Onderwijs voor een veranderende arbeidsmarkt

Workshops en masterclasses


7 - Transitie Avans hogeschool: vooroplopen betekent jezelf opnieuw uitvinden    
Philippe Raets, CvB-voorzitter - Avans Hogeschool, Transitie Avans 

Een bekend credo luidt: De beroepen van vandaag zijn niet de beroepen van morgen. Flexibilisering van arbeid, arbeidsmigratie, technologie, robotisering, vergrijzing, emancipatie: ondernemers, werkgevers en werknemers moeten zich steeds aanpassen. Ook het onderwijs. Avans Hogeschool is contra-intuïtief bezig. Al jaren op 1. Je zou denken: Die positie moeten we behouden. Maar die gedachte leidt tot gemakzucht. Avans anticipeert op wat speelt in de maatschappij. Maar deze thema's spelen ook elders. Studenten zijn wie ze zijn. Dat is niet het bijzondere. Wat dan wel? Bestuursvoorzitter Philippe Raets neemt je mee in hoe Avans de transitie is ingegaan en die nu doormaakt.   


8 - Samen opleiden in het hbo en het mkb
Annemarie Knottnerus, Daniël Bischoff van Heemskerck - Platform talent voor Technologie (gezamenlijk initiatief van VH, VNO-NCW-MKB-NL en de ministeries van EZK en OCW)

Door technologische ontwikkelingen en digitalisering neemt de behoefte aan kennis op hbo niveau toe in het mkb. De programma's 'Mkb-route in het hbo' en 'Digitale Werkplaatsen' spelen hierop in. Lerend werken in de beroepspraktijk of aan praktijkgerichte opdrachten staat hierbij centraal. Voor studenten de manier om relevante werkervaring op te doen.  Voor mkb-bedrijven de kans om hun kennispositie te verbeteren. Onderwijsinstellingen vergroten hiermee hun werkgeversnetwerk, wat helpt om opleidingen actueel te houden. Maar hoe vind je elkaar nu in het samen opleiden? We delen ervaringen vanuit de programma's en geven u tips hoe vanuit uw onderwijsinstelling het mkb te bereiken.   


9 - Duurzame studieloopbanen: denk en doe mee!    
drs. Tanja Stöver, drs. Eveline Kersten, drs. Dimphy Hooijmaijers, dr. Evelyne Meens - Fontys Hogescholen, insituut HRM en Psychologie en dienst studentenvoorzieningen  

Wat zijn duurzame studieloopbanen nou eigenlijk en wat is ervoor nodig om dat voor elkaar te krijgen binnen het hbo? Bij Fontys Hogescholen schrijven we momenteel een lectoraatsaanvraag 'Duurzame studieloopbanen', een relevant thema dat maatschappelijk speelt. Nadat wij in deze workshop onze blik op dit thema met jullie delen gaan we op een interactieve wijze in gesprek over hoe de 'ideale' student en 'ideale' docent eruit zouden zien als het om duurzame studieloopbanen gaat. En wat ervoor nodig is om daar te komen. Presentatie downloaden


10 - Met NLQF een sterkere positie op de scholingsmarkt voor volwassenen 
drs.Tijs Pijls, drs. Jessica Spithoven, drs. Karin Hamers - NCP NLQF, Hogeschool Utrecht    

Hogeschool Utrecht biedt een breed palet van opleidingen aan. Binnen de diverse instituten wordt naast Bachelor- en Master onderwijs ook zogenaamd non-degree onderwijs aangeboden. Bij het Instituut Verpleegkundige studies is een aantal van deze opleidingen ingeschaald op NLQF 6 niveau en een aantal is in aanvraag. De inschaling op NLQF 6 niveau biedt een meerwaarde voor werknemers en werkgevers in het kader van Leven Lang Ontwikkelen: goede opgeleide mensen in de zorg op basis van kwaliteit en erkend niveau. Presentatie downloaden


11 - 10 adviezen voor een succesvolle overgang van opleiding naar werk voor hbo jongeren met extra ondersteuningsbehoefte
drs. Jan Raaijman, Marit Schreurs MA, Jacqueline Rietveld, Femke van Zoggel - KBA Nijmegen, ECIO, Vereniging Hogescholen, NHL Stenden, HAN University of Applied Sciences, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam

Hbo-jongeren met extra ondersteuningsbehoefte hebben vaak moeite om zelfstandig aan het werk te komen. Ze missen onder meer extra begeleiding rondom de stage en bij de overgang naar de arbeidsmarkt. Studenten van de HAN University of Applied Sciences, Hogeschool van Amsterdam, NHL Stenden en de Hogeschool Utrecht in samenwerking met ECIO, KBA Nijmegen, JongPIT, Lsvb, ISO en Ieder(in) hebben in proeftuinen gewerkt aan betere oplossingen hiervoor. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk Manifest van alle betrokkenen. Dit manifest bevat 10 punten waarmee onderwijsinstellingen, gemeenten en de arbeidsmarkt rekening moeten houden om de overgang van opleiding naar werk voor jongeren met ondersteuningsbehoefte succesvoller te maken. 


