Actualiteit

Voortzetting borging kenniscomponent lerarenopleidingen

De huidige werkwijze met betrekking tot de borging van de kenniscomponent binnen de lerarenopleidingen zal voortgezet worden. Dit is besloten in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Hogescholen. 

In 2008 is in overleg met de lerarenopleidingen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten tot het ontwikkelen van kennisbases, landelijke kennistoetsen en peer-review. Alle activiteiten zijn ondergebracht in het programma 10voordeleraar, onder de paraplu van de Vereniging Hogescholen. Het ministerie heeft voor de ontwikkeling en implementatie van deze instrumenten in de periode 2008-2017 een subsidie van € 25 miljoen beschikbaar gesteld. Door dit programma hebben de lerarenopleidingen landelijke netwerken tot stand gebracht, waarin honderden vakdocenten van verschillende hogescholen structureel met elkaar samenwerken aan de kenniscomponent van de opleiding.

Continuering huidige werkwijze
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Hogescholen heeft in december 2016 de werkwijze, ontwikkelrichting en de financiering van het programma 10voordeleraar voor de komende drie jaar (2017-2019) vastgesteld. De huidige werkwijze op de onderdelen kennisbases, landelijke kennistoetsen en peer-review wordt gecontinueerd. 10voordeleraar werkt daarnaast aan een optimalisering van de werkwijze om tegemoet te komen aan de wens van opleidingen om met meer flexibiliteit de landelijke kennistoetsen in te bedden in de eigen toetsprogramma’s.

Ruimte voor initiatieven
Binnen de lerarenopleidingen is ruimte voor initiatieven om naast de landelijke kennistoets gezamenlijk toetsbeleid rond de kennisbases in te richten en de systematiek van peer-review te verduurzamen. De komende drie jaar zullen dergelijke gezamenlijke initiatieven vanuit de stuurgroep lerarenopleidingen gestimuleerd worden. De landelijke vakoverleggen spelen hierbij een belangrijke rol.

Verkenning langetermijnperspectief
De komende twee jaar zal er een verkenning plaatsvinden rondom het langetermijnperspectief van 10voordeleraar. De verkenning omvat de reikwijdte van het gehele programma en alle betrokken lerarenopleidingen. Een belangrijke vraag is hoe de netwerken van docenten en de instrumenten kennisbasis, kennistoetsen en peer-review bijdragen aan de agenda van de individuele lerarenopleidingen en de collectieve agenda van de gezamenlijke hogescholen. Een ander aandachtspunt is het versterken van het eigenaarschap bij de vakdocenten. Ook de vraag naar het toekomstige bestuursmodel maakt onderdeel uit van de verkenning

Duurzame kwaliteitsimpuls
De afgelopen jaren hebben de lerarenopleidingen een stevige basis gelegd voor de borging van het kennisniveau. Dit heeft in de ogen van de Vereniging Hogescholen geresulteerd in een duurzame kwaliteitsimpuls die onder andere erkend wordt door het ministerie, de inspectie, de NVAO, directeuren en vakdocenten, maar ook volgt uit meerdere externe onderzoeken. Het programma wordt gekenmerkt als pionierswerk en een wereldwijd uniek project.

Gerelateerd

Covenant doorstroom mbo hbo mooie volgende stap in verbetering aansluiting

Actualiteit

Vandaag hebben de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Maurice Limmen, en de voorzitter van de MBO-raad, Ton Heerts, in het bijzijn van minister van OCW Ingrid van Engelshoven hun handtekening gezet onder het convenant doorstroom mbo-hbo. In vele regionale samenwerkingsprojecten spannen hogescholen zich samen met het mbo en het vo in om de doorstroom verder te verbeteren. De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad zetten een nieuwe stap in de verbetering van de aansluiting en doorstroom tussen mbo en hbo het ondertekenen van het convenant ‘doorstroom mbo-hbo’. De doorstroom van het mbo naar het hbo is nog steeds dé emancipatieroute voor eerste generatiestudenten naar het hbo.

Lees meer

Ministers Van Engelshoven en Slob feliciteren pabo-afgestudeerden met diploma

Actualiteit

Op 11 juli jl. hebben de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob afstuderende pabo-studenten in het zonnetje gezet. Beide ministers waren bij een diploma-uitreiking aanwezig en spraken de aankomende docenten toe over het mooie vak dat ze hebben gekozen. Minister Van Engelshoven sprak de afgestudeerden toe bij Hogeschool Inholland. Minister Slob woonde de diploma-uitreiking bij aan De Haagse Hogeschool, waarbij hij ook vertelde over zijn eigen ervaringen als docent geschiedenis en maatschappijleer. 

Lees meer

Meer dan 1000 zij-instromers volgen de pabo

Actualiteit

Uit een recent uitgevoerde inventarisatie door het kennisnetwerk zij-instroom van lobo blijkt dat meer dan 1000 'zij-instromers' de pabo volgen. Het betreft cursisten met een afgeronde hbo/wo opleiding die in principe in twee jaar de opleiding afronden.

Lees meer