Actualiteit

Voortzetting borging kenniscomponent lerarenopleidingen

De huidige werkwijze met betrekking tot de borging van de kenniscomponent binnen de lerarenopleidingen zal voortgezet worden. Dit is besloten in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Hogescholen. 

In 2008 is in overleg met de lerarenopleidingen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten tot het ontwikkelen van kennisbases, landelijke kennistoetsen en peer-review. Alle activiteiten zijn ondergebracht in het programma 10voordeleraar, onder de paraplu van de Vereniging Hogescholen. Het ministerie heeft voor de ontwikkeling en implementatie van deze instrumenten in de periode 2008-2017 een subsidie van € 25 miljoen beschikbaar gesteld. Door dit programma hebben de lerarenopleidingen landelijke netwerken tot stand gebracht, waarin honderden vakdocenten van verschillende hogescholen structureel met elkaar samenwerken aan de kenniscomponent van de opleiding.

Continuering huidige werkwijze
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Hogescholen heeft in december 2016 de werkwijze, ontwikkelrichting en de financiering van het programma 10voordeleraar voor de komende drie jaar (2017-2019) vastgesteld. De huidige werkwijze op de onderdelen kennisbases, landelijke kennistoetsen en peer-review wordt gecontinueerd. 10voordeleraar werkt daarnaast aan een optimalisering van de werkwijze om tegemoet te komen aan de wens van opleidingen om met meer flexibiliteit de landelijke kennistoetsen in te bedden in de eigen toetsprogramma’s.

Ruimte voor initiatieven
Binnen de lerarenopleidingen is ruimte voor initiatieven om naast de landelijke kennistoets gezamenlijk toetsbeleid rond de kennisbases in te richten en de systematiek van peer-review te verduurzamen. De komende drie jaar zullen dergelijke gezamenlijke initiatieven vanuit de stuurgroep lerarenopleidingen gestimuleerd worden. De landelijke vakoverleggen spelen hierbij een belangrijke rol.

Verkenning langetermijnperspectief
De komende twee jaar zal er een verkenning plaatsvinden rondom het langetermijnperspectief van 10voordeleraar. De verkenning omvat de reikwijdte van het gehele programma en alle betrokken lerarenopleidingen. Een belangrijke vraag is hoe de netwerken van docenten en de instrumenten kennisbasis, kennistoetsen en peer-review bijdragen aan de agenda van de individuele lerarenopleidingen en de collectieve agenda van de gezamenlijke hogescholen. Een ander aandachtspunt is het versterken van het eigenaarschap bij de vakdocenten. Ook de vraag naar het toekomstige bestuursmodel maakt onderdeel uit van de verkenning

Duurzame kwaliteitsimpuls
De afgelopen jaren hebben de lerarenopleidingen een stevige basis gelegd voor de borging van het kennisniveau. Dit heeft in de ogen van de Vereniging Hogescholen geresulteerd in een duurzame kwaliteitsimpuls die onder andere erkend wordt door het ministerie, de inspectie, de NVAO, directeuren en vakdocenten, maar ook volgt uit meerdere externe onderzoeken. Het programma wordt gekenmerkt als pionierswerk en een wereldwijd uniek project.

Gerelateerd

Herijkt Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift voor zij-instromers mbo vastgesteld

Article

De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad hebben de herijkte versie van het Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift (PDG) formeel vastgesteld. Vakbekwame beroepsbeoefenaren kunnen zich door middel van een PDG-traject kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. Het PDG voorziet in hun bekwaamheid wat betreft de pedagogische en didactische kennis, inzicht en vaardigheden. 

Lees meer

Een lerarenopleiding die beter past bij zij-instromers

Article

Een flexibele lerarenopleiding waar de zij-instromers en hun ervaring centraal staan, dat spreken de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) en minister Van Engelshoven (OCW) af in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Zo gaan lerarenopleidingen in het hbo en het wo meer kennis delen over het lesgeven aan volwassenen zodat zij-instromers onderwijs krijgen dat voor hen werkt. Zij-instromers krijgen zo een opleiding die rekening houdt met hun ervaring en die vrijstellingen geeft waar dat kan. 

Lees meer

Studenten kunnen scholieren helpen achterstanden in te lopen

Article

Studenten kunnen basisschoolleerlingen en middelbare scholieren gaan helpen bij het inlopen van achterstanden door de coronacrisis. Dat hebben onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven afgesproken met de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Lees meer