Actualiteit

Handreiking examencommissies geactualiseerd

De Vereniging Hogescholen heeft de handreiking examencommissies uit 2015 vernieuwd. De handreiking helpt hogescholen bij het sterker neerzetten van de examencommissies, zowel inhoudelijk als bestuurlijk. Ook ondersteunt het examencommissies in hun functioneren. 

Zichtbaar goed functioneren, verantwoording afleggen, herkenbare deskundigheid en onafhankelijk opereren zorgen voor vertrouwen in de examencommissies. Dat vertrouwen is belangrijk, want de examencommissies zijn de ‘poortwachters van de diplomakwaliteit’. Zij zijn het, die bij uitstek de waarde bewaken van het diploma dat een student ontvangt. Daarom streeft de Vereniging Hogescholen verdere professionalisering na van de examencommissies in het hbo èn van de leden van die examencommissies. 

Sinds de tweede editie van de handreiking (2015) heeft de tijd niet stilgestaan. In de afgelopen zes jaar zijn er allerlei uitspraken gedaan door beroepsinstanties en rechters die van belang zijn voor het werk van examencommissies. Ook is er sprake geweest van diverse wijzigingen in de Whw, zoals via de Wet versterking bestuurskracht (2017) en de Wet invoering associate degree (2017). Deze en andere ontwikkelingen waren aanleiding voor de publicatie van deze derde versie van de handreiking.

Bestellen gedrukte versie
Er is ook een gedrukte versie van de Handreiking examencommissies 2021 beschikbaar. Die kunt u aanvragen via een mail naar de Vereniging Hogescholen waarin u uw verzendgegevens vermeldt. U kunt maximaal 50 exemplaren aanvragen. Daaraan zijn geen kosten verbonden.

Gerelateerd

Commissie Rullmann over Toetsing en examinering hbo: hogescholen gaan zienderogen vooruit!

Article

“Rondom toetsen en examineren is samenwerking opgebloeid tussen opleidingen en hogescholen, veel docenten hebben zich geschoold in de examenpraktijk en het bij toetsing en examinering inschakelen van extern deskundigen is inmiddels breed verspreid”, zo concludeert Paul Rullmann, voorzitter van de commissie ‘evaluatie externe validering toetsing en examinering in het hbo’ bij de presentatie van het eindrapport. “Met de titel ‘Zienderogen vooruit’ geven we duidelijk aan wat de commissie ervan vindt: er is hard gewerkt en heel veel bereikt.”

Lees meer

Onderwijsinspectie: hoger onderwijs goed op weg met versterken kwaliteit toetsen

Article

Het hoger onderwijs doet al veel om de kwaliteit van toetsen te versterken, zo stelt de Onderwijsinspectie in de onlangs verschenen 'Handreiking voor verdere verbetering toetsing in het hoger onderwijs'. De inspectie moedigt de instellingen aan door te gaan op de ingeslagen weg en om de aandacht bij de toetsing verder te inventariseren. Het gaat om aandacht voor de samenhang bij toetsing, de professionalisering van docenten en onderwijskundig leiders en voor de organisatorische inbedding van toetsing.

Lees meer