12 - Kansen en knelpunten bij het combineren van banen binnen en buiten het onderwijs
Ellen Koop M.Sc., dr. Sandra Janssen - Fontys Hogescholen HRM&Psychologie; bedrijsmanagement, educatie en techniek, en lerarenopleiding Tilburg
 
Een grotere inzet van mensen buiten het onderwijs die gedeeltelijk als docent binnen het onderwijs gaan werken biedt interessante kansen op meerdere vlakken. In Brainportregio Eindhoven is een onderzoek gestart naar de ervaringen van en met deze doelgroep. In deze workshop worden de eerste inzichten uit het kwantitatieve onderzoek gedeeld. Ook wordt ingegaan op de onderzoeksplannen die er liggen voor de komende jaren om de lessons learned vanuit de Brainportregio te verbinden met lessons learned uit andere regio's en passende interventies te ontwerpen en implementeren. Hiervoor ontvangen we graag input van hogescholen over kansen en knelpunten rondom dit thema. Presentatie downloaden


13 - Een leven lang ontwikkelen met plezier
Tineke van Kooten MEd. - Aeres    

Hbo-studenten van nu krijgen te maken met een werkwereld waarin verandering de enige constante is: in contractvormen, technologie, internationalisering, enzovoort. We leiden hen op voor een toekomst met veel onzekerheden. Wat we wél weten is dat deze studenten zich hun leven lang zullen blijven ontwikkelen. We wensen hen toe dat ze dat niet (alleen) doen omdat het noodzakelijk is, maar ook omdat ze genieten van leren, groeien en hun talenten ontplooien. Dat vraagt nieuwsgierigheid en zelfkennis: ontwikkelkracht. In deze workshop verkennen we wat een opleider kan doen om de ontwikkelkracht van studenten aan te boren en te versterken, op basis van eigen praktijkonderzoek.   


14 - Iemand moet natuurlijk wel in ons team passen!? : De rol van bias bij het vinden van een stageplek of werk  
Machteld de Jong, Tjitske Lovert - Hogeschool Inholland, lectoraat Diversiteitvraagstukken
 
In Nederland wordt het belang van een inclusieve arbeidsmarkt door alle betrokkenen benadrukt. In de praktijk blijkt echter dat de kansen op een stageplek of werk nog niet voor iedereen gelijk zijn, ook niet voor onze eigen studenten. In deze workshop presenteren wij de resultaten van ons onderzoek naar de rol van bias bij werkgevers als het gaat om het wervings- en selectieproces waar studenten in het hbo ook mee te maken hebben. Laat je aan het denken zetten over de definitie van 'de ideale werknemer' en mogelijke interventies om die (onbewuste) bias bij werkgevers te doorbreken en te zorgen voor een meer inclusieve werkomgeving! Ook zal worden ingegaan op concrete handvatten voor docenten om gelijke kansen op het vinden van een stageplek voor studenten te verhogen. Presentatie downloaden   


15 - Zeg ja tegen digitalisering    
drs. Caroline van de Molen - Versnellingsplan, zone Human Capital    

Door digitalisering verandert de samenleving in rap tempo. Daarmee veranderen ook de verwachtingen en eisen van werkgevers en de maatschappij. Als Versnellingsplan stellen we het werkveld en het onderwijs de vraag: wat is er nodig om studenten en professionals op te leiden tot digitaal vaardige professionals? Het doel hierbij is dat ze toegerust zijn voor nieuwe beroepen en een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van diverse maatschappelijke en economische vraagstukken waar digitalisering een rol speelt. Meer informatie over het Versnellingsplan en de zone Human Capital.


16 - Kunnen serious games de aansluiting tussen het huidige onderwijs en de veranderende beroepspraktijk versnellen?
Ernest van Wijk, Geert van Seeters, Nikola Pavloff - Fontys Hogescholen

Het is evident dat de verandering in het bedrijfsleven zich steeds sneller opvolgen. Het kan niet anders dan dat een grote invloed heeft op opleidingen die studenten voorbereiden om werkzaam te zijn in dat bedrijfsleven. Fontys heeft voor het herontwerp van de opleiding Sales & Accountmanagement haar blik gedraaid naar die oplossingen die in het bedrijfsleven reeds gebruikt worden om werknemers op te leiden. Met dat startpunt was de uitdaging om die oplossing te vertalen naar het onderwijs. In deze presentatie vertellen we meer over dat proces en hoe dat vertaald kan worden naar andere domeinen. Presentatie downloaden


17 - Sectorplan masters van de Vereniging Hogescholen en modellen voor samenwerking tussen hogescholen
Petra Kanters MHOBV, drs. Willie van der Galiën NHL Stenden, Hogeschool Rotterdam

Het sectorplan masters van de VH is gestart in april 2021. Het richt zich primair op het gezamenlijk ontwikkelen van innovatieve en brede cross-over masteropleidingen die binnen de bestaande kaders en regels moeilijk van de grond komen, maar waar we in de samenleving juist een toenemende arbeidsmarktvraag verwachten. Innovatie van de beroepspraktijk. De brede cross-sectorale thema’s zijn:Managing Sustainable Transitions ; Artificial Intelligence Translator; Data-driven Innovation; Kwaliteit van leven in de 21e eeuw; Human Capital Innovation; Kwaliteit van leefomgeving. Hogescholen werken samen om deze masteropleidingen te ontwikkelen en uit te voeren. Het aantal deelnemende hogescholen per thema varieert van 10 tot 18. Een belangrijk vraagstuk is de wijze van samenwerking tussen de deelnemende hogescholen. In deze workshop komen een paar modellen aan de orde. Presentatie downloaden