Diversiteit & inclusie in het hbo

 

Workshops en masterclasses


1 - Naar een inclusieve cultuur in opleidingen
dr. Anje Ros, dr. Gert-Jan Veerman - Fontys Hogescholen, lectoraat Goed leraarschap, goed leidershap, Kind en Educatie; Christelijke Hogeschool Ede, lectoraat Samen Divers, educatie

Tijdens deze workshop maak je kennis met de werkomgeving inclusieve cultuur. De werkomgeving ondersteunt (leraren)opleidingen in het hbo om systematisch te werken aan een cultuur waarin diversiteit wordt nagestreefd en iedere student en iedere docent zich gewaardeerd voelt als uniek persoon. De makers van de werkomgeving introduceren de drie dimensies van de werkomgeving: inclusief klimaat, diversiteit wat betreft gender en diversiteit wat betreft culturele achtergrond. Vervolgens ga je met de werkomgeving aan de slag. Als afsluiting denken we samen na over de vraag in welke mate de werkomgeving voor jouw context behulpzaam kan zijn. 


2 - Van wicked problems naar kansen voor een inclusieve hogeschool
drs. Marjolein Moonen MBA; dr. Naomi van Stapele - De Haagse Hogeschool

Het toewerken naar een inclusieve hogeschool wordt gezien als een 'wicked problem' om de benodigde veranderingsprocessen die hiermee gemoeid zijn. In het position paper van de Vereniging Hogescholen staan speerpunten benoemd voor de realisatie van een inclusieve leer- en werkomgeving. Veel hogescholen hebben op dit gebied al mooie resultaten geboekt. Deze resultaten geven concrete aanwijzingen om de speerpunten te vertalen naar een integrale aanpak van inclusie zodat een structurele inbedding kan worden bereikt op basis van een heldere visie, beleid, systemen en procedures. Omdat we de opbrengsten van deze workshop graag terugkoppelen aan de vereniging en mogelijk zullen benutten voor aanvullende onderzoeksactiviteiten zal er gedurende deze sessie sprake zijn van een geluidsopname. In de verslaglegging wordt de anonimiteit van deelnemers geborgd.


3 - UDL spel, stap voor even in de schoenen van de student met ondersteuningsvraag
drs. Hannelore Veltman, drs. Ellen van Veen  - CINOP - ECIO

Om inclusief onderwijs te bereiken moeten nog veel stappen worden gezet. Een belangrijke stap is het creëren van bewustwording. Studenten met een ondersteuningsvraag ervaren regelmatig dat docenten zich onvoldoende bewust zijn van de toegankelijkheid van het onderwijs. Om het bewustzijn te vergroten ontwikkelde ECIO een spel. In het spel stappen docenten in de schoenen van de student. Het spel laat zien welke belemmeringen studenten met een ondersteuningsvraag kunnen ervaren en hoe aanpassingen de weg vereenvoudigen. Het spel nodigt uit tot het voeren van een dialoog over de voordelen van Universal Design for Learning en het toepassen in de onderwijspraktijk.  Presentatie downloaden 


4 - Recepten voor taalbewust onderwijs
Janneke Kelter - De Haagse Hogeschool   

Het hoger onderwijs beweegt zich richting taalbewust onderwijs: een aanpak die studenten gedurende de hele opleiding en in alle vakken ondersteunt en stimuleert om hun taalvaardigheid te ontwikkelen tot wat nodig is om succesvol te studeren. In deze workshop gaan we na welke verandering er precies gevraagd wordt van docenten en opleidingen en hoe je die verandering kunt bewerkstelligen. Er is geen standaardrecept voorhanden, wel zijn er veel verschillende 'aanvliegroutes' mogelijk. We wisselen kennis en ervaringen uit met als doel elkaar te inspireren om taalbewust onderwijs te realiseren en daarmee bij te dragen aan inclusie.  Presentatie downloaden


5 - IQ110 - een bijzonder oneerlijk spel (Samen in actie tegen kansenongelijkheid)  
dr. André Koffeman - Hogeschool van Amsterdam, faculteit Onderwijs en Opvoeding

Tijdens dit spel wandelt u een uur in de schoenen van een leerling/ student en ervaart u aan den lijve hoe het is om te maken te hebben met kansenongelijkheid. Met uw medespelers bespreekt u uw ervaringen en inzichten, en bedenkt u welke betekenis u daaraan kunt geven in uw onderwijspraktijk.U doet eerstehands ervaring op rond het thema kansenongelijkheid en krijgt inzicht in uw mogelijke rol om het thema te adresseren. Presentatie downloaden


6 - Bon Bini? Een goede start van de (inter) nationale Caribische student
Manoemi Dedier
In 2020 zijn er diverse onderzoeken gedaan naar het studiesucces van Caribische studenten in het hoger onderwijs in Nederland. Het merendeel van de onderzoeken bevestigen dat veel Caribische studenten in het vervolgonderwijs in Nederland minder aansluiting ervaren. De onderzoeken laten zien dat de oorzaken daarvan in de hele keten van het voorbereidend onderwijs in het Caribisch deel van het Koninkrijk tot en met de vervolgopleiding in Nederland te vinden zijn. Tijdens deze presentatie/ workshop worden ervaringen gedeeld, praktische voorbeelden en interventies gegeven, die zeker ook breder in te zetten zijn in het onderwijs.