Sector

Onderwijs

In de sector hoger pedagogisch onderwijs (hpo, oftewel Onderwijs) studeren op dit moment ruim 58.500 studenten. De grootste opleiding is de opleiding tot leraar basisonderwijs met zo’n 24.000 studenten. Ruim 26.900 studenten volgen een van de tweedegraads lerarenopleidingen in een specifiek vak om les te geven in het voortgezet onderwijs (vmbo, onderbouw havo/vwo) of in het mbo of bve.

Masters en Associate degrees
De sector biedt in totaal 21 bekostigde masters aan. Door het volgen van een vakmaster kan een eerstegraads bevoegdheid worden gehaald. Hiermee mag een docent lesgeven in de bovenbouw havo en vwo. Daarnaast kent de sector masteropleidingen die zich richten op verdere specialistische verdieping in het leraarsvak, zoals de master Leren en Innoveren (voor het aanbrengen van verbeteringen en vernieuwingen in de onderwijspraktijk) of de master Special Educational Needs (voor de gespecialiseerde leerlingenzorg). Sinds 2009 worden er ook associate degree opleidingen aangeboden voor het opleiden van onderwijsondersteuners.

Kennistoetsen en kennisbases
Sinds 2008 loopt in de pedagogische sector een groot project onder de naam ’10 voor de leraar’. In dit project zijn door alle lerarenopleidingen kennisbases ontwikkeld. Hierin wordt de vakkennis beschreven waarover alle afgestudeerden dienen te beschikken. Een groot aantal opleidingen kent ook een landelijke gezamenlijke toets waarmee bepaald wordt of de studenten ook voldoen aan de in de kennisbases gestelde eisen. Meer informatie over het project, de kennisbases en oefentoetsen zijn te vinden op de website www.10voordeleraar.nl.


Gerelateerd nieuws

Streven naar meer diversiteit voor de klas

Actualiteit

Op 28 maart j.l. organiseerde de Vereniging Hogescholen samen met de NVAO een Meet Up over de tweedegraads lerarenopleidingen. Aanleiding was de systeembrede analyse die de NVAO afgelopen najaar publiceerde over alle opleidingen, en met name de positieve ontwikkelingen en de stevige kwaliteit die de NVAO bij de opleidingen aantrof. Tijdens de gezamenlijke Meet Up is, naast deze positieve constatering, stil gestaan bij de punten die de NVAO uit de diverse visitatierapporten had gehaald en die als verbeterpunt voor de opleidingen kunnen worden aangemerkt.

Lees meer

Conferentie Laaggeletterdheid en leesbevordering - 24 maart

Actualiteit

Lezen en schrijven is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vrijdag 24 maart a.s. vindt bij de pabo van Saxion in Deventer een conferentie plaats over laaggeletterdheid en leesbevordering. In Nederland hebben 1,3 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer. En daardoor met het begrijpen van informatie. 14% van de 15-jarigen is laaggeletterd. Dat zijn verontrustende cijfers. Goed leren lezen en schrijven begint immers op de basisschool.

Lees meer

Doorstroomprogramma mbo-pabo gelanceerd bij Hogeschool Rotterdam

Actualiteit

Vandaag is door minister Jet Bussemaker van OCW het mbo-pabo doorstroomprogramma gelanceerd op een bijeenkomst bij de Hogeschool Rotterdam. Studenten en studiekiezers kunnen tijdens deze bijeenkomst voor het eerst kennismaken met de nieuwe doorstroomprogramma’s. Vanaf september 2017 kunnen mbo-studenten starten met dit aanvullende onderwijsprogramma. Zo kunnen zij hun kansen voor het succesvol doorlopen van de pabo vergroten.

Lees meer

Meer informatie