Actualiteit

Actieplan pabo 'Naar een toekomstbestendig en inclusiever toelatings- en toetsingsbeleid'

De leraar is van onschatbare waarde als het gaat over het onderwijs aan en de vorming van kinderen in het basisonderwijs. Die waarde zit onder andere in het bieden van gelijke kansen aan alle leerlingen, het afstemmen van onderwijs op maat van het kind en de voorbereiding van leerlingen op hun rol in de maatschappij en de samenleving.

Pabo's
Pabo’s spelen in de opleiding van de leraar van morgen een belangrijke rol. Juist in tijden van oplopende lerarentekorten willen de pabo’s nog meer werk maken van wat ze zien als hun maatschappelijke opdracht, namelijk het wekken van belangstelling voor dit prachtige beroep en het bieden van ruim baan aan studenten die hiertoe opgeleid of omgeschoold willen worden. 

Actieplan 
Om hier een bescheiden bijdrage aan te leveren hebben de pabo’s het actieplan 'Naar een toekomstbestendig en inclusiever toelatings- en toetsingsbeleid' opgesteld. In dit plan worden de rekentoets en de toelatingstoetsen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek informerend, in plaats van selecterend voor de poort van de pabo ingezet. Dat betekent concreet dat studenten zicht krijgen op de beheersing van deze specifieke kennisinhouden. Op grond hiervan kan binnen de opleiding gerichte ondersteuning aan studenten worden aangeboden. Het is uiteindelijk aan de studenten om in de opleiding alsnog te laten zien de stof te beheersen. Want de pabo’s blijven staan voor kwaliteit. 

Bestuursakkoord
Het actieplan vloeit voort uit het bestuursakkoord Flexiblisering Lerarenopleiding. Dat is een door de Vereniging Hogescholen en de VSNU met de minister van OCW gesloten akkoord gericht op het meer vraaggericht en flexibel opleiden. Het doel is het opleiden en professionaliseren van meer leraren, waarbij op grond van eerder verworven competenties meer gepersonaliseerd en flexibel onderwijs voor studenten kan worden samengesteld.


Zie ook: Kamerbrief over versterken toegankelijkheid pabo, 12 november 2021
 

Gerelateerd

Ook de komende jaren zetten hogescholen en universiteiten zich in voor aanpak lerarentekort

Article

Hogescholen en universiteiten omarmen het vandaag door minister Wiersma en Dijkgraaf gepresenteerde Onderwijsakkoord en de opzet voor een werkagenda Samen voor het beste onderwijs. In de werkagenda zetten de ministers van onderwijs, werkgevers, leraren(organisaties) en lerarenopleidingen hun agenda voor de komende jaren uiteen. Deze werkagenda bouwt voort op wat de partijen al onderling met elkaar hebben bereikt op het gebied van onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en het terugdringen van het lerarentekort. Met de werkagenda zetten partijen een extra stap om deze grote maatschappelijke problemen aan te pakken.  

Lees meer

Pabo toegankelijker door extra ruimte voor entreetoetsen

Article

De Vereniging Hogescholen is tevreden over het feit dat mbo’ers en havisten meer tijd krijgen om te voldoen aan de vooropleidingseisen. Volgens voorzitter Maurice Limmen is de maatregel in lijn met het voornemen om meer pabo-studenten aan te trekken en te zorgen dat zij succesvol voor de klas verschijnen. “Op deze manier maken we de pabo toegankelijker, wat erg belangrijk is aangezien we door het lerarentekort staan te springen om leraren”.

Lees meer

Hogescholen breiden pilots pabo-specialisaties verder uit

Article

Hogescholen onderzoeken in pilotprojecten hoe binnen de bestaande brede pabo-opleiding het lesgeven aan jonge en oudere kinderen als specialisatie kan worden ingebed. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden de huidige pilotprojecten verlengd en uitgebreid, van zes naar acht pilots aan zeven hogescholen. Diepgaand specialiseren binnen de brede opleiding leraar basisonderwijs is effectiever dan het inrichten van een aparte lerarenopleiding voor jonge kinderen. Want: de leraren blijven breed inzetbaar. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Zo bieden we toekomstige leraren een nieuw carrièreperspectief: verdieping in hun vak, terwijl ze wel breed opgeleid de arbeidsmarkt op komen. Dat is belangrijk in de aanpak van het lerarentekort.”

Lees meer