Actualiteit

Voortzetting borging kenniscomponent lerarenopleidingen

De huidige werkwijze met betrekking tot de borging van de kenniscomponent binnen de lerarenopleidingen zal voortgezet worden. Dit is besloten in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Hogescholen. 

In 2008 is in overleg met de lerarenopleidingen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten tot het ontwikkelen van kennisbases, landelijke kennistoetsen en peer-review. Alle activiteiten zijn ondergebracht in het programma 10voordeleraar, onder de paraplu van de Vereniging Hogescholen. Het ministerie heeft voor de ontwikkeling en implementatie van deze instrumenten in de periode 2008-2017 een subsidie van € 25 miljoen beschikbaar gesteld. Door dit programma hebben de lerarenopleidingen landelijke netwerken tot stand gebracht, waarin honderden vakdocenten van verschillende hogescholen structureel met elkaar samenwerken aan de kenniscomponent van de opleiding.

Continuering huidige werkwijze
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Hogescholen heeft in december 2016 de werkwijze, ontwikkelrichting en de financiering van het programma 10voordeleraar voor de komende drie jaar (2017-2019) vastgesteld. De huidige werkwijze op de onderdelen kennisbases, landelijke kennistoetsen en peer-review wordt gecontinueerd. 10voordeleraar werkt daarnaast aan een optimalisering van de werkwijze om tegemoet te komen aan de wens van opleidingen om met meer flexibiliteit de landelijke kennistoetsen in te bedden in de eigen toetsprogramma’s.

Ruimte voor initiatieven
Binnen de lerarenopleidingen is ruimte voor initiatieven om naast de landelijke kennistoets gezamenlijk toetsbeleid rond de kennisbases in te richten en de systematiek van peer-review te verduurzamen. De komende drie jaar zullen dergelijke gezamenlijke initiatieven vanuit de stuurgroep lerarenopleidingen gestimuleerd worden. De landelijke vakoverleggen spelen hierbij een belangrijke rol.

Verkenning langetermijnperspectief
De komende twee jaar zal er een verkenning plaatsvinden rondom het langetermijnperspectief van 10voordeleraar. De verkenning omvat de reikwijdte van het gehele programma en alle betrokken lerarenopleidingen. Een belangrijke vraag is hoe de netwerken van docenten en de instrumenten kennisbasis, kennistoetsen en peer-review bijdragen aan de agenda van de individuele lerarenopleidingen en de collectieve agenda van de gezamenlijke hogescholen. Een ander aandachtspunt is het versterken van het eigenaarschap bij de vakdocenten. Ook de vraag naar het toekomstige bestuursmodel maakt onderdeel uit van de verkenning

Duurzame kwaliteitsimpuls
De afgelopen jaren hebben de lerarenopleidingen een stevige basis gelegd voor de borging van het kennisniveau. Dit heeft in de ogen van de Vereniging Hogescholen geresulteerd in een duurzame kwaliteitsimpuls die onder andere erkend wordt door het ministerie, de inspectie, de NVAO, directeuren en vakdocenten, maar ook volgt uit meerdere externe onderzoeken. Het programma wordt gekenmerkt als pionierswerk en een wereldwijd uniek project.

Gerelateerd

Ook de komende jaren zetten hogescholen en universiteiten zich in voor aanpak lerarentekort

Article

Hogescholen en universiteiten omarmen het vandaag door minister Wiersma en Dijkgraaf gepresenteerde Onderwijsakkoord en de opzet voor een werkagenda Samen voor het beste onderwijs. In de werkagenda zetten de ministers van onderwijs, werkgevers, leraren(organisaties) en lerarenopleidingen hun agenda voor de komende jaren uiteen. Deze werkagenda bouwt voort op wat de partijen al onderling met elkaar hebben bereikt op het gebied van onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en het terugdringen van het lerarentekort. Met de werkagenda zetten partijen een extra stap om deze grote maatschappelijke problemen aan te pakken.  

Lees meer

Pabo toegankelijker door extra ruimte voor entreetoetsen

Article

De Vereniging Hogescholen is tevreden over het feit dat mbo’ers en havisten meer tijd krijgen om te voldoen aan de vooropleidingseisen. Volgens voorzitter Maurice Limmen is de maatregel in lijn met het voornemen om meer pabo-studenten aan te trekken en te zorgen dat zij succesvol voor de klas verschijnen. “Op deze manier maken we de pabo toegankelijker, wat erg belangrijk is aangezien we door het lerarentekort staan te springen om leraren”.

Lees meer

Ambitieuze plannen maar nog weinig houvast voor hbo

Article

“De coalitiepartijen hebben ambitieuze plannen gepresenteerd die passen bij de uitdagingen waar we als Nederland voor staan.” Dat is de eerste reactie van Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen op het vandaag gepubliceerde coalitieakkoord. Limmen: “Maar voor het hbo biedt het coalitieakkoord nog weinig houvast. Er moet nog veel worden uitgewerkt en onderbouwd. Zo is  onduidelijk wat de precieze investeringsambities zijn op het gebied van praktijkgericht onderzoek in het hbo. Voor wat betreft om- en bijscholing lijken deze ambities in ieder geval beperkt. Hierover gaan we graag snel in gesprek met de nieuwe bewindspersonen.”

Lees meer