Actualiteit

Lectoren bundelen krachten

“Het vergroten van de innovatiekracht van Nederland door de kwaliteit en betekenis van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen te bevorderen’. Dat is de doelstelling van de nieuwe Vereniging van lectoren die vandaag officieel is opgericht in het bijzijn van minister Bussemaker van Onderwijs. De nieuwe vereniging wil de kwaliteit en betekenis van het praktijkgericht onderzoek bevorderen door samenwerking van lectoren. Men wil dit doen door onder andere het afstemmen van werkwijzen, protocollen en output indicatoren, het organiseren van themamiddagen, het geven van voorlichting over praktijkgericht onderzoek aan het werkveld en het publiek, en door op te treden als vertegenwoordiger van lectoren richting andere partijen in en rond het hbo.

Spil
Op de 37 bekostigde hogescholen zijn tussen de 650 en 700 lectoren werkzaam. Zij vormen de spil van het praktijkgericht onderzoek op hogescholen. Onder leiding van lectoren wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd door docenten en studenten. Met als doel om de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs te verstevigen door onderzoeksvaardigheden integraal onderdeel te laten zijn van het curriculum van een hbo-opleiding. En daarnaast als doel om middels praktijkgericht onderzoek innovaties in de beroepspraktijk te realiseren. Het praktijkgericht onderzoek is methodisch verantwoord, maatschappelijk relevant en zorgt voor verdere vernieuwing van het onderwijs. Van 2007 tot 2011 waren de lectoren verenigd in een landelijk netwerk onder de naam ‘Forum voor Praktijkgericht Onderzoek’. In dat jaar werd het Forum opgeheven, waardoor er geen plek meer was waar lectoren elkaar konden vinden in het kader van kennisdeling en verdere ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek. De vandaag opgerichte Vereniging van lectoren moet in die leemte gaan voorzien. De voorzitter van de Vereniging is mr. Eric van de Luytgaarden, lector aan Zuyd Hogeschool.

Tegenkracht
Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, was één van de sprekers in het Kohnstammhuis bij de Hogeschool van Amsterdam, waar de oprichting van de Vereniging plaatsvond. De Graaf onderstreepte het belang van de nieuwe vereniging, die volgens hem drie belangrijke taken heeft: Platform voor kennisontwikkeling, informatieuitwisseling tussen lectoren en de verdere professionalisering van lectoren als beroepsgroep. “Dit allemaal”, aldus de Graaf, “in dienst van het praktijkgericht onderzoek dat anno 2014 niet meer is weg te denken binnen iedere hogeschool in ons land”. De Graaf wees in zijn toespraak op de groei van het aantal lectoren in de afgelopen jaren, maar wees tegelijk op het gevaar van versnippering. “De meeste lectoren hebben kleine aanstellingen, naast andere activiteiten buiten de hogeschool. Daardoor is het lectorschap erg versplinterd over veel mensen. Het is daarom bij uitstek een taak van de nieuwe vereniging om deze mensen goed met elkaar te verbinden.”

De Graaf riep de beroepsgroep op om te zorgen voor ‘tegenkracht’ binnen de hogescholen. “Over het belang en de positie van praktijkgericht onderzoek wordt binnen hogescholen verschillend gedacht. Lectoren kunnen zorgen voor tegenkracht door met de alle betrokkenen binnen een hogeschool het debat aan te gaan over het praktijkgericht onderzoek. Daar hebben alle partijen baat bij, niet in de laatste plaats de bestuurders zelf”. 

Meer informatie
Voor meer informatie over Vereniging van lectoren kunt u contact opnemen met  Robert Jan de Boer, lector Aviation Engineering Hogeschool van Amsterdam (email) of Daan Andriessen, lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek Hogeschool Utrecht (email).

Gerelateerd

Hogescholen ondertekenen intentieverklaring I-Partnerschap met Rijksoverheid

Article

De Rijksoverheid, hogescholen en universiteiten gaan structureel samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs om slimme oplossingen te vinden voor digitale vraagstukken. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maurice Limmen (voorzitter VH) en Pieter Duisenberg (voorzitter VSNU) hebben vandaag voor dit I-Partnerschap via een drone een intentieverklaring ondertekend. Daarin staan concrete afspraken hoe de samenwerking vorm krijgt. ‘In het hbo worden studenten opgeleid voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Digitalisering en IT hebben daar een wezenlijke invloed op. Met deze samenwerking kunnen we studenten nog beter voorbereiden op de toekomstige beroepspraktijk,' aldus Maurice Limmen. 

Lees meer

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit

Article

Vandaag is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is duidelijk: ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen.

Lees meer

Samenwerken in Centres of expertise voor onderzoek en onderwijs

Article

Centres of expertise zijn meestal gericht op een opleidingsdomein (54%) of juist een zeer divers palet op opleidingen (42%). Het belangrijkste motief van marktpartijen om aan deze Centres deel te nemen is de toegang tot praktijkgericht onderzoek door hogescholen. In het hbo ligt de nadruk bij de inhoudelijke focus van de samenwerking vooral op het verbeteren van het onderwijs en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Dit blijkt uit een impactmeting 2019 van Katapult, een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. 

Lees meer