Actualiteit

Actieplan pabo 'Naar een toekomstbestendig en inclusiever toelatings- en toetsingsbeleid'

De leraar is van onschatbare waarde als het gaat over het onderwijs aan en de vorming van kinderen in het basisonderwijs. Die waarde zit onder andere in het bieden van gelijke kansen aan alle leerlingen, het afstemmen van onderwijs op maat van het kind en de voorbereiding van leerlingen op hun rol in de maatschappij en de samenleving.

Pabo's
Pabo’s spelen in de opleiding van de leraar van morgen een belangrijke rol. Juist in tijden van oplopende lerarentekorten willen de pabo’s nog meer werk maken van wat ze zien als hun maatschappelijke opdracht, namelijk het wekken van belangstelling voor dit prachtige beroep en het bieden van ruim baan aan studenten die hiertoe opgeleid of omgeschoold willen worden. 

Actieplan 
Om hier een bescheiden bijdrage aan te leveren hebben de pabo’s het actieplan 'Naar een toekomstbestendig en inclusiever toelatings- en toetsingsbeleid' opgesteld. In dit plan worden de rekentoets en de toelatingstoetsen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek informerend, in plaats van selecterend voor de poort van de pabo ingezet. Dat betekent concreet dat studenten zicht krijgen op de beheersing van deze specifieke kennisinhouden. Op grond hiervan kan binnen de opleiding gerichte ondersteuning aan studenten worden aangeboden. Het is uiteindelijk aan de studenten om in de opleiding alsnog te laten zien de stof te beheersen. Want de pabo’s blijven staan voor kwaliteit. 

Bestuursakkoord
Het actieplan vloeit voort uit het bestuursakkoord Flexiblisering Lerarenopleiding. Dat is een door de Vereniging Hogescholen en de VSNU met de minister van OCW gesloten akkoord gericht op het meer vraaggericht en flexibel opleiden. Het doel is het opleiden en professionaliseren van meer leraren, waarbij op grond van eerder verworven competenties meer gepersonaliseerd en flexibel onderwijs voor studenten kan worden samengesteld.


Zie ook: Kamerbrief over versterken toegankelijkheid pabo, 12 november 2021
 

Gerelateerd

Hogescholen breiden pilots pabo-specialisaties verder uit

Article

Hogescholen onderzoeken in pilotprojecten hoe binnen de bestaande brede pabo-opleiding het lesgeven aan jonge en oudere kinderen als specialisatie kan worden ingebed. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden de huidige pilotprojecten verlengd en uitgebreid, van zes naar acht pilots aan zeven hogescholen. Diepgaand specialiseren binnen de brede opleiding leraar basisonderwijs is effectiever dan het inrichten van een aparte lerarenopleiding voor jonge kinderen. Want: de leraren blijven breed inzetbaar. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Zo bieden we toekomstige leraren een nieuw carrièreperspectief: verdieping in hun vak, terwijl ze wel breed opgeleid de arbeidsmarkt op komen. Dat is belangrijk in de aanpak van het lerarentekort.”

Lees meer

Meer flexibilisering en maatwerk in lerarenopleidingen

Article

Werken aan meer differentiatie en specialisatie, waardoor een leraar meer mogelijkheden heeft en er meer onderwijs op maat wordt aangeboden. Dat is één van de uitgangspunten van de strategische agenda  “Samen toekomstbestendige leraren opleiden” die vandaag is aangeboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven.

Lees meer

Samen werken aan kwaliteit

Article

“Wat fijn om zoveel collega’s hier in Utrecht aanwezig te zien. Om niet alleen binnen de eigen instelling, maar ook met elkaar als pabo-docenten samen na te denken over onderwijskwaliteit. We hebben elkaar namelijk heel hard nodig in het vasthouden van die kwaliteit”, opende Barbara de Kort, voorzitter van Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO), vandaag de Landelijke kennisdeelochtend pabo in Utrecht. Centraal stonden de aan de kennisbases gerelateerde onderwerpen, namelijk ‘Curriculum.nu’ en ‘Profilering en specialisering op de pabo’. 

Lees meer