Sector...

Sociale Studies

Achttien hogescholen bieden verspreid over Nederland en op verschillende locaties een of meerdere hogere sociale studies (voorheen: hoger sociaal agogisch onderwijs) aan. De sector hss kent jaarlijks een instroom van ongeveer 10.000 nieuwe studenten. In totaal staan bij de opleidingen in deze sector ruim 50.000 studenten ingeschreven: de toekomstige sociale professionals. Sociale professionals dragen bij aan de kwaliteit van het leven van kwetsbare mensen, aan de gezondheid en het welzijn van (groepen) burgers en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel.

Opleidingsdomein sociaal werk in beweging 
Ingegeven door ontwikkelingen die gaande zijn in het werkveld en beroepenveld stelden de hogescholen in 2015 de Koers voor de hogere sociale studies vast, een inhoudelijke ontwikkelrichting voor de opleidingen in het domein sociaal werk. In het verlengde daarvan is een landelijk opleidingsdocument sociaal werk ontwikkeld dat begin 2017 is vastgesteld. Ook besloten hogescholen hun eigen opleidingsaanbod in het domein sociaal werk te gaan herordenen om beter in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in het werkveld en het beroepenveld van professionals in sociaal werk.

Het merendeel van de studenten in de sector hss staat ingeschreven in een bacheloropleiding in het domein sociaal werk. In de overige bacheloropleidingen van de sector hss worden sociale professionals opgeleid met een andere beroepsidentiteit zoals toegepast psycholoog, vaktherapeut of godsdienst pastoraal werker. 

De hogescholen investeren veel in deeltijd-, duaal en masteronderwijs. Kwalificeren, persoonlijke ontwikkeling en socialiseren zijn van oudsher ten nauwste verbonden. De opleidingen zijn innovatief en actief in Academische Werkplaatsen, WMO-werkplaatsen, SIA RAAK projecten en in tal van andere regionale netwerken met het werkveld. Daar worden praktijkgericht onderzoek, leren en werken met elkaar verbonden.


Gerelateerd nieuws...

Arbeidsmarktpositie hbo'er steeds beter

Actualiteit...

De werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers is voor het derde jaar op rij gedaald van 7,3% in 2013, 6,5% in 2014, en 5,5% in 2015 naar 4,6% in 2016. De daling geldt voor zowel voltijd, deeltijd als duaal afgestudeerden. De afgestudeerden vinden niet alleen eerder werk, maar ook meer afgestudeerden dan voorheen werken op hbo-niveau, circa anderhalf jaar na afstuderen; in 2014 was dit aandeel 74% (2015 77%) en in 2016 is dit aandeel toegenomen tot ruim 80%. Dit blijkt uit de nieuwe HBO-Monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten. “Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de kwaliteit van het hbo goed aansluit op de arbeidsmarkt", aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer...

Gezondheidszorg onderwijs en sociale studies: samen interprofessioneel onderwijs op hbo naar hoger plan tillen

Actualiteit...

De opleidingen uit de hbo-domeinen hoger gezondheidszorgonderwijs (HGZO) en hogere sociale studies (HSS) slaan de handen ineen om interprofessioneel onderwijs tot speerpunt te maken binnen het onderwijs. Daar is de zorg en welzijnssector en uiteindelijk de burger /patiënt mee geholpen.

Lees meer...

Landelijk opleidingsdocument sociaal werk vastgesteld

Actualiteit...

Het bestuur van de Vereniging Hogescholen heeft 1 maart jongstleden het landelijk opleidingsdocument sociaal werk vastgesteld. Het document is opgenomen in de profielenbank op deze site. 

Lees meer...

Meer informatie...