Actualiteit

Landelijke kennisdeelochtend pabo

Samen werken aan kwaliteit

“Wat fijn om zoveel collega’s hier in Utrecht aanwezig te zien. Om niet alleen binnen de eigen instelling, maar ook met elkaar als pabo-docenten samen na te denken over onderwijskwaliteit. We hebben elkaar namelijk heel hard nodig in het vasthouden van die kwaliteit”, opende Barbara de Kort, voorzitter van Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO), vandaag de Landelijke kennisdeelochtend pabo in Utrecht. Centraal stonden de aan de kennisbases gerelateerde onderwerpen, namelijk ‘Curriculum.nu’ en ‘Profilering en specialisering op de pabo’. 

Deelnemers aan deze kennisdeelochtend waren opleidingsdocenten, leraren, schoolleiders, SLO-medewerkers, en vertegenwoordigers van onder meer het ministerie van OCW, de PO-Raad en VO-raad, samen in totaal 150 personen. De organisatie was in handen van het programma 10voordeleraar. Daarin werken de lerarenopleidingen met elkaar samen aan de borging van het eindniveau van de student. 

Curriculum.nu
Curriculum.nu-ambassadeurs  - leraren en schoolleiders – en medewerkers van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) lichtten tijdens deze kennisdeeldag pabo de gehanteerde aanpak en werkwijze toe. Vervolgens gingen de deelnemers met hen in gesprek over de inhoud van de ontwikkelde bouwstenen van de ontwikkelgroepen. Aansluitend vond een gedachtewisseling plaats over het vervolgtraject.

Profilering en specialisering op de pabo
10voordeleraar heeft in 2018 de herijkte kennisbases van de pabo opgeleverd. Daarin is ook het kader opgenomen op basis waarvan pabo’s hun profielen kunnen ontwikkelen. Dat kader bevat vier elementen: regionale afstemming, eigen inkleuring vanuit expertise en/of specialisaties vanuit de opleiding, jongere en oudere kind, profilering op ten minste één kennisbasis (of het daaraan gerelateerde vak). Tijdens deze kennisdelingsdag presenteerden docenten vanuit verschillende pabo’s een breed palet aan inspirerende en uitdagende profielen.

 


 

10voordeleraar
In het programma 10voordeleraar werken de lerarenopleidingen met elkaar samen aan de borging van het eindniveau van de student. Lerarenopleiders van de verschillende hogescholen bepalen met elkaar het kennisniveau waarover een afgestudeerde student moet beschikken. Voor de borging van dit eindniveau maken ze binnen het programma gebruik van de landelijke instrumenten kennisbases, kennistoetsen en peerreview. 

Kennisbases
Elke lerarenopleiding heeft een landelijke kennisbasis die is opgesteld door de lerarenopleiders. De kennisbases dekken het gehele desbetreffende werkterrein: basisonderwijs, eerstegraadsgebied en tweedegraadsgebied.
Een kennisbasis legt een brede en gemeenschappelijke basis vast. De hogescholen implementeren de inhoud van de kennisbases in hun eigen onderwijs- en toetsprogramma’s. 

Curriculum.nu
Curriculum.nu legt de basis voor de actualisatie van het curriculum van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Leraren en schoolleiders hebben in teams de benodigde kennis en vaardigheden in kaart gebracht. Voor de leergebieden Nederlands, Engels / Moderne vreemde talen (Frans, Duits en Spaans), Rekenen & Wiskunde, Digitale geletterdheid, Burgerschap, Kunst & Cultuur, Bewegen & Sport, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur.

Stichting Leerplanontwikkeling
De Stichting Leerplanontwikkeling  (SLO) ontwikkelt samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen.

Gerelateerd

Meer flexibilisering en maatwerk in lerarenopleidingen

Article

Werken aan meer differentiatie en specialisatie, waardoor een leraar meer mogelijkheden heeft en er meer onderwijs op maat wordt aangeboden. Dat is één van de uitgangspunten van de strategische agenda  “Samen toekomstbestendige leraren opleiden” die vandaag is aangeboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven.

Lees meer

Hogescholen zetten in op flexibel maatwerk voor lerarenopleiding

Article

De problematiek van het lerarentekort is zeer urgent, het beroep van leraar staat onder druk. Erkenning vanuit de samenleving, perspectief op de eigen toekomst en betere carrièremogelijkheden vormen een belangrijke basis om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. De Vereniging Hogescholen publiceert binnenkort de strategische agenda lerarenopleidingen waar deze uitgangspunten in centraal staan. De agenda omvat drie kernambities waar de komende jaren aan wordt gewerkt, om onder andere te zorgen voor voldoende leraren voor de klas. “Het toenemende lerarentekort is een grote maatschappelijke zorg; het is alle hens aan dek”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Ministers Van Engelshoven en Slob feliciteren pabo-afgestudeerden met diploma

Article

Op 11 juli jl. hebben de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob afstuderende pabo-studenten in het zonnetje gezet. Beide ministers waren bij een diploma-uitreiking aanwezig en spraken de aankomende docenten toe over het mooie vak dat ze hebben gekozen. Minister Van Engelshoven sprak de afgestudeerden toe bij Hogeschool Inholland. Minister Slob woonde de diploma-uitreiking bij aan De Haagse Hogeschool, waarbij hij ook vertelde over zijn eigen ervaringen als docent geschiedenis en maatschappijleer. 

Lees meer