Sector

Sociale Studies

Achttien hogescholen bieden verspreid over Nederland en op verschillende locaties een of meerdere hogere sociale studies (voorheen: hoger sociaal agogisch onderwijs) aan. De sector hss kent jaarlijks een instroom van ongeveer 10.000 nieuwe studenten. In totaal staan bij de opleidingen in deze sector ruim 50.000 studenten ingeschreven: de toekomstige sociale professionals. Sociale professionals dragen bij aan de kwaliteit van het leven van kwetsbare mensen, aan de gezondheid en het welzijn van (groepen) burgers en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel.

Opleidingsdomein sociaal werk in beweging 
Ingegeven door ontwikkelingen die gaande zijn in het werkveld en beroepenveld stelden de hogescholen in 2015 de Koers voor de hogere sociale studies vast, een inhoudelijke ontwikkelrichting voor de opleidingen in het domein sociaal werk. In het verlengde daarvan is een landelijk opleidingsdocument sociaal werk ontwikkeld dat begin 2017 is vastgesteld. Ook besloten hogescholen hun eigen opleidingsaanbod in het domein sociaal werk te gaan herordenen om beter in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in het werkveld en het beroepenveld van professionals in sociaal werk.

Het merendeel van de studenten in de sector hss staat ingeschreven in een bacheloropleiding in het domein sociaal werk. In de overige bacheloropleidingen van de sector hss worden sociale professionals opgeleid met een andere beroepsidentiteit zoals toegepast psycholoog, vaktherapeut of godsdienst pastoraal werker. 

De hogescholen investeren veel in deeltijd-, duaal en masteronderwijs. Kwalificeren, persoonlijke ontwikkeling en socialiseren zijn van oudsher ten nauwste verbonden. De opleidingen zijn innovatief en actief in Academische Werkplaatsen, WMO-werkplaatsen, SIA RAAK projecten en in tal van andere regionale netwerken met het werkveld. Daar worden praktijkgericht onderzoek, leren en werken met elkaar verbonden.


Gerelateerd nieuws

Gezondheidszorg onderwijs en sociale studies: samen interprofessioneel onderwijs op hbo naar hoger plan tillen

Actualiteit

De opleidingen uit de hbo-domeinen hoger gezondheidszorgonderwijs (HGZO) en hogere sociale studies (HSS) slaan de handen ineen om interprofessioneel onderwijs tot speerpunt te maken binnen het onderwijs. Daar is de zorg en welzijnssector en uiteindelijk de burger /patiënt mee geholpen.

Lees meer

Landelijk opleidingsdocument sociaal werk vastgesteld

Actualiteit

Het bestuur van de Vereniging Hogescholen heeft 1 maart jongstleden het landelijk opleidingsdocument sociaal werk vastgesteld. Het document is opgenomen in de profielenbank op deze site. 

Lees meer

Nieuwe leden sectorale adviescolleges

Actualiteit

Elk van de zeven sectoren binnen het hbo heeft een sectoraal adviescollege (SAC) dat het bestuur van de Vereniging Hogescholen adviseert. Recent zijn binnen twee sectorale adviescolleges nieuwe leden benoemd door het bestuur. Leden van een SAC worden voor drie jaar benoemd met de mogelijkheid van éénmalige herbenoeming voor nog eens drie jaar.

Lees meer

Meer informatie