Profiel

Dorien Veenstra

Dorien is werkzaam in het team Onderzoek. Zij is beleidsadviseur voor dossiers op het gebied van praktijkgericht onderzoek in het hbo. Een belangrijk onderdeel daarvan is de kwaliteitszorg onderzoek. Dorien is de secretaris van de Commissie Evaluatie Kwaliteitszorg Onderzoek (CEKO). In die rol houdt zij contact met de kwaliteitsmedewerkers van de hogescholen en geeft zij terugkoppeling over de beoordeelde visitatierapporten. Daarnaast houdt zij zich bezig met het intern en extern netwerken rondom de zes thema’s van het Kennis en Innovatie Convenant (KIC). Profilering, verbindingen en tijdmanagement zijn hierbij van groot belang voor de Vereniging Hogescholen. 

Dossiers

Kwaliteitszorg Onderzoek
Hogescholen voeren onderwijstaken en onderzoekstaken uit. Het praktijkgerichtonderzoek heeft een groeiende rol met de kwaliteitszorg als prioriteit. In het huidige Beleidskader Kwaliteitszorg Onderzoek 2023 – 2028 (BKO) komt dit tot uiting in de ontwikkelingsgerichte insteek. De Commissie Evaluatie Kwaliteitszorg Onderzoek (CEKO) beoordeelt de kwaliteitsbewaking van het onderzoek aan hogescholen door middel van standaarden. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de consistentie en kwaliteit van onderzoeksvisitaties. De CEKO is een onafhankelijke commissie waarbij de VH de secretarisrol vervult. Verder verzorgt de VH een jaarlijkse landelijke monitor die de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen van het praktijkgerichte onderzoek aan de hogescholen weergeeft.

Topsectoren
De Vereniging Hogescholen doet haar best om de inspanningen van hogescholen op het gebied van praktijkgericht onderzoek en de ontwikkeling van human capital te laten aansluiten bij het nationale en regionale innovatiebeleid. Interne afstemming vindt plaats via de hbo-thematafels, die op elk thema functioneren met betrokken bestuurders en beleidsmedewerkers en lectoren. Vanuit hier is overleg met de landelijke gremia per thema, de met ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, kennisinstellingen (universiteiten, TO2-instituten, KNAW, NWO – in het bijzonder Regieorgaan SIA) en VNO-NCW. Lees meer: www.topsectoren.nl en www.hcatopsectoren.nl. Zie ook KIA 2018 - 2021

Doorwerking bij hogescholen / valorisatie
Bij praktijkgericht onderzoek in het hbo is er een interactie tussen kennisontwikkeling, verbetering van de praktijk en innovatie in het onderwijs. Goed praktijkgericht onderzoek werkt door naar de praktijk en de samenleving; het onderwijs en professionalisering van docenten en onderzoekers; en kennisontwikkeling binnen het onderzoeksdomein.