Actualiteiten

Gedeeltelijk herstel instroom pabo-studenten 

“De instroom op de pabo lijkt zich in 2016 gedeeltelijk te herstellen. Na de krimp met een derde vorig jaar lijkt de toename van 8 tot 10 procent nu een goed teken. De kwaliteit gaat omhoog en hopelijk nu de studentenaantallen ook”, aldus Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen. Hij maakte dit bekend tijdens het HBOdiscours met als thema ‘De leraar als rolmodel’ op basis van voorlopige inschrijfgegevens. Tijdens het discours op de Dag van de Leraar werd gedebatteerd over de vraag hoe we kunnen zorgen dat er meer mannen en meer niet-westerse allochtonen naar de lerarenopleiding gaan en het vak van leraar kiezen. De Graaf: “Het aantal mannen dat zich aanmeldt voor de pabo is dit jaar gelukkig opnieuw gestegen, al moeten we ons blijven inspannen om te zorgen dat ze de opleiding ook afmaken en gaan lesgeven. Dat laatste is echt een probleem ”. Het percentage studenten met een niet-westerse achtergrond op een lerarenopleiding op het hbo blijft laag. Gelukkig zien we wel dat ze steeds vaker kiezen voor een Ad-opleiding.

Lees het artikel

Column prof. dr. Dirk Van Damme - #HBOdiscours Vereniging Hogescholen

Dirkvandamme

'Recepten zijn er niet om de toekomst voor te bereiden, maar we kunnen we ongeveer de richting aangeven waarin universiteiten en hogescholen zich zouden moeten ontwikkelen om meer “toekomst-proof” te worden dan ze al zijn: de autonomie voluit aanwenden, een sterkere financieel-economische basis, een volwassener relatie met de polder en de politiek, een weerbarstigere opstelling ten opzichte van de heersende consensus, veel meer transparantie naar studenten en stakeholders, meer participatieve betrokkenheid van studenten.'

Lees het artikel

Terugblik op #HBOdiscours: Het hoger onderwijsstelsel: toekomstproof?

2015 12 07 mg 2757

"Studenten betrekken bij bestuur regel je niet alleen formeel via medezeggenschap. Bestuurders moeten het gesprek met hen ook informeel en breed binnen de hogescholen aangaan", aldus Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen aan het slot van het derde #HBOdiscours van 2015 op 7 december jl. in het Haagse Nieuwspoort. Hij debatteerde samen met prof. dr. Dirk Van Damme (hoofd Innovation and Measuring Progress, OESO), Karl Dittrich (voorzitter VSNU), Stefan Wirken (voorzitter LSVb) en Linde de Nie (voorzitter ISO) over de vraag of het Nederlands hoger onderwijsstelsel toekomstproof is.

Lees het artikel

De hogeschool en de stad - #HBOdiscours op 24 juni

Steeds vaker is de stad het praktische laboratorium voor studenten, docenten en lectoren van hogescholen. Omgekeerd zijn hogescholen in toenemende mate een kenniscentrum voor de stad met zeer uiteenlopende vragen. Gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken dan ook actief samen met hogescholen in onderwijs- en onderzoeksprojecten om de stad sociaal, economisch, fysiek-ruimtelijk en ecologisch te vernieuwen en te versterken. Maar hoe gaat die samenwerking in urbanlabs, stadslabs, livinglabs en kennisateliers? Wat zijn zoal de kennisvragen van steden? Hoe vinden de gemeenten, organisaties en hogeschool elkaar? En hoe kan de verbinding tussen hogeschool en stad worden versterkt? Op 24 juni a.s. organiseert de Vereniging Hogescholen hierover in Dudok Den Haag een #HBOdiscours waarvoor we u van harte uitnodigen.

Lees het artikel

Pittige discussies over taalvaardigheid tijdens #HBOdiscours

‘Taalvaardigheid is voor hbo-studenten tijdens én na de opleiding van belang. Zij zijn de kritische professionals van morgen, die goed moeten kunnen analyseren, redeneren en schrijven. Taal- maar zeker ook vakdocenten vervullen daarbij een belangrijke rol,’ stelde Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, aan het slot van een druk bezocht #HBOdiscours ´Van chattaal tot eindscriptie´ op 4 maart jl. in het Haagse Letterkundig Museum, waarin flink werd gediscussieerd over taalvaardigheid in het hbo.

Lees het artikel

Aandacht voor taalvaardigheid in hoger onderwijs schiet te kort

Er moet meer aandacht komen voor taalvaardigheid in het hoger onderwijs. Die aandacht moet zowel gericht zijn op het wegwerken van tekorten bij startende studenten als op het verhogen van het taalniveau gedurende de opleiding. Dat adviseert de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren in het vandaag verschenen advies ‘Vaart met taalvaardigheid. Nederlands in het hoger onderwijs’. Reinhild Vandekerckhove, voorzitter van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Taalunie, en Lieteke van Vucht Tijssen, lid en oud-voorzitter van die Raad en voorzitter van de werkgroep die dit advies heeft voorbereid, boden het rapport vandaag aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs aan. Bussemaker ontving het advies als voorzitter van het Comité van Ministers van de Taalunie, waar ook staatssecretaris Sander Dekker, de Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaamse minister van Cultuur Sven Gatz, deel van uitmaken.

Lees het artikel

“Docenten worden gek van regelzucht”

Minder regels door toezichthouders én hogescholen zelf waar het kan. Meer horizontale verantwoording waar mogelijk. Zodat student en docent weer centraal staan. Zo vatte Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, het op 12 november jl. gehouden #HBOdiscours 'Bezieling versus bevoogding' samen. Hij trapte stevig af met een aantal constateringen: 'We hebben regeldruk die niet is afgenomen. Docenten worden gek van de regelzucht. En onlangs sprak ik een Kamerlid dat opperde om de Kamer zich de komende vier jaar niet meer met het hoger onderwijs te laten bemoeien. Al trok deze die gedachte weer snel in,' aldus De Graaf.

Lees het artikel

#HBOdiscours: Bezieling versus bevoogding - 12 november 2014

Hogescholen en universiteiten zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. Over de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven alsook over de doelmatige inzet van de bijbehorende gelden, leggen de hogescholen publiekelijk verantwoording af. Dat gebeurt via de openbare jaarverslagen en via externe toezichthouders als de NVAO en Inspectie. Tot zover niets mis. Verantwoording afleggen hoort bij een bestel waar hogescholen de wettelijke vrijheid hebben om het onderwijs zelf in te richten.

Lees het artikel

Data #HBOdiscoursen studiejaar 2014-2015

Er zijn nieuwe data vastgesteld voor de #HBOdiscoursen die zullen plaatsvinden gedurende het studiejaar 2014-2015. Tijdens een #HBOdiscours gaat de Vereniging Hogescholen met studenten, docenten, beleidsmakers, politici en andere betrokkenen uit het onderwijs in debat over (actuele) ontwikkelingen in het hoger onderwijs om zo standpunten uit te wisselen, opinies te verkennen en ideeën te ontwikkelen. Gastheer is Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen. De nieuwe data voor de #HBOdiscoursen zijn: woensdag 12 november 2014, woensdag 4 maart 2015, woensdag 24 juni 2015.

Lees het artikel