Actualiteit

Nieuwe cao-hbo een feit

Nadat al eerder de algemene vergadering van de Vereniging Hogescholen unaniem ’ja’ had gezegd tegen het principe-akkoord over een nieuwe cao voor het hbo, hebben nu ook de achterbannen van de verschillende vakbonden ingestemd met het principe akkoord. Hiermee is de nieuwe cao-hbo een feit. De cao geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2014 en loopt tot 1 april 2016.

Loonstijging
Eind oktober bereikten de cao-partijen, de Vereniging Hogescholen en de vakbonden AOb, Abvakabo FNV, CNV Onderwijs en de UNIENFTO, een akkoord voor een nieuwe cao. De werkgevers, verenigd in de Vereniging Hogescholen, gingen al op 14 november akkoord met de nieuwe cao. Afgelopen week stemden de achterbannen van de vakbonden AOb, Abvakabo FNV, CNV Onderwijs en de UNIENFTO eveneens in met de nieuwe cao die voorziet in een loonstijging van in totaal 3%. Per 1 december 2014 worden de salarissen verhoogd met 2% en per 1 december 2015 met nog eens 1%. In augustus 2015 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 475,- bruto.

Duurzame inzetbaarheid
Heel belangrijk in de cao is een nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers in het hoger beroepsonderwijs. Op grond hiervan kunnen werknemers 40 uur per jaar besteden aan bijvoorbeeld het opdoen van werkervaring buiten de hogeschool, mantelzorg voor een beperkte periode, sabbatsverlof of aanvullend studieverlof. In 2020 stijgt dit aantal tot 45 uur per jaar. De nieuwe regeling start op 1 augustus 2015 en geldt voor werknemers met een dienstverband vanaf 0.4 fte, waarbij parttimers hun uren naar rato krijgen. Gelijktijdig eindigt de bestaande regeling ‘Werktijden oudere werknemer’ (werktijdverkorting halve/hele uren vanaf 50 resp. 60 jaar).

Extra uren
Oudere werknemers vanaf 57 jaar (10 jaar voor de AOW-leeftijd) krijgen 50 extra uren voor duurzame inzetbaarheid, waardoor het totaal op 90 uur per jaar komt. Zij behouden bovendien het recht om eenmalig te kiezen voor structurele werktijdvermindering tot maximaal 20% van de omvang van het arbeidscontract, gedurende maximaal vijf aaneengesloten jaren. Voor deze ‘Werktijdvermindering Senioren’, die ingaat op 1 januari 2015, geldt een eigen bijdrage van 45%. Afhankelijk van inschaling en/of het moment waarop men minder gaat werken, kan de eigen bijdrage lager uitvallen. Kiest een werknemer voor werktijdvermindering, dan vervallen de 50 extra uren. Hij behoudt dan nog steeds 40 uur voor zijn duurzame inzetbaarheid.

Downloadversie cao-hbo 2014-2016

Gerelateerd

Principeakkoord nieuwe cao-hbo 2018-2020

Article

Op woensdag 21 maart hebben de Vereniging Hogescholen, AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, de UNIENFTO/FvOv een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao-hbo. In het akkoord, dat een looptijd van 24 maanden heeft, zijn onder meer afspraken gemaakt over meer verscheidenheid in arbeidsovereenkomsten, salarisontwikkeling, werkdruk, professionalisering van werknemers en duurzame inzetbaarheid. Ook zijn er afspraken gemaakt over de functiewaardering en het loongebouw. De cao loopt van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020.

Lees meer

Akkoord verlenging cao-hbo 2017-2018

Article

Op donderdag 23 maart jl. hebben AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, de UNIENFTO/FvOv en de Vereniging Hogescholen een principeakkoord bereikt over een verlenging van de cao-hbo, met 12 maanden. De werkgevers, verenigd in de Vereniging Hogescholen, gingen op 31 maart jl. unaniem akkoord met de nieuwe cao. Op dezelfde datum werd ook duidelijk dat de achterbannen van de vakbonden AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs en de UNIENFTO/FvOv eveneens hebben ingestemd met de nieuwe cao.

Lees meer

Concept principe akkoord CAO hbo 2017-2018

Article

De onderwijsbonden en de Vereniging Hogescholen hebben een principeakkoord bereikt over aanpassing van de cao hoger beroepsonderwijs (hbo). In het akkoord is een eenmalige uitkering in november 2017 van € 500,- en enkele belangrijke aanpassingen in de sociale zekerheid afgesproken. De cao wordt verlengd tot 1 april 2018.

Lees meer