Actualiteit

Kwaliteit en studiesucces belangrijkste thema's bij hogescholen

De Vereniging Hogescholen heeft kennis genomen van het vandaag gepubliceerde rapport ‘Wikken en wegen’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). De in de publicatie vermelde studieloopbanen van studenten in het hbo zijn herkenbaar en bevatten geen nieuwe feiten. De aansluiting mbo-hbo staat daarom bij hogescholen hoog op de agenda.

Hogescholen richten zich op onderwijs dat leidt tot een einddiploma. “Ondanks de vele investeringen rond studiekeuzevoorlichting, intake, studiekeuzecheck en begeleiding van studenten, blijft het uitvalpercentage van studenten zorgelijk,” aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. “Er is een complexe relatie (trilemma) tussen verhoging van de bachelorstandaard (de kwaliteit), het niveau van instromende studenten en het studiesucces.”

Hogescholen zien het als hun opdracht om samen met het voorbereidend onderwijs de student op de juiste plaats te krijgen en de toegankelijkheid van het hbo zo kansrijk mogelijk te laten zijn. Het hoger beroepsonderwijs kenmerkt zich door de instroom van studenten met sterk uiteenlopende leerachtergronden. Het aansluiten op de behoefte van studenten met diverse leerachtergronden gaat niet vanzelf. Daarom werken de hogescholen intensief samen met het voorbereidend onderwijs op het terrein van inhoudelijke aansluiting, kennisuitwisseling en het komen tot een goede studiekeuze. Studenten moeten zich thuis voelen op een hogeschool, zich gekend weten en bij een gemeenschap horen. Om deze reden is er veel aandacht voor het pedagogisch klimaat op hogescholen zodat studenten met verschillende sociaal-economische achtergronden zicht thuis voelen.

De aansluiting mbo-hbo staat bij hogescholen hoog op de agenda. Bij hogescholen is een veelvoud aan projecten ontwikkeld om de aansluiting en doorstroom van het mbo naar het hbo te versterken. De uiteenlopende projecten passen goed bij de diversiteit aan opleidingen in het hbo en sluiten aan bij de dynamische en diverse loopbanen en talenten van studenten. Sinds dit jaar starten de nieuwe keuzedelen in het mbo die gericht zijn op de aansluiting naar het hbo. Deze keuzedelen zijn in nauwe samenwerking tussen het hbo en mbo tot stand gekomen. Daarnaast is er aandacht voor regionale samenwerking, worden er specifieke studieloopbaantrajecten ingericht, is het ontwikkelen van Ad programma’s een speerpunt en wordt er onderzoek verricht door lectoraten naar een betere aansluiting. 


Schakelprogramma moet mbo'ers beter voorbereiden op hbo - interview NOS met Thom de Graaf, Vereniging Hogescholen (6 oktober 2016)

Gerelateerd

Gelijkwaardig maar verschillend: hogescholen en universiteiten werken samen aan de toekomst van het stelsel

Article

Vandaag hebben de universiteiten en de hogescholen een gezamenlijk position paper gepubliceerd. De universiteiten en hogescholen hebben in dit paper gezamenlijke ambities geformuleerd en prioriteiten benoemd voor de komende jaren. De focus ligt op meer differentiatie binnen het stelsel van hoger onderwijs, tussen instellingen, in onderwijsaanbod en in persoonlijke routes van de student. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ”We doen dit alles vanuit de basisgedachte dat hogescholen en universiteiten “gelijkwaardig, maar verschillend” zijn. We willen ervoor zorgen dat Nederlandse studenten sneller op de voor hen meest geschikte opleiding terecht komen.“ VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “We willen samen stappen zetten om het stelsel van hoger onderwijs voor te bereiden op de toekomst. Met meer samenwerking kunnen we meer betekenen voor studenten en maatschappij.”

Lees meer

Covenant doorstroom mbo hbo mooie volgende stap in verbetering aansluiting

Article

Vandaag hebben de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Maurice Limmen, en de voorzitter van de MBO-raad, Ton Heerts, in het bijzijn van minister van OCW Ingrid van Engelshoven hun handtekening gezet onder het convenant doorstroom mbo-hbo. In vele regionale samenwerkingsprojecten spannen hogescholen zich samen met het mbo en het vo in om de doorstroom verder te verbeteren. De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad zetten een nieuwe stap in de verbetering van de aansluiting en doorstroom tussen mbo en hbo het ondertekenen van het convenant ‘doorstroom mbo-hbo’. De doorstroom van het mbo naar het hbo is nog steeds dé emancipatieroute voor eerste generatiestudenten naar het hbo.

Lees meer

Verbazing over adviesrapport AWTI

Article

De Vereniging Hogescholen heeft met verbazing kennis genomen van het advies ‘Het stelsel op scherp gezet’ van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de toekomst van het Nederlands stelsel van Hoger onderwijs. Het rapport stelt terecht dat het hoger onderwijs van hoge kwaliteit is en grijpt terug op bekende voorstellen om de kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij wordt onvoldoende rekening gehouden met recente besluiten (sectorakkoorden), initiatieven die in de beginfase van uitvoering zijn (Wetenschapsagenda) en lopende gesprekken (zoals die tussen de VH en de VSNU). De aanbevelingen berusten vervolgens op centralistische planvorming, waarvan is aangetoond dat dit niet werkt.

Lees meer