Profiel

Aldert Jonkman

Aldert is coördinator algemeen onderwijsbeleid en daarnaast actief als senior beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden. Hij geeft leiding aan het project Kwaliteit en studiesucces dat de Vereniging Hogescholen met subsidie van het ministerie van OCW in 2015 en 2016 uitvoert.

Netwerken
De Vereniging Hogescholen kent diverse bestuurscommissies die het bestuur ondersteunen bij de beleidsvoorbereiding en een platform bieden voor kennisdeling. Aldert ondersteunt de bestuurscommissie onderwijs. Onderwerpen die worden besproken variëren van de ontwikkeling van de deeltijd opleidingen tot de uitbouw van de professionele masteropleidingen.

Aldert vertegenwoordigt de Vereniging Hogescholen in het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en het overleg van de Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW). In ZPW zijn naast alle onderwijssectoren ook de decentrale overheden vertegenwoordigd. In het verband van VSO en ZPW stemmen werkgevers uit overheid en onderwijs hun arbeidsvoorwaardenbeleid af. Speerpunten daarbij zijn de financiële ruimte voor loonafspraken, de pensioenregeling van het ABP en wijzigingen in sociale zekerheidsregelgeving.

Namens de hogescholen is Aldert lid van het Verantwoordingsorgaan ABP dat toeziet op de uitvoering door het ABP bestuur van de afspraken die sociale partners over de pensioenregeling hebben gemaakt.

Stakeholders
Het onderwijsbeleid van de vereniging komt tot stand in een intensieve dialoog met alle stakeholders. Dat betekent dat contacten worden onderhouden met de studentenbonden, de organisaties van werkgevers en het ministerie van OCW.

Voor de behartiging van de belangen van de hogescholen op het terrein van de (financiële) arbeidsvoorwaarden wordt naast contact met de andere werkgeversorganisaties uit onderwijs en overheid vooral geïnvesteerd in de relatie met de ministeries van BZK en Financiën.

Dossiers

  • project kwaliteit en studiesucces
  • experimenten deeltijd onderwijs
  • actieplan professionele masteropleiding
  • vernieuwingen voortgezet onderwijs en mbo
  • financiële arbeidsvoorwaardenvorming
  • pensioenen, in het bijzonder ABP