Sector

Gezondheidszorg

De sector hoger gezondheidszorg onderwijs (hgzo) telt ruim 45.000 studenten (2015). Het hgzo kent 22 bekostigde bacheloropleidingen, drie associate degree-opleidingen en drie bekostigde masters. In totaal bieden 17 hogescholen bekostigd gezondheidszorg onderwijs aan.

Paradigmashift
Zorg verplaatst zich van de tweede naar de eerste lijn en gebeurt meer en meer in de wijk. Er is meer marktwerking in de zorg en de druk op de betaalbaarheid van zorg neemt toe. Tegelijkertijd is ‘shared decision making’ tussen patiënt en zorgverlener orde van de dag.  Dat hangt samen met zowel een toenemende mondigheid en kennis bij vele burgers, als het belang van het maken van zorgvuldige afwegingsprocessen in care en cure. De belangrijkste uitdaging binnen care en cure is: hoe met minder middelen en menskracht kwalitatief goede zorg te bieden. Mogelijk kan technologie (eHealth) hierbij een ondersteunende rol vervullen.  Deze ontwikkelingen vragen van het werkveld én de onderwijssector dat er op een nieuwe manier naar zorg en ieders rol daarbij wordt gekeken. Een echte paradigmashift.

Hogescholen aan zet
De sector hgzo heeft, op voorspraak van het sectoraal adviescollege zorg en in samenwerking met alle landelijke opleiding overleggen die het hgzo rijk is, drie thema’s gekozen die voor alle hoger gezondheidszorg opleidingen relevant zijn. Deze drie thema’s zijn: ondernemerschap, technologie in de zorg en interprofessioneel samenwerken. Per thema heeft een groep experts (voornamelijk lectoren) de pen opgepakt. Dit heeft geresulteerd in drie inspiratiebrieven (gepubliceerd in juni 2015) waarmee een state of art referentiekader voor iedere zorgopleiding is gepresenteerd. Met deze acties is opvolging gegeven aan het belang van een robuust curriculum zoals gemunt in het advies van de Commissie Westerlaken ‘Voortrekkers in Verandering’. In navolging op deze gezamenlijke inspiratiebrieven zetten de hogescholen nu in op verdere uitdieping van deze thema’s  langs drie verschillende niveaus:

  1. Binnen de sector zelf: om binnen de sector eenduidige opleidingsprofielen aan te bieden heeft het sectoraal adviescollege zorg een landelijk kader geschreven waar de landelijke opleidingsoverleggen bij het opstellen, dan wel vernieuwen, van een opleidingsprofiel zich dienen toe te verhouden. Het sectoraal adviescollege heeft alle hgzo voorzitters van de landelijke opleidingsoverleggen een brief gestuurd (november 2015)  met als bijlage het kader, waarin het belang van een gemeenschappelijke taal (en handelen) wordt benadrukt.  Een belangrijk speerpunt in dit landelijke kader is het gebruik van CanMEDS. Deze systematiek gaat uit van indeling op  zeven taakgebieden. Daarnaast wordt in het landelijk kader verwezen naar de drie inspiratiebrieven. Het komend studiejaar wil het sac verder toezien op gebruik van het kader waarbij de inzet is al in een vroeg stadium betrokken te worden bij het (her)ijken van het opleidingsprofiel. Idealiter vindt het vernieuwen van opleidingsprofielen om de zes jaar plaats, ritmisch gekoppeld aan de  accreditatie van de opleidingen.
  2. Tussen de zorg en welzijn sector: de sectorale adviescolleges van beide sectoren, als ook de voorzitters en directeuren, ontmoeten elkaar tijdens landelijke bijeenkomsten georganiseerd door de Vereniging Hogescholen. Afgelopen studiejaar stonden deze landelijke bijeenkomsten in het teken van het Zorgpact, interprofessionaliteit en praktijkgericht onderzoek om  tussen de sectoren de samenhang en synergie op deze thema’s verder te bevorderen. Voor komend studiejaar staat een gezamenlijke studiereis in de stijgers.
  3. Tussen de onderwijskolommen: het hgzo heeft samen met de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) een themamiddag georganiseerd over interprofessionaliteit hbo-wo. De NVMO organiseert in november 2016 haar jaarlijkse congres, waar naar verwachting ook een hbo track in zal worden geruimd met als thema interprofessionaliteit.

Onderzoek
In het jaarplan 2016 van de Vereniging Hogescholen wordt het belang van ‘afstemming over de rol van onderzoek in de verschillende sectoren (gedifferentieerd op basis van de behoefte en ontwikkelingen in de sector)’ genoemd.  Het afgelopen studiejaar is de Agenda praktijkgericht onderzoek health, die vorig jaar in het kader van de topsector health is ontwikkeld, gebruikt als leidraad voor de ontwikkeling van een landelijk programma hgzo praktijkgericht onderzoek “Vitaliteit en kwaliteit van leven”, uitgevoerd door SIA. Het sectoraal adviescollege zorg neemt deelt aan de stuurgroep van dit programma en ziet voor zichzelf een hoedende rol.  Indien hogescholen gezamenlijk een thema ‘adopteren’ en kunnen aangeven op welke wijze zij daar een substantiële bijdrage in leveren qua middelen, onderzoeksresultaten, lectoren en onderzoekers zal het sac helpen bij de profilering hiervan.


Gerelateerd nieuws

Uitvoering Nationale Wetenschapsagenda samen met hogescholen gestart

Actualiteit

NWO heeft financiering toegekend aan de aanvragen voor acht routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van maximaal € 2,5 miljoen ieder. Aan vijf van deze routes nemen in totaal 14 hogescholen deel.

Lees meer

Rol en bijdrage physician assistant en verpleegkundig specialisten onderzocht

Actualiteit

Het Radboudumc IQ healthcare en Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH) hebben vandaag twee onderzoeksrapporten gepubliceerd naar de physician assistant en naar verpleegkundig specialisten. De physician assistant kan veel zorgvragen waarmee patiënten naar de huisartsenpost komen, overnemen van de huisarts. Een team met twee verpleegkundig specialisten en twee huisartsen kan in het weekend overdag op de huisartsenpost alle zorgvragen van patiënten behandelen.

Lees meer

Arbeidsmarktpositie hbo'er steeds beter

Actualiteit

De werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers is voor het derde jaar op rij gedaald van 7,3% in 2013, 6,5% in 2014, en 5,5% in 2015 naar 4,6% in 2016. De daling geldt voor zowel voltijd, deeltijd als duaal afgestudeerden. De afgestudeerden vinden niet alleen eerder werk, maar ook meer afgestudeerden dan voorheen werken op hbo-niveau, circa anderhalf jaar na afstuderen; in 2014 was dit aandeel 74% (2015 77%) en in 2016 is dit aandeel toegenomen tot ruim 80%. Dit blijkt uit de nieuwe HBO-Monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten. “Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de kwaliteit van het hbo goed aansluit op de arbeidsmarkt", aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Meer informatie