Publicaties / Sectoren

Onderwijs: Kennistoetsen en Kennisbases

Binnen het programma 10voordeleraar werken de lerarenopleidingen met elkaar samen aan het versterken van de kenniscomponent. Honderden lerarenopleiders bepalen instellingsoverstijgend met elkaar het kennisniveau dat een afgestudeerde student moet beheersen en hoe ze dit eindniveau borgen. Dit doen ze door middel van de landelijke instrumenten kennisbases, kennistoetsen en peer-review. De lerarenopleiders voeren binnen landelijke netwerken de gezamenlijke regie over deze drie borgingsinstrumenten.

Ook bestuurders, directeuren, leraren uit het werkveld, wetenschappers, beleidsmakers en andere deskundigen maken deel uit van de processen voor legitimering en validering.

De brede landelijke samenwerking draagt bij aan de kwaliteit van de opleiding en de professionalisering van de lerarenopleider. Daarnaast biedt de netwerkstructuur mogelijkheden voor de gezamenlijke aanpak van andere landelijke vraagstukken. Evaluaties wijzen uit dat de borgingsinstrumenten en de onderlinge samenwerking bijdragen aan de kwaliteit van de lerarenopleidingen en de docentprofessionalisering. Dit alles draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

Peer-review
Peer-review is binnen de lerarenopleidingen een belangrijk instrument om tot landelijke afspraken te komen en normen te borgen. Een groot aantal lerarenopleidingen kenmerkt zich door kleine aantallen studenten. Voor 45 opleidingen en vakken ontbreekt het aan voldoende ‘kritische massa’ om de kennis van de studenten ervan via een landelijke toets verantwoord en efficiënt te toetsen. Daarom is voor deze vakken gekozen voor een gezamenlijke borging van de kennisbases door een systeem van instellingsoverstijgende peer-review: een systeem van collegiale feedback. Lees verder

Landelijke kennistoetsen
Voor veertien tweedegraadslerarenopleidingen en twee pabovakken worden landelijke kennistoetsen afgenomen om het eindniveau van de student te toetsen. Het zijn leerwegonafhankelijke kennistoetsen die worden geconstrueerd op basis van de kennisbases. In de toetsmatrijs is vastgelegd welke domeinen getoetst worden en wat de verdeling is van de vragen over de domeinen. Honderden lerarenopleiders van de verschillende hogescholen ontwikkelen en beoordelen gezamenlijk de landelijke kennistoetsen. Lees verder

Downloaden publicaties
De verschillende publicaties van 10voordeleraar zijn via deze pagina te downloaden, waaronder de kennisbases en toetsgidsen.


Gerelateerde artikelen