Actualiteit

Landelijke kennisdeelochtend pabo

Samen werken aan kwaliteit

“Wat fijn om zoveel collega’s hier in Utrecht aanwezig te zien. Om niet alleen binnen de eigen instelling, maar ook met elkaar als pabo-docenten samen na te denken over onderwijskwaliteit. We hebben elkaar namelijk heel hard nodig in het vasthouden van die kwaliteit”, opende Barbara de Kort, voorzitter van Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO), vandaag de Landelijke kennisdeelochtend pabo in Utrecht. Centraal stonden de aan de kennisbases gerelateerde onderwerpen, namelijk ‘Curriculum.nu’ en ‘Profilering en specialisering op de pabo’. 

Deelnemers aan deze kennisdeelochtend waren opleidingsdocenten, leraren, schoolleiders, SLO-medewerkers, en vertegenwoordigers van onder meer het ministerie van OCW, de PO-Raad en VO-raad, samen in totaal 150 personen. De organisatie was in handen van het programma 10voordeleraar. Daarin werken de lerarenopleidingen met elkaar samen aan de borging van het eindniveau van de student. 

Curriculum.nu
Curriculum.nu-ambassadeurs  - leraren en schoolleiders – en medewerkers van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) lichtten tijdens deze kennisdeeldag pabo de gehanteerde aanpak en werkwijze toe. Vervolgens gingen de deelnemers met hen in gesprek over de inhoud van de ontwikkelde bouwstenen van de ontwikkelgroepen. Aansluitend vond een gedachtewisseling plaats over het vervolgtraject.

Profilering en specialisering op de pabo
10voordeleraar heeft in 2018 de herijkte kennisbases van de pabo opgeleverd. Daarin is ook het kader opgenomen op basis waarvan pabo’s hun profielen kunnen ontwikkelen. Dat kader bevat vier elementen: regionale afstemming, eigen inkleuring vanuit expertise en/of specialisaties vanuit de opleiding, jongere en oudere kind, profilering op ten minste één kennisbasis (of het daaraan gerelateerde vak). Tijdens deze kennisdelingsdag presenteerden docenten vanuit verschillende pabo’s een breed palet aan inspirerende en uitdagende profielen.

 


 

10voordeleraar
In het programma 10voordeleraar werken de lerarenopleidingen met elkaar samen aan de borging van het eindniveau van de student. Lerarenopleiders van de verschillende hogescholen bepalen met elkaar het kennisniveau waarover een afgestudeerde student moet beschikken. Voor de borging van dit eindniveau maken ze binnen het programma gebruik van de landelijke instrumenten kennisbases, kennistoetsen en peerreview. 

Kennisbases
Elke lerarenopleiding heeft een landelijke kennisbasis die is opgesteld door de lerarenopleiders. De kennisbases dekken het gehele desbetreffende werkterrein: basisonderwijs, eerstegraadsgebied en tweedegraadsgebied.
Een kennisbasis legt een brede en gemeenschappelijke basis vast. De hogescholen implementeren de inhoud van de kennisbases in hun eigen onderwijs- en toetsprogramma’s. 

Curriculum.nu
Curriculum.nu legt de basis voor de actualisatie van het curriculum van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Leraren en schoolleiders hebben in teams de benodigde kennis en vaardigheden in kaart gebracht. Voor de leergebieden Nederlands, Engels / Moderne vreemde talen (Frans, Duits en Spaans), Rekenen & Wiskunde, Digitale geletterdheid, Burgerschap, Kunst & Cultuur, Bewegen & Sport, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur.

Stichting Leerplanontwikkeling
De Stichting Leerplanontwikkeling  (SLO) ontwikkelt samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen.

Gerelateerd

Ook de komende jaren zetten hogescholen en universiteiten zich in voor aanpak lerarentekort

Article

Hogescholen en universiteiten omarmen het vandaag door minister Wiersma en Dijkgraaf gepresenteerde Onderwijsakkoord en de opzet voor een werkagenda Samen voor het beste onderwijs. In de werkagenda zetten de ministers van onderwijs, werkgevers, leraren(organisaties) en lerarenopleidingen hun agenda voor de komende jaren uiteen. Deze werkagenda bouwt voort op wat de partijen al onderling met elkaar hebben bereikt op het gebied van onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en het terugdringen van het lerarentekort. Met de werkagenda zetten partijen een extra stap om deze grote maatschappelijke problemen aan te pakken.  

Lees meer

Pabo toegankelijker door extra ruimte voor entreetoetsen

Article

De Vereniging Hogescholen is tevreden over het feit dat mbo’ers en havisten meer tijd krijgen om te voldoen aan de vooropleidingseisen. Volgens voorzitter Maurice Limmen is de maatregel in lijn met het voornemen om meer pabo-studenten aan te trekken en te zorgen dat zij succesvol voor de klas verschijnen. “Op deze manier maken we de pabo toegankelijker, wat erg belangrijk is aangezien we door het lerarentekort staan te springen om leraren”.

Lees meer

Actieplan pabo 'Naar een toekomstbestendig en inclusiever toelatings- en toetsingsbeleid'

Article

De leraar is van onschatbare waarde als het gaat over het onderwijs aan en de vorming van kinderen in het basisonderwijs. Die waarde zit onder andere in het bieden van gelijke kansen aan alle leerlingen, het afstemmen van onderwijs op maat van het kind en de voorbereiding van leerlingen op hun rol in de maatschappij en de samenleving.

Lees meer