Profiel

Emiel de Groot

Emiel is beleidsadviseur onderzoek en onderwijs en is verantwoordelijk voor dossiers op het gebied van Praktijk en onderzoek en Internationalisering.

Secretaris Bestuurscommissie Internationalisering
De internationale omgeving wordt steeds belangrijker voor hogescholen. Bijvoorbeeld: de toenemende uitwisseling van studenten, het aantrekken van toptalent uit het buitenland, de netwerken en samenwerking met andere kennisinstellingen in het buitenland. De Bestuurscommissie Internationalisering (BCI) is voor alle internationale onderwijs- en onderzoeksaangelegenheden het bestuurlijke voorportaal voor besluitvorming in het de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen. Te denken valt aan advisering over standpunten ten opzichte van de grote Europese dossiers als Horizon 2020, Erasmus for All en de European Research Area of advisering over de lange termijn visie van de Vereniging Hogescholen op internationale studentenmobiliteit. Daarnaast is de BCI een bestuurlijk discussieplatform voor hogeschoolbestuurders met betrekking tot alle internationale aspecten van het hbo. De BCI vergadert vijf keer per jaar.
 
Secretaris Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek
Hogescholen voeren onderwijstaken en onderzoekstaken uit. Reeds vanaf de start van het praktijkgerichte onderzoek is het belang van de kwaliteit ervan onderkend. De Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) beoordeelt de kwaliteitsbewaking van het onderzoek aan hogescholen door middel van audits. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van onderzoeksevaluaties. De VKO is een onafhankelijke commissie. Zij bepaalt haar eigen werkwijze binnen de kaders die door de gezamenlijke hogescholen en hun stakeholders zijn ontwikkeld (zie basisdocument kwaliteitszorg onderzoek hogescholen). De VKO beperkt zich niet tot het beoordelen, maar komt op basis van haar evaluerende activiteiten tot analyses en aanbevelingen voor verdere verbetering van het kwaliteitszorgsysteem.

Stakeholders
Er is vanuit de overheid en hogescholen veel aandacht voor internationalisering. Er is dan ook intensief overleg met verschillende belanghebbenden zoals: Neth-ER, EP-Nuffic, Code of Conduct International Student in Dutch Higher Education, de VSNU, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, NVAO, HON, HIB, en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Gerelateerde websites