Thema naar overzicht

Goed werkgeverschap

Hogescholen zijn al geruime tijd bezig de omslag te maken van traditionele onderwijsinstellingen naar brede kennisinstituten. Die verandering leidt tot een grotere verscheidenheid in onderwijs- en onderzoekstaken. Voor medewerkers ontstaan hierdoor nieuwe rollen en nieuwe loopbaanperspectieven. Goed werkgeverschap brengt met zich mee dat medewerkers de gelegenheid krijgen hun professionaliteit te versterken. Met afspraken over professionalisering en duurzame inzetbaarheid draagt de cao daaraan bij.

Goed werkgeverschap is van groot belang in de relatie tussen de individuele medewerker en zijn leidinggevende.  Vertrouwen, openheid en partnerschap zijn tekenen van een volwassen arbeidsrelatie: de medewerker krijgt ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor werk en ontwikkeling; de leidinggevende heeft oog voor zowel de belangen van de medewerker als die van de organisatie. In een volwassen arbeidsrelatie weten medewerkers wat ze willen en durven ze zich daarover uit te spreken naar de leidinggevende. De werkgever biedt de professional faciliteiten, maar vraagt in ruil daarvoor wel verantwoording van de wijze waarop de faciliteiten hebben bijgedragen aan versterking van de eigen professionaliteit.

Toekomst
Hogescholen staan de komende jaren voor een groot aantal uitdagingen in hun relatie tot de samenleving. Dat vraagt om ‘responsieve’ organisaties en om nieuwe vormen van samenwerking: verticaal leiderschap en verticale verantwoording moeten plaats maken voor horizontaal leiderschap en horizontale verantwoording, waarbij een team van professionals zelf verantwoordelijk is en zelf verantwoording aflegt. Het is de ambitie om leidinggevenden via kaderstellende afspraken in staat te stellen zo goed mogelijk invulling te geven aan volwassen arbeidsrelaties – en daarmee aan goed werkgeverschap.

Contactpersoon

Arnaud Stadermann Hoofd Organisatie en Strategische Planning, Team Mens & Organisatie

Gerelateerd nieuws

Tevredenheid medewerkers in het hbo stijgt opnieuw

Article

Een ruime meerderheid (80%) van de medewerkers in het hoger beroepsonderwijs is tevreden of zeer tevreden over hun werk. De afgelopen twee jaren is dit percentage verder gestegen (+2%). De hogescholen scoren hiermee 9 procentpunten beter dan het landelijk gemiddelde, waar 71% van de medewerkers tevreden of zeer tevreden is.

Lees meer