan gemeenten”

Het is in het belang van ons allemaal dat nieuwkomers in Nederland een goede start krijgen en snel kunnen meedoen in de samenleving. De resultaten van het inburgeringsbeleid dat in 2013 is ingevoerd zijn verontrustend. Gemeenten, taalaanbieders en vluchtelingenorganisaties pleiten daarom voor een effectiever inburgeringsbeleid waarvoor twee aanpassingen nodig zijn: Een regierol voor gemeenten bij de begeleiding van inburgeraars; dit in lijn met de decentralisatie van allerlei taken naar gemeenten. Meer mogelijkheden om geïntegreerde trajecten van taal met werk en (beroeps-) opleiding die gericht zijn op duurzame deelname aan de arbeidsmarkt, in te zetten.

Lees het artikel

Kritisch gesprek nodig over advies Commissie van de Donk

Thema4 kleur bureaucratie

De Vereniging Hogescholen reageert kritisch op het rapport van de evaluatiecommissie prestatiebekostiging hoger onderwijs (commissie Van de Donk). Deze commissie had de opdracht van de minister van OCW het experiment van prestatieafspraken tussen overheid en individuele hogescholen en universiteiten te evalueren. Het rapport doet ook voorstellen voor de toekomst. Voorzitter Thom de Graaf heeft met name grote aarzelingen bij de suggestie van de commissie Van de Donk om tot een nieuwe bekostigingssystematiek te komen en bij het voorstel om een permanente toetsing- en beoordelingscommissie in het leven te roepen. De Graaf is wel positief over de centrale rol die volgens de commissie is weggelegd voor waardengeoriënteerde instellingsplannen waarin missie en visie van de hogeschool en universiteit zijn vastgelegd na een dialoog met betrokkenen binnen en buiten de instelling. "Dit sluit prima aan bij de maatschappelijke opdracht van hogescholen en bij het advies van de commissie-Slob".

Lees het artikel

Er valt wat te kiezen

Thom de Graaf
Verkiezingen groep studenten vierkant

Verkiezingen in aantocht. Omdat ik een 'verleden' heb en een nevenfunctie die mij met regelmaat op het Binnenhof brengt, laad ik vanzelfsprekend de verdenking op mij even een propaganda-blogje te schrijven. Tsja. U zult het mij niet kwalijk nemen dat ik hoop dat de partij waar ik inmiddels veertig jaar lid van ben 't op 15 maart aardig zal doen. Maar eigenlijk hoop ik dit niet alleen voor mijn partij, maar voor alle partijen die het goed voor hebben met het onderwijs in ons land, het hoger onderwijs en de wetenschap in het bijzonder. En dat zijn er gelukkig meerdere.

Lees het artikel

Wat staat ‘t hoger onderwijs te wachten na 15 maart?

Bhonderwijsdebat24

Het CDA en de CU willen de basisbeurs als gift terug voor studenten. De PvdA verdedigde juist het leenstelsel tijdens het Hoger Onderwijs Verkiezingsdebat “De student kiest”, omdat daardoor extra geld wordt geïnvesteerd in de onderwijskwaliteit. SP, CDA en GL vinden door Den Haag opgelegde prestatieafspraken en -bekostiging niet bij een moderne taakopvatting van het onderwijs passen. Bij het debat van de Stichting van het Onderwijs beaamde GL dat de rendementsafspraken ten koste gaan van de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs, maar wil niet van alle regels af. Daarnaast bleek bij de recente CPB berekeningen dat de VVD en de CU 100 miljoen willen bezuinigen op het kunstonderwijs door de instroom te halveren. Lees hieronder over de hoger onderwijs plannen van de verschillende politieke partijen die naar voren kwamen bij de verkiezingsdebatten en de CPB berekeningen.

Lees het artikel

Stemmen in hogescholen op 15 maart 2017

Tk vierkant

"Ga stemmen op 15 maart!", zo riepen de lijstrekkers studenten op tijdens het zeer druk bezochte hoger onderwijs debat 'De student kiest' op 13 februari jl. Stemmen kan op een groot aantal locaties waaronder ook op hogescholen. Zij vinden het belangrijk dat studenten gebruik maken van hun stemrecht. Behalve studenten kunnen er uiteraard ook andere burgers hun stem uitbrengen.

Lees het artikel

Windesheim minoren en multidisciplinaire projecten

Denieuwehanzeunie vierkant

De Nieuwe Hanze Unie is een samenwerkingsverband in de regio Zwolle. Studenten van verschillende opleidingen en niveaus mbo en hbo werken in projecten samen om overheid, onderwijs, ondernemers en onderzoekers te helpen. Voor Windesheim is de Nieuwe Hanze Unie aanleiding om multidisciplinaire minoren te ontwikkelen waarmee studenten, docenten en onderzoekers vragen uit multidisciplinaire projecten optimaal kunnen oppakken.

Lees het artikel

Investeren in onderwijs gefinancierd door budgetkorting

A   hogeschool   vierkant

Donderdag 16 februari heeft het CPB de uitkomsten van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s gepubliceerd in ‘Keuzes in Kaart 2018-2021’. De Vereniging Hogescholen heeft kennisgenomen van de maatregelen op het gebied van hoger onderwijs. “We zijn blij dat alle partijen willen investeren in onderwijs maar algemene budgetkortingen passen daar niet in”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Bijzonder schrijnend daarbij is het plan van VVD en ChristenUnie om 50% te korten op het kunstonderwijs.

Lees het artikel

Lijsttrekkers roepen studenten op: 'Ga stemmen op 15 maart!'

Lijsttrekkersdebat de student kiest

Op 13 februari debatteerden lijsttrekkers Alexander Pechtold (D66), Jesse Klaver (GroenLinks), Lodewijk Asscher (PvdA) en Gert-Jan Segers (Christenunie) tijdens hét grote verkiezingsdebat over hoger onderwijs De Student Kiest. Het debat werd georganiseerd door de Vereniging Hogescholen, de VSNU, LSVb, ISO en de LKvV. Voor een goedgevuld auditorium van de TU Delft, met honderden studenten als toeschouwer, riepen de lijsttrekkers de zaal op vooral te gaan stemmen op 15 maart. Pechtold: ‘Zorg dat je niet op 16 maart wakker wordt met het gevoel: was ik nou maar wel gegaan’. 

Lees het artikel

Positieve ontwikkelingen hbo-lerarenopleidingen met vertrouwen doorzetten

Docent rechthoek

De kwaliteit van de hbo-lerarenopleidingen is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. De inzet van de hogescholen loont, dat blijkt onder andere uit rapporten van de Inspectie van het Onderwijs en de NVAO uit 2016. Bij de lerarenopleidingen is de aandacht voor vakkennis versterkt, het aantal opleidingsscholen is uitgebreid waarmee de samenwerking met het werkveld een extra impuls heeft gekregen, en binnen de tweedegraads lerarenopleidingen is er meer aandacht voor het beroepsonderwijs. De speerpunten waar de lerarenopleidingen nu op inzetten zijn: de instroom naar de pabo weer zoveel mogelijk terugbrengen naar het oude niveau om tegemoet te komen aan de tekorten in het PO, meer diversiteit in de studentenpopulatie en daarmee de toekomstige leraren, en de aandacht voor het opleiden voor het beroepsonderwijs verder versterken. Om deze opdrachten te realiseren hopen de hogescholen van de overheid:

Lees het artikel