Actualiteit

Lectoren nu wettelijk verankerd aan het hbo

Hogescholen zijn verheugd dat bij de stemmingen in de Eerste Kamer de Wet Bescherming Namen en Graden Hoger Onderwijs vanmiddag is aangenomen. Met deze wet wordt o.a. het misbruik van de namen en graden van hogescholen en universiteiten tegengegaan, wordt de Engelse benaming van hogescholen vastgelegd en, belangrijk voor hogescholen, wordt de functie van lector wettelijk verbonden aan het hbo. “Dat lectoren nu wettelijk verankerd zijn aan het hbo, verheldert en versterkt de rol van lectoren bij onderzoeksprojecten en naar externe samenwerkingspartners”, zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Hogeschool en ‘University of applied sciences’
De wet heeft als hoofddoel om het misbruik van de namen ‘hogeschool’ en ‘universiteit’ tegen te gaan. In de wet is als norm opgenomen dat de naam hogeschool of universiteit voorbehouden is aan instellingen die genoemd zijn in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Tevens zijn de Engelse vertalingen wettelijk beschermd. Dat betekent voor hogescholen dat ‘university of applied sciences’ nu de gangbare vertaling is. Uitzonderingen zijn mogelijk voor hogescholen die opleidingen aanbieden voor een specifieke sector of beroepsprofiel zoals ‘University of the (fine) Arts’. Ook mogen hogescholen zich college of academy noemen in het buitenland.

De lector hoort bij hogeschool
In een krappe 15 jaar tijd is de lector uitgegroeid tot de spil van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Momenteel werken ruim 600 lectoren samen met studenten, docenten, bedrijven, andere kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan de versterking van het onderwijs en de innovatie van de beroepspraktijk. Om haar maatschappelijke opdracht nog beter te vervullen willen hogescholen het praktijkgericht onderzoek verder uitbouwen en de positie van de lector versterken. Daarbij werkt het verwarrend als de term lector ook in andere onderwijssectoren wordt gehanteerd met een andere functie inhoud en niveau. De Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Lectoren hebben er daarom samen op aangedrongen dat het amendement van het CDA bij deze wet werd aangenomen zodat de functie van lector wettelijk werd verankerd voor het hbo. Beide organisaties zijn verheugd dat het amendement is aangenomen.

Lector en ‘Professor’
Voor de Engelse vertaling van lector wordt al de internationale aanduiding “professor” gebruikt. Een Engelse aanspreektitel voor de lector is niet in de wet opgenomen, zoals dat ook niet is gedaan voor de Engelse vertaling van de aanspreektitel van een hoogleraar. Desondanks waren hier vragen over in de Eerste Kamer. De minister heeft in haar beantwoording aangegeven dit aan de hogescholen en universiteiten over te willen laten. Wat hogescholen betreft is hierover in 2015 al overeenstemming bereikt in de gezamenlijk visie Internationaal van de VSNU en de Vereniging Hogescholen. Hierin wordt het Nederlandse hoger onderwijs stelsel in het Engels uitgelegd. In de gezamenlijke toolkit van de visie, een profielschets waarin o.a. de complementariteit tussen het hbo en het wo wordt benadrukt, staat o.a.: “Many Universities of Applied Sciences have professors who have a strong network in the business community and many courses contain real business cases which allow students to solve real time, real life problems.” Voor de Engelse vertaling van lector kan dus de internationale aanduiding “professor“ worden gebruikt.

Gerelateerd

Ruggensteun ontwikkeling lectoraten

Article

Hogescholen liggen goed op koers met de ontwikkeling van hun lectoraten. Minister Ingrid van Engelshoven van OCW schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze de ontwikkeling van lectoraten zal blijven faciliteren en stimuleren. “Dat betekent dat lectoraten in de komende jaren verder kunnen uitgroeien als  volwaardig onderdeel van het kennissysteem in ons land”, reageert voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. “Het is een goed teken dat de minister ziet dat praktijkgericht onderzoek zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld tot een onmisbare vorm van kennis binnen de Nederlandse kennisinfrastructuur”.

Lees meer

Hogescholen ondertekenen intentieverklaring I-Partnerschap met Rijksoverheid

Article

De Rijksoverheid, hogescholen en universiteiten gaan structureel samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs om slimme oplossingen te vinden voor digitale vraagstukken. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maurice Limmen (voorzitter VH) en Pieter Duisenberg (voorzitter VSNU) hebben vandaag voor dit I-Partnerschap via een drone een intentieverklaring ondertekend. Daarin staan concrete afspraken hoe de samenwerking vorm krijgt. ‘In het hbo worden studenten opgeleid voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Digitalisering en IT hebben daar een wezenlijke invloed op. Met deze samenwerking kunnen we studenten nog beter voorbereiden op de toekomstige beroepspraktijk,' aldus Maurice Limmen. 

Lees meer

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit

Article

Vandaag is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is duidelijk: ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen.

Lees meer