Actualiteit

Nieuwe cao-hbo een feit

Nadat al eerder de algemene vergadering van de Vereniging Hogescholen unaniem ’ja’ had gezegd tegen het principe-akkoord over een nieuwe cao voor het hbo, hebben nu ook de achterbannen van de verschillende vakbonden ingestemd met het principe akkoord. Hiermee is de nieuwe cao-hbo een feit. De cao geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2014 en loopt tot 1 april 2016.

Loonstijging
Eind oktober bereikten de cao-partijen, de Vereniging Hogescholen en de vakbonden AOb, Abvakabo FNV, CNV Onderwijs en de UNIENFTO, een akkoord voor een nieuwe cao. De werkgevers, verenigd in de Vereniging Hogescholen, gingen al op 14 november akkoord met de nieuwe cao. Afgelopen week stemden de achterbannen van de vakbonden AOb, Abvakabo FNV, CNV Onderwijs en de UNIENFTO eveneens in met de nieuwe cao die voorziet in een loonstijging van in totaal 3%. Per 1 december 2014 worden de salarissen verhoogd met 2% en per 1 december 2015 met nog eens 1%. In augustus 2015 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 475,- bruto.

Duurzame inzetbaarheid
Heel belangrijk in de cao is een nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers in het hoger beroepsonderwijs. Op grond hiervan kunnen werknemers 40 uur per jaar besteden aan bijvoorbeeld het opdoen van werkervaring buiten de hogeschool, mantelzorg voor een beperkte periode, sabbatsverlof of aanvullend studieverlof. In 2020 stijgt dit aantal tot 45 uur per jaar. De nieuwe regeling start op 1 augustus 2015 en geldt voor werknemers met een dienstverband vanaf 0.4 fte, waarbij parttimers hun uren naar rato krijgen. Gelijktijdig eindigt de bestaande regeling ‘Werktijden oudere werknemer’ (werktijdverkorting halve/hele uren vanaf 50 resp. 60 jaar).

Extra uren
Oudere werknemers vanaf 57 jaar (10 jaar voor de AOW-leeftijd) krijgen 50 extra uren voor duurzame inzetbaarheid, waardoor het totaal op 90 uur per jaar komt. Zij behouden bovendien het recht om eenmalig te kiezen voor structurele werktijdvermindering tot maximaal 20% van de omvang van het arbeidscontract, gedurende maximaal vijf aaneengesloten jaren. Voor deze ‘Werktijdvermindering Senioren’, die ingaat op 1 januari 2015, geldt een eigen bijdrage van 45%. Afhankelijk van inschaling en/of het moment waarop men minder gaat werken, kan de eigen bijdrage lager uitvallen. Kiest een werknemer voor werktijdvermindering, dan vervallen de 50 extra uren. Hij behoudt dan nog steeds 40 uur voor zijn duurzame inzetbaarheid.

Downloadversie cao-hbo 2014-2016

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen en bonden stemmen in met nieuwe cao hbo

Article

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, het hoogste orgaan binnen de vereniging, heeft vandaag ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao. Op 28 juni 2023 bereikten de cao-partijen, de Vereniging Hogescholen en de vakbonden AOb, FNV, FvOv en CNV Onderwijs, een akkoord voor een nieuwe cao voor de periode 1 april 2023 tot 1 juli 2024. Ook de achterban van de bonden hebben deze week ingestemd met het akkoord.

Lees meer

Principeakkoord over nieuwe cao hbo

Article

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs, de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV, FvOv en CNV Onderwijs, hebben op woensdag 28 juni een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. Partijen hebben afspraken gemaakt over enkele grote thema’s, namelijk werkdruk en vitaliteit, contracten en loonontwikkeling per 1 juli 2023. We hebben een gedifferentieerde loonontwikkeling per schaal afgesproken, waarbij de lagere schalen een hoger percentage loonsverhoging krijgen. De schalen 11 en 12 zijn verhoogd met een extra periodiek, waardoor deze beter aansluiten op de salarissen in de andere onderwijssectoren. Daarnaast volgt in september 2023 een eenmalige uitkering ter hoogte van 833 euro bij een fulltime dienstverband.

Lees meer

Onderwijskoepels vragen extra kabinetsbijdrage voor loonontwikkeling

Article

De onderwijskoepels doen gezamenlijk een klemmend beroep op het kabinet om extra geld ter beschikking te stellen voor de arbeidsvoorwaarden voor onderwijspersoneel. Een nijpend en urgent lerarentekort en de historisch ongekend hoge inflatiecijfers maken dit noodzakelijk. 

Lees meer