Publicaties / Sectoren

Kopopleidingen: verkorte lerarenopleiding en toelatingseisen (verwantschapstabel)

Kopopleidingen
Hogescholen bieden studenten met een vakinhoudelijke bachelor de mogelijkheid om een kopopleiding te volgen. Het gaat om bachelors die verwant zijn aan een schoolvak, zoals natuurkunde, economie, pedagogiek of nederlands. Een interessante mogelijkheid om in te stromen in het onderwijs. In de kopopleiding doorlopen zij de bijpassende lerarenopleiding in een verkort traject van één jaar. Heb je bijvoorbeeld een hbo-opleiding in de toegepaste wiskunde afgerond? Dan kun je in aanmerking komen voor de kopopleiding voor het schoolvak wiskunde en leraar wiskunde worden. Voor deze opleiding ontvang je een extra jaar studiefinanciering.

Tweedegraads lesbevoegdheid
De kopopleiding leidt op tot tweedegraads docent. Gediplomeerden kunnen in het betreffende schoolvak lesgeven in de eerste drie jaar van havo en vwo (de onderbouw), in het vmbo en in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Toelatingseisen en verwantschapstabel
Om te bepalen of er sprake is van een verwante vooropleiding, is een zogenaamde verwantschapstabel opgesteld. Hierin staat welke vooropleidingen vakinhoudelijk voldoende verwant zijn. Dit houdt in dat deze vooropleidingen leiden tot 180 studiepunten aan vrijstelling voor de bijpassende lerarenopleiding. 

Landelijke kaders
Deze toelatingskaders worden landelijk gehanteerd, zodat eenduidigheid ontstaat in de toelaatbaarheid van studenten. Uitgangspunt is dat kopopleidingen zijn te realiseren zonder deficiëntie. Daarnaast bestaat de optie om via een addendum een opleiding toe te voegen met een beperkte vakdeficiëntie. Hogescholen hebben hiervoor een goede onderbouwing, zodat de kwaliteit en inhoud van de opleiding gewaarborgd zijn. Zij stemmen hierover af met het Landelijk Overleg Kopopleidingen. 

Meer informatie 
Meer over de verkorte lerarenopleidingen vind je hier bij het Onderwijsloket. Hier vind je ook een overzicht van alle kopopleidingen en de hogescholen, die ze aanbieden. 


Gerelateerde artikelen